Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо аудиторського висновку

Текст аудиторського висновку


Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка»

Адресат
Аудиторський звiт надається для користувачiв фiнансової звiтностi, в тому числi для акцiонерiв та керiвництва Приватного акцiонерного товариства «КЗБН «Росинка» та для Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України.

Вступний параграф

Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування – Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».
Код за ЄДРПОУ – 00382496.
Мiсцезнаходження – 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, буд. 6.
Дата державної реєстрацiї – 26 жовтня 2006 року.

Опис аудиторської перевiрки:

Аудитором проведено аудит фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «КЗБН «Росинка» у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi Аудиторською палатою України в якостi нацiональних та Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360, що включають: баланс станом на 31 грудня 2012 року, звiт про фiнансовi результати за 2012 рiк, звiт про рух грошових коштiв за 2012 рiк, звiт про власний капiтал за 2012 рiк, примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2012 рiк.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв нашого аудиту.
Аудитором проведено аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi прийнятi Аудиторською палатою України в якостi Нацiональних. Цi стандарти вимагають вiд аудитора дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора включно з оцiнкою ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає тi аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi для розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контрою суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.

При складаннi висновку аудитор керувався:
- Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затвердженi рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. №1360.
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi»;
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора»;
- нормами Мiжнародного стандарту аудиту № 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
- iншими нормами Мiжнародних стандартiв аудиту.

Пiд час аудиторської перевiрки було проаналiзовано принципи облiкової полiтики компанiї, розглянуто правильнiсть застосованих управлiнським персоналом компанiї:
- принципiв оцiнки, класифiкацiї та розкриття iнформацiї за видами матерiальних статей та активiв балансу та правильнiсть вiдображення результатiв проведеної в звiтному перiодi iнвентаризацiї;
- принципiв визначення розмiру та розкриття iнформацiї за зобов'язаннями та правильнiсть вiдображення результатiв iнвентаризацiї зобов'язань компанiї за звiтний перiод;
- принципiв визначення та розкриття iнформацiї про власний капiтал, його структуру та призначення;
- концептуальних основ пiдготовки фiнансових звiтiв та фiнансової звiтностi в цiлому, та отримано достатньо доказiв, якi пiдтверджують суми та розкриття iнформацiї щодо окремих фiнансових звiтiв та звiтностi в цiлому.

Аудитор вважає, що отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення модифiкованої аудиторської думки.

Висловлення думки

Пiдстави для висловлення модифiкованої (умовно-позитивної) думки.


Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю запасiв та необоротних активiв, що була проведена у 2012р., оскiльки аудитор не був залучений до цього процесу. У зв'язку з неможливiстю перевiрки фактiв в iнвентаризацiї активiв, не висловлюється думка про фактичну кiлькiсть запасiв, однак цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства та на стан справ у цiлому.

Пiдставою для висловлення модифiкованої аудиторської думки є незгода з управлiнським персоналом щодо розкриття iнформацiї про забезпечення майбутнiх витрат i платежiв та резерву сумнiвних боргiв.

Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. вiдображено резерв сумнiвних боргiв у сумi 2061 тис. грн.
У Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не розкрита iнформацiя щодо методу визначення величини резерву сумнiвних боргiв, що суперечить нормам П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть».
У вiдповiдностi до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнту сумнiвностi на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнам непогашення за останнi три роки (пункт другий роздiлу 16 Наказу).
Згiдно з нормами П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», аудитором здiйснено перерахунок резерву сумнiвних боргiв iз застосуванням методу, встановленому у Наказi про облiкову полiтику Товариства.
У ходi перерахунку встановлено, що розмiр резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 р. повинен складати 757 тис. грн.
Товариством завищено резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 р. на суму 1304 тис. грн.
Вiдповiдно до норм П(с)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення.
Вiдповiдно до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, зокрема на виплату вiдпусток працiвникам у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, що є вiдповiдним (думка аудитора з цього питання висловлена у пояснювальному параграфi)
Беручi до уваги припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, на думку аудитора, оцiнка забезпечення виплат персоналу може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення.
Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. не вiдображено забезпечення виплат персоналу, що є порушенням норм П(с)БО 11 «Зобов’язання» та Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями.
Аудитором розраховано забезпечення виплат персоналу за методом, встановленим Наказом Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, а саме у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк.
Таким чином, розмiр забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 р. повинен складати 1463 тис. грн.

Внаслiдок таких порушень, у звiтi про фiнансовi результати за 2012 рiк занижено iншi операцiйнi витрати та завищено чистий прибуток Товариства на суму 159 тис. грн., що призвело до завищення чистого прибутку на одну акцiю на 0,00008 грн. (за даними Звiтностi 0,00748 грн., за даними аудиту 0,00740 грн.)

Встановленнi викривлення фiнансової звiтностi не є всеохоплюючими.
Обмеження, що стосуються неможливостi отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо проведення Товариством iнвентаризацiї активiв у 2012 роцi, мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства та на стан справ у цiлому.

Умовно – позитивна думка

На думку аудитора, за винятком впливу питань та можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення модифiкованої (умовно - позитивної) думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» станом на 31 грудня 2012 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до законодавства України з питань бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, зокрема до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, прийнятих в Українi.

Пояснювальний параграф

Не змiнюючи умовно – позитивної думки, звертаю увагу на те, що в Балансi станом на 31.12.2012 р. компанiя вiдображає непокритий збиток в сумi 12751 тис. грн. Ця обставина вказує на iснування суттєвої невизначеностi, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї безперервно продовжувати дiяльнiсть. Проте у 2012 роцi вiдбулися подiї, якi вказують, що припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi є вiдповiдним, а саме:
- За результатами 2012 року, ПрАТ «КЗБН «Росинка» отримано чистий прибуток у сумi 15757 тис. грн., що вiдображено у звiтi про фiнансовi результати компанiї за 2012 рiк.
- Згiдно з рiшенням Наглядової ради Товариства вiд 29.03.2012 р. була проведена дооцiнка до справедливої вартостi основних засобiв, в наслiдок чого власний капiтал та чистi активи компанiї збiльшилися на 37281 тис. грн. i в загальнiй сумi перевищують статутний капiтал.

Не додаючи до цього висновку застережень, в наступному пояснювальному параграфi звертається увага на iншу допомiжну iнформацiю, думка щодо якої вимагається у вiдповiдностi до Вимог при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.

Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31.12.2012 р. становить 53310 тис. грн., фактичний розмiр статутного капiталу 21074 тис. грн. Вартiсть чистих активiв компанiї бiльше розмiру статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам законодавства України, зокрема частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю, не встановлено.
Значнi правочини, предметом яких було майно вартiстю 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства у 2012 роцi:
Товариством здiйснено вiдчуження цеху безалкогольних напоїв в Оболонському р-нi балансовою вартiстю 26817 тис. грн. та земельної дiлянки на якiй розташований цех балансовою вартiстю 5537 тис. грн.
В компанiї впровадженi принципи корпоративного управлiння вiдповiдно до рiшення ДКЦПФР вiд 11.12.2003 р. за № 571 «Про затвердження принципiв корпоративного управлiння». Створення служби внутрiшнього аудиту знаходиться в стадiї розробки.
Вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi» аудитором були iдентифiкованi й оцiненi ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Аудитором отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази, якi дозволяють знизити ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства до прийнятного рiвня.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма «Аудит Експерт»
Код за ЄДРПОУ: 38068149.
Органiзацiйно – правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Мiсцезнаходження: 86200, Донецька обл., м. Шахтарськ, вул. Тiтова, буд. 81.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4521 видане Аудиторською палатою України 05.07.2012 р. (свiдоцтво чинне до 05.07.2017 р.).
Контактний телефон: +380665681774.
Основний вид дiяльностi: Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.

Договiр на проведення аудиту № 245 вiд 02 квiтня 2013 р.
Дата початку проведення аудиту 03 квiтня 2013 р., дата закiнчення проведення аудиту 18 квiтня 2013 р.
Дата аудиторського висновку 18 квiтня 2013 р.Директор
ТОВ «Аудиторська фiрма «Аудит Експерт» В.В. Iбатуллiн
Сертифiкат аудитора
№ 006904 вiд 26.04.2012 р.
(дiє до 26.04 2017 р.)