Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Приватне акцiонерне товариство створено внаслiдок реорганiзацiї шляхом перетворення Київського колективного заводу бузалкогольних напоїв "Росинка" у Приватне акцiонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка". Товариство є правонаступником Київськго колективного заводу безалкогольних напоїв "Росинка". Приватне акцiонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" понад 45 рокiв на ринку безалкогольних напоїв i представляєв асортиментному ряду понад 50 найменувань безалкогольних, соковмiсних, вiтамiзованих, слабоалкогольних напоїв, мiнеральної та питної води, квасу, сиропiв. Торгова марка "Росинка" на сьогоднi є однимз лiдерiв по виробництву смачних, якiсних та натуральних напоїв i працє за принципом: "Якiсть для всiх - смак для кожного!". Новiтнi технологiї, вишуканi рецепти плюс унiкальна природна вода з джерела Юрського горизонту, глибино 315 метрiв, роблять всi напої торгової марки "Росинка" надзвичайно смачними, м`якими та корисними для органiзму. Продукцiя торгової марки "Росинка" популярна в Українi, а також її знають i цiнують за кордоном. Вiдлiк своєї бiографiї Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка" веде з серпня 1960 року. До 1962 року завод випускав тiльки мiнеральну воду "Київська" на п`яти напiвавтоматичних лiнiях по 30 тис. пляшок на добу. На сьогоднi завод "Росинка" - одне з набiльш спецiалiзованих пiдприємств по виробництву безалкогольних напоїв, хлiбного квасу, сиропiв i мiнеральної води в Українi. Продукцiя випускається на шести лiнiях з розливу, чотири з яких комп`ютеризованi. За час iснування заводу постiно нарощувались потужностi, оновлювались технологiї, пiдвищувалась продуктивнiсть працi. А от якiсть, як була найвищою бiльш нiж 45 рокiв тому, так i тримає свої позицiї сьогоднi. Тому i нагороди переважною бiльшiстю вiдзначають саме якiсть - гарантовану, високку, стабiльну. За багато рокiв дiяльностi завод тримав понад 100 престижних головних призiв, золотих медалей за першi мiсця, Гран0прi за високу якiсть продукцiї на виставках, дегустацiних конкурсах як в Українi, так i за кордоном. Три роки поспiль торгова марка "Росинка" ставала переможцем Нацiонального ретингу "Краща торгова марка року", у 2003 роцi - стала власником сертифiката "Визнання досконалостi в Українi" i переможцем в мiжнародному конкурсi "Золота торгова марка". Завод постiно розширює асортимент, розробляє новi рецепти нопоїв, вдосконалює дизайн етикеток та форми плiшок, пiдсилює захист продукцiї вiд пiдробок. Вся продукцiя, що випускається заводом, сертифiкована. Затвердженi схеми технологiчного та мiкробiологiчного контролю, виробничий процес стандартизований. "росинка" отримала сертифiкат якостi на Мiжнародну систему управлiння якiстю 180 9001-2001, "Європеська якiсть", що означає постiйний контроль за якiстю продукцiї. Виробнича лабораторiя забезпечена всiма необхiдними приладами для контролю сировини, допомiжних матерiалiв та готової продукцiї. Купуючи напої ТМ "Росинка", споживач спокiйний i впевниний в гарантованiй якостi та смаку. Торгова марка "Росинка" - є одним iз лiдерiв виробництва та реалiзацiї напоїв в Українi.
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Основнi виробничi потужностi розташованi за юриичною адресою Товариства. Площа заводу 3.1124 га, загальна площа цехiв - 7500 м.кв. У складi заводу сьогоднi знаходяться наступнi цехи та дiльницi: заводоуправлiння, логiстична служба, економiко-аналiтичний вiддiл, бхгалтерiя, вiддiл iнформацiйних технологiй, юридичний вiддiл, вiддiл кадрiв, господарча дiльниця, вiддiл головного енергетика, вiддiл головного механiка, вiддiл головного технолога, вiддiл охорони працi, вiддiл впровадження нової технiки й технологiї, вiддiл стандартизацiї та якостi, виробнича лабораторiя, цех розливу 1, цех розливу 2, цех розливу 3, сиропо-купажний цех, ремонтно-механiчна дiльниця, ремонтно-будiвельна дiльниця, вiддiл головного метролога, вiдомча охорона, вiддiл продаж, вiддiл маркетингу, служба матерiально-технiчного постачання, транспортна служба.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному роцi не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Вiдповiдно до облiкової полiтики Товариства, затвердженої Наказом № 372 вiд 30.12.2010р. iз змiнами та доповненнями, (далi - облiкова полiтика) амортизацiя нематерiальних активiв нараховувалась iз застосуванням прямолiнiного методу. Нарахування амортизацiї здiйснвалось щомiсячно, починаючи з мiсця, наступного за мiсяцем ведення нематерiального активу в експлуатацiю та прийнялось починачи з мiсяця, наступного за його вибуття. Вiдповiдно до положень облiкової полiтики облiк основних засобiв Товариства у 2012 р. здiйснювався наступним чином: - до основних засобiв вiдносились матерiальнi активи вартiстю понад 2500 грн. (без ПДВ) та очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року; - основнi засоби Товариства класифiковано по групах вiдповiдно до вимог п..5.1 П(С)БО 7 "Основнi засоби"; - лiквiдацiйна вартiсть об`єктiв основних засобiв прирiвняна до нуля; - амортизацiя основних засобiв здiйснвалась за методом, передбаченим у податковому облiку; - нарахування амортизацiї здiйснювалось щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об`єкта основного засобу в експлуатацiю i припинялось починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем його вибуття; - не визнавалась об`єктами основних засобiв та облiковувалась у складi iнших необоротних активiв матерiальнi активи з термiном корисного використання бiльше року та вартiстю менше 2500 грн. (за виключенням суми вiдповiдного ПДВ); - для списання основних засобiв, оцiнки їх звичаної цiни та прийняття рiшення по їх подальшому використанню окремим наказом Голови правлiння затверджено постiйно-дiючу комiсiю. Товариством ведеться облiк запасiв за рахунками, передбаченими Iнструкцiєю № 291. Запаси вiдображаютья запервiсною (iсторичною) вартiстю. Оцiнка вибуття запасiв здiйснювалась iз застосуванням методом середньозваженої собiвартостi.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» Адресат Аудиторський звiт надається для користувачiв фiнансової звiтностi, в тому числi для акцiонерiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства «КЗБН «Росинка» та для Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Вступний параграф Основнi вiдомостi про емiтента: Повне найменування – Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка». Код за ЄДРПОУ – 00382496. Мiсцезнаходження – 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 6. Дата державної реєстрацiї – 26 жовтня 2006 року. Опис аудиторської перевiрки: Аудитором проведено аудит фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «КЗБН «Росинка» у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360, що включають: баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, звiт про власний капiтал за 2012 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашого аудиту. Аудитором проведено аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контрою суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. При складаннi висновку аудитор керувався: - Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360. - нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi»; - нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»; - нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». - iншими нормами Мiжнародних стандартiв аудиту. Пiд час аудиторської перевiрки було проаналiзовано принципи облiкової полiтики компанiї, розглянуто правильнiсть застосованих управлiнським персоналом компанiї: - принципiв оцiнки, класифiкацiї та розкриття iнформацiї за видами матерiальних статей та активiв балансу та правильнiсть вiдображення результатiв проведеної в звiтному перiодi iнвентаризацiї; - принципiв визначення розмiру та розкриття iнформацiї за зобов'язаннями та правильнiсть вiдображення результатiв iнвентаризацiї зобов'язань компанiї за звiтний перiод; - принципiв визначення та розкриття iнформацiї про власний капiтал, його структуру та призначення; - концептуальних основ пiдготовки фiнансових звiтiв та фiнансової звiтностi в цiлому, та отримано достатньо доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї щодо окремих фiнансових звiтiв та звiтностi в цiлому. Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської думки. Висловлення думки Пiдстави для висловлення модифiкованої (умовно-позитивної) думки. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю запасiв та необоротних активiв, що була проведена у 2012р., оскiльки аудитор не був залучений до цього процесу. У зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв в iнвентаризацiї активiв, не висловлюється думка про фактичну кiлькiсть запасiв, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства та на стан справ у цiлому. Пiдставою для висловлення модифiкованої аудиторської думки є незгода з управлiнським персоналом щодо розкриття iнформацiї про забезпечення майбутнiх витрат i платежiв та резерву сумнiвних боргiв. Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. вiдображено резерв сумнiвних боргiв у сумi 2061 тис. грн. У Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не розкрита iнформацiя щодо методу визначення величини резерву сумнiвних боргiв, що суперечить нормам П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». У вiдповiдностi до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнту сумнiвностi на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнам непогашення за останнi три роки (пункт другий роздiлу 16 Наказу). Згiдно з нормами П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», аудитором здiйснено перерахунок резерву сумнiвних боргiв iз застосуванням методу, встановленому у Наказi про облiкову полiтику Товариства. У ходi перерахунку встановлено, що розмiр резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 р. повинен складати 757 тис. грн. Товариством завищено резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 р. на суму 1304 тис. грн. Вiдповiдно до норм П(с)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення. Вiдповiдно до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, зокрема на виплату вiдпусток працiвникам у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, що є вiдповiдним (думка аудитора з цього питання висловлена у пояснювальному параграфi) Беручi до уваги припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, на думку аудитора, оцiнка забезпечення виплат персоналу може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення. Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. не вiдображено забезпечення виплат персоналу, що є порушенням норм П(с)БО 11 «Зобов’язання» та Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями. Аудитором розраховано забезпечення виплат персоналу за методом, встановленим Наказом Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, а саме у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк. Таким чином, розмiр забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 р. повинен складати 1463 тис. грн. Внаслiдок таких порушень, у звiтi про фiнансовi результати за 2012 рiк занижено iншi операцiйнi витрати та завищено чистий прибуток Товариства на суму 159 тис. грн., що призвело до завищення чистого прибутку на одну акцiю на 0,00008 грн. (за даними Звiтностi 0,00748 грн., за даними аудиту 0,00740 грн.) Встановленнi викривлення фiнансової звiтностi не є всеохоплюючими. Обмеження, що стосуються неможливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо проведення Товариством iнвентаризацiї активiв у 2012 роцi, мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства та на стан справ у цiлому. Умовно – позитивна думка На думку аудитора, за винятком впливу питань та можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення модифiкованої (умовно - позитивної) думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до законодавства України з питань бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, зокрема до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi. Пояснювальний параграф Не змiнюючи умовно – позитивної думки, звертаю увагу на те, що в Балансi станом на 31.12.2012 р. компанiя вiдображає непокритий збиток в сумi 12751 тис. грн. Ця обставина вказує на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. Проте у 2012 роцi вiдбулися подiї, якi вказують, що припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi є вiдповiдним, а саме: - За результатами 2012 року, ПрАТ «КЗБН «Росинка» отримано чистий прибуток у сумi 15757 тис. грн., що вiдображено у звiтi про фiнансовi результати компанiї за 2012 рiк. - Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 29.03.2012 р. була проведена дооцiнка до справедливої вартостi основних засобiв, в наслiдок чого власний капiтал та чистi активи компанiї збiльшилися на 37281 тис. грн. i в загальнiй сумi перевищують статутний капiтал. Не додаючи до цього висновку застережень, в наступному пояснювальному параграфi звертається увага на iншу допомiжну iнформацiю, думка щодо якої вимагається у вiдповiдностi до Вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31.12.2012 р. становить 53310 тис. грн., фактичний розмiр статутного капiталу 21074 тис. грн. Вартiсть чистих активiв компанiї бiльше розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства України, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не встановлено. Значнi правочини, предметом яких було майно вартiстю 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства у 2012 роцi: Товариством здiйснено вiдчуження цеху безалкогольних напоїв в Оболонському р-нi балансовою вартiстю 26817 тис. грн. та земельної дiлянки на якiй розташований цех балансовою вартiстю 5537 тис. грн. В компанiї впровадженi принципи корпоративного управлiння вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 11.12.2003 р. за № 571 «Про затвердження принципiв корпоративного управлiння». Створення служби внутрiшнього аудиту знаходиться в стадiї розробки. Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» аудитором були iдентифiкованi й оцiненi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства до прийнятного рiвня. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудит Експерт» Код за ЄДРПОУ: 38068149. Органiзацiйно – правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Тiтова, буд. 81. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4521 видане Аудиторською палатою України 05.07.2012 р. (свiдоцтво чинне до 05.07.2017 р.). Контактний телефон: +380665681774. Основний вид дiяльностi: Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту. Договiр на проведення аудиту № 245 вiд 02 квiтня 2013 р. Дата початку проведення аудиту 03 квiтня 2013 р., дата закiнчення проведення аудиту 18 квiтня 2013 р. Дата аудиторського висновку 18 квiтня 2013 р. Директор ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит Експерт» В.В. Iбатуллiн Сертифiкат аудитора № 006904 вiд 26.04.2012 р. (дiє до 26.04 2017 р.)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
На сьогоднi завод "Росинка" - одне з найбiльш спецiалiзованих пiдприємств по виробництву безалкогольних напоїв, хлiбного квасу, сиропiв i мiнеральної води в Українi. Продукцiя випускається на шести лiнiях з розливу, чотири з яких комп`ютеризованi. За час iснування заводу постiйно нарощувались потужностi, оновлювались технологiї, пiдвищувалась продуктивнiсть працi. А от якiсть, була найвищою бiльш нiж 45 рокiв тому, так i тримає свої позицiї сьогоднi. Тому i нагороди переважно бiльшiстю вiдзначають саме якiсть - гарантовану, високу, стабiльну. За багато рокiв дiяльностi завод отримав понад 100 престижних головних призiв, золотих медалей за першi мiсця. Гран-прi за високу якiсть продукцiї на виставках, дегустацiйних конкурсах як в Українi, так i за кордоном. Три роки поспiль торгова марка "Росинка" стала переможцем Нацiонального рейтингу "Краща торгова марка року", у 2003 роцi - стала власником сертифiката "Визнання досконалостi в Українi" i переможцем в мiжнародному конкурсi "Золота торгова марка". Завод постiйно розширє асортимент, розробляє новi рецепти напоїв, вдосконалює дизайн етикеток та форми пляшок, пiдсилює захист продукцiї вiд пiдробок. Вся продукцiя, що випускається заводом, сертифiкована. Затвердженi схеми технохiмiчного контролю, виробничий процес стандартизований. "Росинка" отримала сертифiкат якостi на Мiжнародну систему управлiння якiстю 180 9001-2001, "Європейська якiсть", що означає постiйний контроль за якiстю продукцiї. Виробнича лаболаторiя забезпечена всiма необхiдними приладами для контролю сировини, допомiжних матерiалiв та готової продукцiї. Купуючи нопої ТМ "Росинка" спокiйни i впевнени в гарантованi якостi та смаку. Торгова марка "Росинка" - є одним iз лiдерiв виробництва та реалiзацiї напоїв в Українi. Завод "Росинка" намагається максимально врахувати побажання споживачiв щодо смакових вподобань, аби кожен знайшов свiй напiй i залишивсч задоволений. Робота комерцiйної служби заводу по вдосконаленню та покращенню шляхiв постачання продукцiї заводу на столи кiнцевого споживача, рiзноманiтнi рекламно-маркетинговi засоби, якi застосовувалися протягом звiтного перiоду, дали значнi результати в покращенi дiяльностi цього заводу та сприяли налагодженню структури пiдприємства на ринковий лад з маркетинговою орiєнтацiєю на споживача. Проведення рекламних компанiй по просуванню продукцiї по кожнi торговiй групi, а в регiонах України складання регiональних рекламних кампанiй в кожному окремому регiонi з врахуванням специфiки та потреб споживачiв, дало свiй ефект вiд використання такої рекламно-маркетингової стратегiї. Це помiтно в обсягах виробинцтва i раелiзацiї продукцiї, якi вiдчутно зростають з кожним наступним перiодом. Протягом 2012 року подальшого розвитку набули зовнiшьоекономiчнi зв`язки заводу "Росинка" з питань розширення географiї поставки продукцiї на експорт. Напої торговї марки "Росинка" споживало населення Молдови, Росiї, Нiмеччини, Сполучених штатiв Америки, Канади, Азербайджану. Фахiвцiв ПрАТ "Росинка" продовжують наполегливо працювати над впровадженням нових напоїв. Асортимент безалкогольних напоїв найрiзноманiтнiший, бiля 25 найменувань. В ньому кожен зможе знайти для себе свi улюблений смак. Набiльш популярнi напої: Лимонад, Росинка-апельсин, Фейхоа, Росинка-тархун, Росинка-лимон, Карамболь, Дюшес, Супер кола. Влiтку також популярними стають такi напої: Чорний чай, Зелений чай, Чай дарджелiнг та Квас Древньокиївський. Характер виробництва не має залежностi вiд сезонних змiн, але попит на продукцiю Товариства значно зростає в весняно-лiтнiй перiод. Основним конкурентом вважається АТ "Оболлонь". Основним ризиком вважається недосконалiсть податкового законодавства України.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Прибуття основних засобiв у 2008 роцi: Артезiанська свердловина вартiстю 1110 тис. грн. Майданчики i дорiжки вартiстю 393 тис. грн. Блок розливу вартiстю 118 тис. грн., Вилковий навантажувач ТОЙОТА 32-8FG15 FSV4700+E62 у кiлькостi 3 шт. на загальну суму 362 тис. грн. Ємнiсть 50м3 вартiстю 279 тис. грн. Комп`ютери у кiлькостi 113 шт. на загальну суму 504 тис. грн. Розливо-укупороч. Машина вартiстю 199 тис. грн. ЦКТ 40 кбм вартiстю 109 тис. грн. Автомобiлi у кiлькостi 39 шт. на загальну суму 5587 тис. грн. Захисна конструкцiя для холодильникiв у кiлькостi 660 шт. на загальну суму 627 тис грн. Холодильники у кiлькостi 4147 шт. на загальну суму 11659 тис. грн. Вибуття основних засобiв за 2008 р.: Укупорочна машина УГС у кiлькостi 3 шт. на загальну суму 128 тис. грн. Автомобiль легковий вартiстю 269 тис. грн. Вибуття основних засобiв за 2010 р.: Автомобiлi легковi у кiлькостi 4 шт. загальною вартiстю 415 тис. грн. У 2009 та 2011 роцi придбання або вiдчуження активiв на суттєвi суми не здiйснювалось. У 2012 роцi суттєвi змiни у вартостi основних засобiв: 1. Дооцiнка основних засобiв на суму 37280,9 тис. грн. 2. Придбання холодильного обладнання на суму 11955,9 тис. грн. 3. Придбання торгового обладнання на суму 12390, 4 тис. грн. 4. Реалiзацiя цеху безалкогольних напоїв в Оболонському р-нi разом iз земельною дiлянкою балансовою вартiстю 32353,5 тис. грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Облiк основних засобiв протягом року здiйснювався в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 92 вiд 27.04.00р., а саме: - об`єкти, включенi до складу "Основнi засоби", вiдповiдають визначенню основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв; - одиницею облiку основних засобiв є об`єкт основних засобiв; - первiсна вартiсть придбаних притягом 2012 року основних засобiв визначена вiрно; - амортизацiя основних засобiв та витрат по їх модернiзацiї нараховувалась своєчасно та у вiдповiдностi до затвердженої Товариством облiкової полiтики; - всi об`єкти основних засобiв фактично використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства; - облiк вибуття основних засобiв (реалiзацiя та лiквiдацiя) вiдповiдає нормам чинного законодавства; - витрати на проведення поточних ремонтiв та технiчне обслуговування основних засобiв включались до витрат звiтного перiоду. Фiзичний стан основних засобiв - добрий. Постiйно проводиться модернiзацiя основних засобiв.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Основною проблемою для Товариства є недосконалiсть податкового законодавства та непередбачуванiсть щодо змiн у оподаткуваннi. Крiм того, високi вiдсотки за користування кредитами банкiв також слiд вважати осоновною проблемою. Ступiнь залежностi вiд законодавчих обмежень оцiнено як середнiй. Економiчнi обмеження вважаються не суттєвими.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Розкриття iнформацiї про види штрафних санкцiй вважається порушенням виробничої таємницi.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Товариство фiнансує свою дiяльнiсть як за рахунок власних коштiв, так i за рахунок позикових коштiв (кредитiв банку). Товариство має достатнi резерви та розмiри власного капiталу для забезпечення виробничої дiяльностi.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Товариство не має не виконаних договорiв у 2012 роцi. Деякi контракти мають довгостроковий характер i не вважаються такими, що не виконанi. Розголошення iнформацiї про клiєнтiв та контрагентiв вважається порушенням комерцiйної таємницi.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Асортимент безалкогольних напоїв найрiзноманiтнiший, бiльше нiж 25 найменувань. Найбiльш популярнi напої: Лимонад, Росинка-апельсин, Фейхоа, Росинка-тархун, Росинка-лимон, Карамболь, Дюшес, Супер кола. Стратегiя подальшого розвитку дiяльностi емiтента направлена на пiдвищення потужностей виробництва та розширення асортиментi продукцiї та ринку збуту.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Товариство не фiксує науковi розробки та дослiдження. Витрати на розробку нових видiв напоїв не вважаються витратами на науковi розробки та дослiдження.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Розголошення iнформацiї щодо судових справ вважається за порушення комерцiйної таємницi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Завод "Росинка" є значним та дисциплiнованим платником податкiв i позабюджетних платежiв. Велику роль пiдприємство придiляє розвитку мiста Києва. Являючись одним з найбiльших платникiв податкiв у Шевченкiвському районi, завод "Росинка" надає можливiсть мiсцевим органам влади своєчасно виплачувати заробiтну плату працiвникам бiджетної сфери. Нинi пiдприємство набуло всiх необхiдних атрибутiв модерної маркетингової кампанiї, яка бере активну участь у суспiльномута культурному життi всiєї країни. "Росинка" нiколи не залишається осторонь новiтнiх методiв господарвання, увесь час вiдслiдковуючи власну полiтику у цьому напрямку. ПрАТ "КЗБН "Росинка" здiйснює постiйну рiзнопланову благодiйну дiяльнiсть, допомагачи i коштами, i продукцiєю дiтям, ветеранам вiни, потерпiлим внаслiдок Чорнобильської катастрофи. Серед вдячних заводу - благодiйнi фонди, громадськi органiзацiї, дитячi будинки, лiкувальнi заклади. Як i ранiше, завод опiкувався спецiалiзованою школою та двома дитячими дошкiльними закладами.