Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товарисвто "Астра Люкс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
03.03.1995
4. Територія (область)
5. Статутний капітал (грн)
1280
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
80
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
14.13Виробництво iншого верхнього одягу
14.12Виробництво робочого одягу
14.19Виробництво iншого одягу i аксесуарiв
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння Товариством є Загальнi Збори акцiонерного Товариства, до виключної компетенцiї яких належить: 1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Акцiонерного Товариства. 2. Внесення змiн до Статуту Товариства. 3. Затвердження рiчного звiту Товариства. 4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства. 5. Прийняття рiшень по результатам розгляду звiтiв Наглядової ради, Правлiння Товариства, звiту ревiзора Товариства. 6. Обрання членiв Наглядової ради, членiв виконавчого органу та ревiзора, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради. 7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. 8. Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй. 9. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства. 10. Прийняття рiшення про розмiщення акцiй Товариства. 11. Прийняття рiшення про збiльшення або зменшення статутного капiталу Товариства. 12. Прийняття рiшень про дроблення або консолiдацiю акцiй. 13. Затвердження положень про Загальнi Збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Товариства, у випадку їх необхiдностi, а також внесення змiн до них. Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства за клопотанням виконавчого органу Товариства, Наглядової ради, ревiзора. 14. Прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй. 15. Прийняття рiшення про форму iснування акцiй. 16. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв та порядку їх виплати. 17. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних Зборiв. 18. Обрання ревiзора (ревiзiйної комiсiї), прийняття рiшення про дострокове припинення його повноважень, затвердження висновкiв ревiзора. 19. Прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, призначення лiквiдацiйної комiсiї, затвердження лiквiдацiйного балансу, розподiл коштiв мiж Акцiонерами пiсля задоволення вимог кредиторiв. 20 Створення, реорганiзацiя i лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй i представництв, затвердження їх статутiв, положень, рiчних звiтiв. 21. Визначення умов оплати працi службових осiб Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. 22. Прийняття рiшень про притягнення до матерiальної вiдповiдальностi службових осiб органiв управлiння Товариства. 23. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства; 24. Обрання комiсiї з припинення Акцiонерного Товариства; Наглядова рада Акцiонерного Товариства є органом, що здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; 1.пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв; 2.прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборiв на вимогу Акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 3.прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 4.прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 5.прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 6.затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України; 7.затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 8.прийняття рiшення про вiдсторонення голови виконавчого органу вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 9.обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства; 10.обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; 11.обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 12.визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України; 13.визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв та мають право на участь у Загальних Зборах; 14.вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15.прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв; 16.визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17.прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18.прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19.надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй. Виконавчим органом Товариства є Правлiння, що пiдзвiтне Загальним Зборам i органiзує виконання їх рiшень. Правлiння Товариства складається з п'яти членiв: -Голова Правлiння; -перший та другий заступники Голови Правлiння; -головний бухгалтер; секретар Правлiння До компетенцiї Правлiння вiдноситься: 1.затвердження внутрiшнiх документiв Товариства; 2.визначення органiзацiйної структури Товариства; 3.визначення умов оплати працi посадових осiб.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
-
2) МФО банку
-
3) поточний рахунок
-
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
-
5) МФО банку
-
6) поточний рахунок
-