Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Зміст


1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X
е) інформація про рейтингове агентство X
є) інформація про органи управління емітента -
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітент -
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом -
г) інформація про похідні цінні папери -
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду -
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів -
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів -
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій -
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям -
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду -
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття -
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду -
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року -
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття -
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів -
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів -
20. Основні відомості про ФОН -
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН -
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН -
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН -
24. Правила ФОН -
25. Річна фінансова звітність X
26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності -
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) -
30. Примітки ПрАТ «КЗБН «Росинка» не входить у будь-якi об’єднання пiдприємств. ПрАТ «КЗБН «Росинка» не користувалося послугами рейтингового агентства, тому що у статутному фондi Товариства вiдсутня державна частка, дiяльнiсть Товариства не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави i Товариство не займає монопольне (домiнуюче) становище. У 2012 роцi дивiденди не нараховувались та не сплачувались. Емiсiя iпотечних цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) Товариства не вiдбувалась, викуп власних акцiй не проводився. Випуск процентних, дисконтних, цiльових (безпроцентних) облiгацiй та похiдних цiнних паперiв протягом 2012 року не проводився. Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило замовлення та видачу бланкiв сертифiкатiв цiнних паперiв. Протягом звiтного перiоду Товариство не проводило замовлення та видачу сертифiкатiв цiнних паперiв. У 2012 роцi емiсiя iпотечних цiнних паперiв Товариством не здiйснювалась. Вiдомостi щодо iнформацiї про iпотечнi цiннi папери у 2012 роцi вiдсутнi. Протягом звiтного року ПрАТ «КЗБН «Росинка» не проводило викуп власних акцiй. Випуск акцiй ПрАТ «КЗБН «Росинка» здiйснено у бездокументарнiй формi, сертифiкати та бланки цiнних паперiв не видавались. Iнформацiя про зобов’язання емiтента розкрита в повному обсязi. Збори акцiонерiв за результатами дiяльностi емiтента у 2012 роцi вiдбулися у 2013 роцi. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 02.08.2012 р. (Протокол № 16) обрано лiчильну комiсiю у складi: Краснянський Павло Васильович- голова Лiчильної комiсiї та Тiщенко Станiслав Геннадiйович- член Лiчильної комiсiї. Обрано секретарем загальних зборiв – Соколовську Наталю Вiкторiвну. Погоджено та затверджено умови значних правочинiв, в тому числi внесення змiн до умов укладених кредитних договорiв, договорiв застави та iпотеки, а також за поданням наглядової ради надання повноважень Головi правлiння на укладення значних правочинiв, в тому числi про пролонгацiю кредитних договорiв та договорiв застави/iпотеки майна, протягом року з дати прийняття такого рiшення на загальну суму 18 900 000 грн. та 12 675 000 доларiв США. Внесено змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затверджено нову редакцiю Статуту Товариства. Затверджено нову редакцiю Статуту Товариства. Надано повноваження Головi Загальних зборiв та Секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Надано повноваження Головi Правлiння Товариства (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв вiд 25.10.2012 р. (Протокол № 16/12) обрано лiчильну комiсiю у складi: Краснянський Павло Васильович - голова Лiчильної комiсiї та Тiщенко Станiслав Геннадiйович - член Лiчильної комiсiї. Обрано секретарем загальних зборiв – Соколовську Наталю Вiкторiвну. Прийнято рiшення про схвалення значних правочинiв мiж Приватним акцiонерним товариством «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» та фiнансовими установами, а також погоджено умови правочинiв та надання повноваження Головi правлiння на укладення цих правочинiв.