Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 498004
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-41
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв
Опис ПрАТ "ВДЦП" здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iмених цiнних паперiв.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "АУДИТ ЕКСПЕРТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 38068149
Місцезнаходження 86200, М. ШАХТАРСЬК, ВУЛ. ТIТОВА, БУД. 81
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності № 4521
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.07.2012
Міжміський код та телефон +380665681774
Факс Д/Н
Вид діяльності ДIЯЛЬНIСТЬ У СФЕРI БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ Й АУДИТУ
Опис ТОВ "АФ "Аудит Експерт" здiйснює дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту.