Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 107211 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит банку 30.06.2010 107211 25 22.03.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 15534 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 15534 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 1068 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 34242 X X
Усього зобов'язань X 158055 X X
Опис: Вiдповiдно до норм П(с)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення. Вiдповiдно до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, зокрема на виплату вiдпусток працiвникам у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, що є вiдповiдним (думка аудитора з цього питання висловлена у пояснювальному параграфi) Беручi до уваги припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, на думку аудитора, оцiнка забезпечення виплат персоналу може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення. Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. не вiдображено забезпечення виплат персоналу, що є порушенням норм П(с)БО 11 «Зобов’язання» та Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями. Аудитором розраховано забезпечення виплат персоналу за методом, встановленим Наказом Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, а саме у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк. Таким чином, розмiр забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 р. повинен складати 1463 тис. грн. Довгостроковi зобов`язання облiковуються Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до "Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20. Поточнi зобов`язання облiковуються Товариством в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до "Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.01.2000р. № 20. На думку Аудитора, статтi балансу в усiх суттєвих аспектах справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо забезпечень, довгострокових та поточних зобов`язань ПрАТ "КЗБН "Росинка" станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.