Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21.12.2006 601/1/06 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку в мiстi Києвi та Київськiй областi UA 4000006704 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.01 2107423800 21074238 100
Опис Протягом звiтного перiоду Товариство у торгах на бiржi участi не брало. Рiшення щодо додаткового випуску акцiй не приймались. Заяв на допуск в лiстинг не подавалось.