Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Акцiонерний банк «Укоопспiлка» м. Києва
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 21536532
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Хрещатик, 7/11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 17
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2002
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності Банкiвськi послуги
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вулиця Бориса Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.05.2005
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис -

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство «Український будiвельно-iнвестицiйний банк»
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 26547581
Місцезнаходження 01113, м. Київ, бул.Лесi Українки, 30в
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 213
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональний Банк України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.11.2011
Міжміський код та телефон -
Факс -
Вид діяльності Банкiвськi послуги
Опис -