Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Герман Сергiй Миколайович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 18.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік
Загальні відомості
Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»
Організаційно-правова форма емітента
Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
00382496
Місцезнаходження емітента
03680 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Ежена Потьє, буд. 6
Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 536-44-74 (044) 456-31-32
Електронна поштова адреса емітента
rosinka@rosinka.ua
Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2013
(дата)
Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
Річна інформація розміщена на власній сторінці в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)