Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.03.2014
Кворум зборів** 93.7499
Опис 1. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2013р. та затвердження балансу. 2. Розподiл рiчного прибутку пiдприємства. 3. Звiт ревiзiйної комiсiї. 4. Визначення основних напрямкiв дiяльностi пiдприємства на 2014 р. 5. Про оренду та приватизацiю нежитлових примiщень та земельних дiлянок. 6. Про особливостi затвердження та укладення значних правочинiв. 7. Про затвердження значних правочинiв за звiтний 2013р. 8. Про особливостi укладення кредитних угод, угод застави, угод на забезпечення пропозицiй конкурсних торгiв. 9. Про придбання транспортних засобiв. 10. Про участь приватного акцiонерного товариства у створеннi товариств з обмеженою вiдповiдальнiстю та передачу майна та коштiв у якостi внесу до їх Статутних капiталiв.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.