Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 27.03.2012
Кворум зборів** 99.6941
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах Товариства: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання секретаря Зборiв та затвердження регламенту проведення Зборiв. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк. 4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк. 5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2011 рiк. 6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2011 рiк та затвердження висновку Ревiзора. 7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом. 8. Затвердження фiнансового плану роботи Товариства на 2012 рiк. 9. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 11. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства. 12. Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1. Голова загальних зборiв: Герман Сергiй Миколайович. 2.Голова загальних зборiв: Герман Сергiй Миколайович. 3. Член правлiння Товариства: Нiкiтiна I.Д. 4. Член правлiння Товариства: Нiкiтiна I.Д. 5. Голова Наглядової ради: Костенко К.А. 6. Ревiзор Товариства: Шинкаренко С.Л. 7. Член правлiння Товариства: Нiкiтiна I.Д. 8. Член правлiння Товариства: Нiкiтiна I.Д. 9. Акцiонера: Соколовську Н.В. 10. Акцiонера: Соколовського В.I. 11.Голова загальних зборiв: Герман Сергiй Миколайович. Акцiонера: Лебеденко Валентина Миколаївну 12. Голова загальних зборiв: Герман Сергiй Миколайович. Акцiонера: Соколовського Василя Iвановича. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Рiшення, прийняте по першому питанню порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень". Обрати лiчильну комiсiю у складi: Зорич Леонiд Володимирович та Кравець Олександр Васильович. 2. Рiшення, прийняте по другому питанню порядку денного " Обрання секретаря Зборiв та затвердження регламенту проведення Зборiв". Обрати секретарем загальних зборiв: Соколовську Наталю Вiкторiвну. 3. Рiшення, прийняте по третьому питанню порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк". Прийняти звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк до вiдома. 4. Рiшення, прийняте по четвертому питанню порядку денного " Затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 рiк". Затвердити рiчний звiт - звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть та баланс Товариства за 2011 рiк. 5. Рiшення, прийняте по п`ятому питанню порядку денного " Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради 2011 рiк". Визнати роботу Наглядової ради за 2011 рiк задовiльною. 6. Рiшення, прийняте по шостому питанню порядку денного "Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2011 рiк та затвердження висновку Ревiзора". Визначити роботу Ревiзора Товариства за 2011 рiк задовiльною. Затвердити висновки Ревiзора. 7. Рiшення, прийняте по сьомому питанню порядку денного "Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2011 рiк з урахуванням вимог, передбачених законом". У зв'язку з тим, що за результатами дiяльностi Товариства у 2011 роцi отримано збиток у розмiрi 34975 тис. грн, не розподiляти прибуток пiдприємства в зв'язку з його вiдсутнiстю. 8. Рiшення, прийняте по восьмому питанню порядку денного "Затвердження фiнансового плану роботи Товариства на 2012 рiк". Затвердити фiнансовий план роботи Товариства на 2012 рiк. 9. Рiшення, прийняте по дев`ятому питанню порядку денного "Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редкцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства". Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства та надати повноваження Головi та секретарю загальних зборiв щодо пiдписання нової редакцiї. Надати повноваження Головi Правлiння Товариства (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 10. Рiшеня прийняте по десятому питанню порядку денного "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства". Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства - Костенко К.А. - як Голови Наглядової ради та Волокiтiна В.О. - як члена Наглядової ради. 11. Рiшення прийняте по одинадцятому питанню порядку денного "Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства". Обрано членами Наглядової ради Товариства - Соколовського Василя Iвановича та Лебеденко Руслана Миколайовича. Затверджено умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлено, що розмiр винагороди визначається в затверджених договорах (контрактах), надано повноваження Головi Правлiння Товариства Герману Сергiю Миколайовичу пiдписати цивiльно - правовi договори, трудовi договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства. 12. Рiшення прийнято по дванадцятому питанню порядку денного "Обрання членiв ревiзiйної комiсiї (ревiзора), прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень". Достроково припинити повноваження Ревiзора Шинкаренко Сергiя Леонiдовича. Обрано Ревiзором Товариства Немного Iвана Сергiйовича.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 02.08.2012
Кворум зборів** 99.6941
Опис Перелiк питань, що розглядалися на Загальних зборах Товариства: 1.Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання секретаря Зборiв та затвердження регламенту проведення Зборiв. 3. Погодження та затвердження умов значних правочинiв, в тому числi внесення змiн до умов укладених кредитних договорiв, договорiв застави та iпотеки, а також за поданням наглядової ради надання повноважень Головi правлiння на укладення значних правочинiв, в тому числi про пролонгацiю кредитних договорiв та договорiв застави/iпотеки майна, протягом року з дати прийняття такого рiшення на загальну суму 18 900 000 грн. та 12 675 000 доларiв США. 4.Внесення змiн до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Розгляд питань порядку денного. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1. Голова Загальних Зборiв - Герман Сергiй Миколайович. 2. Голова Загальних Зборiв - Герман Сергiй Миколайович. 3. Акцiонер Товариства - Соколовський Василь Iванович. 4. Акцiонер Товариства - Соколовська Наталя Вiкторiвна. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Рiшення, прийняте по першому питанню порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Краснянський Павло Васильович- голова Лiчильної комiсiї та Тiщенко Станiслав Геннадiйович- член Лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування, але не пiзнiше 10 робочих днiв з дати закриття загальних зборiв Товариства. 2. Рiшення, прийняте по другому питанню порядку денного: Обрати секретарем загальних зборiв – Соколовську Наталю Вiкторiвну. Затвердити регламент загальних зборiв: для доповiдей надавати час тривалiстю до 25 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання пропонується ставити пiсля виступу в письмовому виглядi через секретаря зборiв. У запитаннях повнiстю вказувати прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера, що ставить запитання. За умови, коли результати голосування з питань порядку денного лiчильною комiсiєю ще не будуть оголошенi, Голова зборiв переходить до розгляду наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатiв голосування. Голосування по питаннях порядку денного проводиться за принципом - одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування, з використанням бюлетенiв для голосування, якi надаються акцiонерам (їх представникам) реєстрацiйною комiсiєю пiд час реєстрацiї. Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним. 3. Рiшення, прийняте по третьому питанню порядку денного: I.Прийняти рiшення про погодження та затвердження умов договорiв, що укладенi мiж ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та ПрАТ «КЗБН «Росинка», а саме: 1.1.Генерального кредитного договору №12-47/1-10 вiд 30.06.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №2 вiд 14.10.2010, №3 вiд 23.12.2010, №4 вiд 09.02.2011, №5 вiд 28.03.2011, №6 вiд 21.04.2011, №7 вiд 26.05.2011, №8 вiд 30.06.2011, №9 вiд 28.07.2011, №10 вiд 08.08.2011, №11 вiд 15.08.2011, №12 вiд 31.08.2011, №13 вiд 19.09.2011, №14 вiд 31.10.2011, №15 вiд 25.11.2011, №16 вiд 16.12.2011, №17 вiд 10.02.2012, №18 вiд 22.06.2012); 1.2.Кредитного договору №12-47/1-10/2 вiд 16.09.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 15.08.2011, №2 вiд 31.10.2011, №3 вiд 25.11.2011, №4 вiд 16.12.2011, №5 вiд 10.02.2012, №6 вiд 22.06.2012); 1.3.Кредитного договору №12-47/1-10/3 вiд 16.09.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 14.10.2010, №2 вiд 09.02.2011, №3 вiд 15.08.2011, №4 вiд 31.08.2011, №5 вiд 31.10.2011, №6 вiд 25.11.2011, №7 вiд 16.12.2011, №8 вiд 10.02.2012, №9 вiд 22.06.2012); 1.4.Кредитного договору №02-47/1-11 вiд 18.04.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 31.10.2011, №2 вiд 16.12.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.5.Генерального договору №1-АВ/2010 про авалювання векселiв вiд 18.08.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн вiд 25.05.2011, №2 вiд 20.09.2011, №2 вiд 03.11.2011, №4 вiд 10.02.2012, №5 вiд 22.06.2012); 1.6.Iпотечного договору №12-47/1-10/04 вiд 30.06.2010, посвiдченого ПНКМНО Мельником Р.П. (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 16.09.2010, №2 вiд 09.02.2011, №3 вiд 25.11.2011, №4 вiд 16.12.2011, №5 вiд 10.02.2012); 1.7.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/05 вiд 30.06.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 16.09.2010, №2 вiд 09.02.2011, №3 вiд 18.04.2011, №4 вiд 17.08.2011, №5 вiд 19.09.2011, №6 вiд 31.10.2011, №7 вiд 25.11.2011, №8 вiд 16.12.2011, №9 вiд 10.02.2012, №10 вiд 22.06.2012); 1.8.Договору застави майнових прав №12-47/1-10/07 вiд 24.02.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.11.2011, №2 вiд 16.12.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.9.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/08 вiд 10.06.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 22.08.2011, №2 вiд 25.11.2011, №3 вiд 16.12.2011, №4 вiд 10.02.2012, №5 вiд 22.06.2012); 1.10.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/09 вiд 30.06.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 22.08.2011, №2 вiд 25.11.2011, №3 вiд 16.12.2011, №4 вiд 10.02.2012, №5 вiд 22.06.2012); 1.11.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/10 вiд 25.07.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 22.08.2011, №2 вiд 25.11.2011, №3 вiд 16.12.2011, №4 вiд 10.02.2012, №5 вiд 22.06.2012); 1.12.Iпотечного договору вiд 15.08.2011, за реєстровим 1694, посвiдченого ПНКМНО Остапчук Н.В. (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.11.2011, №2 вiд 16.12.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 27.06.2012); 1.13.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/11 вiд 22.08.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.11.2011, №2 вiд 16.12.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.14.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/12 вiд 19.09.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.11.2011, №2 вiд 16.12.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.15.Договору застави транспортного засобу №12-47/1-10/13 вiд 22.09.2011, посвiдченого ПНКМНО Мельником Р.П. (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 31.10.2011, №2 вiд 25.11.2011, №3 вiд 16.12.2011, №4 вiд 10.02.2012, №5 вiд 25.06.2012); 1.16.Договору застави основних засобiв №12-47/1-10/14 вiд 11.10.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.11.2011, №2 вiд 16.12.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.17.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/01 вiд 29.04.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 31.10.2011, №2 вiд 10.02.2012, №3 вiд 22.06.2012); 1.18.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/02 вiд 06.05.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 31.10.2011, №2 вiд 10.02.2012, №3 вiд 22.06.2012); 1.19.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/03 вiд 01.07.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 31.10.2011, №2 вiд 10.02.2012, №3 вiд 22.06.2012); 1.20.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/04 вiд 31.10.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.21.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/05 вiд 31.10.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.22.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/06 вiд 31.10.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.23.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/07 вiд 31.10.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.24.Договору застави майнових прав №02-47/1-11/08 вiд 31.10.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.25.Договору застави майнових прав №1-АВ/2010-МП вiд 18.08.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.05.2011, №2 вiд 23.11.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.26.Договору застави майнових прав №2-АВ/2010-МП вiд 18.08.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.05.2011, №2 вiд 23.11.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.27.Договору застави товарiв в оборотi №1-АВ/2010-Т вiд 18.08.2010 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 25.05.2011, №2 вiд 07.11.2011, №3 вiд 10.02.2012, №4 вiд 22.06.2012); 1.28.Договору застави майнових прав №5-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.29.Договору застави майнових прав №6-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.30.Договору застави майнових прав №7-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.31.Договору застави майнових прав №8-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.32.Договору застави майнових прав №9-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.33.Договору застави майнових прав №10-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.34.Договору застави майнових прав №11-АВ/2010-МП вiд 23.11.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.35.Договору застави майнових прав №12-АВ/2010-МП вiд 16.12.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012); 1.36.Договору застави майнових прав №13-АВ/2010-МП вiд 16.12.2011 (в т.ч. Договорiв про внесення змiн №1 вiд 10.02.2012, №2 вiд 22.06.2012). II.Внести змiни до умов кредитування ПрАТ «КЗБН «Росинка» за генеральним кредитним договором №12-47/1-10 вiд 30.06.2010 з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» термiном дiї до 22 березня 2013 року, в межах якого укладено кредитнi договори: №12-47/1-10/2 вiд 16.09.2010, №12-47/1-10/3 вiд 16.09.2010, зокрема: 2.1.перенести з 25 вересня 2012 року на 22.03.2013 року термiни погашення заборгованостi за кредитними договорами №12-47/1-10/2 вiд 16.09.2010, №12-47/1-10/3 вiд 16.09.2010, якi укладенi в межах генерального кредитного договору №12-47/1-10 вiд 30.06.2010; 2.2.збiльшити лiмiт кредитування на 5 200 000,00 грн. до 6 700 000,00 грн. по кредитному договору №12-47/1-10/2 вiд 16.09.2010 зi встановленням вiдсоткової стави на збiльшений лiмiт, що буде запропонована банком, та на термiн, що буде запропонований банком; 2.3.вiдкрити в рамках генерального кредитного договору №12-47/1-10 вiд 30.06.2010 договiр про надання гарантiй платежiв на користь фiрми CAPRI SUN AG (Швейцарiя), з загальним лiмiтом 450 000,00 євро термiном до 90 календарних днiв, з встановленням оплати в розмiрi, що буде запропонована банком; III.Внести змiни до умов кредитування ПрАТ «КЗБН «Росинка» за кредитним договором №02-47/1-11 вiд 18.04.2011 з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», зокрема перенести з 25 вересня 2012 року на 22.03.2013 року термiн погашення заборгованостi. IV.Внести змiни до умов генерального договору №1-АВ/2010 про авалювання векселiв вiд 18.08.2010, укладеного ПрАТ «КЗБН «Росинка» з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», зокрема перенести з 23 листопада 2012 року до 22.03.2013 року термiн авалювання векселiв. V.Провести переговори та укласти з компанiєю «Compaснa Tequilera de Arandas, S.A. de C.V.» контракт на поставку продукцiї (алкогольнi напої) на суму до 10 000 000 доларiв США VI.Оформити в заставу ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», з метою забезпечення виконання зобов’язань ПрАТ «КЗБН «Росинка» перед ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за генеральним кредитним договором №12-47/1-10 вiд 30.06.2010, майновi права ПрАТ «КЗБН «Росинка» за контрактом, що буде укладений мiж компанiєю «Compaснa Tequilera de Arandas, S.A. de C.V.» та ПрАТ «КЗБН «Росинка», на алкогольнi напої на суму до 10 000 000 доларiв США. VII.Прийняти рiшення про погодження та затвердження усiх змiн до генерального кредитного договору №12-47/1-10 вiд 30.06.2010 (в межах якого укладенi кредитнi договори №12-47/1-10/2 вiд 16.09.2010, №12-47/1-10/3 вiд 16.09.2010), кредитного договору №02-47/1-11 вiд 18.04.2011, генерального договору №1-АВ/2010 про авалювання векселiв вiд 18.08.2010, iпотечного договору посвiдченого 15 серпня 2011 року приватним нотарiусом КМНО Остапчук Н.В. та зареєстрованого в реєстрi за №1694, що будуть укладенi мiж ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» та ПрАТ «КЗБН «Росинка» вiдповiдно до умов цього Протоколу. VIII.Надати повноваження Головi правлiння ПрАТ «КЗБН «Росинка» Герману Сергiю Миколайовичу на укладання з ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» змiн до умов усiх вищевказаних договорiв, а також змiн до усiх укладених договорiв забезпечення (договорiв застави майнових прав, договорiв застави основних засобiв, iпотечних договорiв, договорiв застави транспортних засобiв тощо), укладення нових будь-яких контрактiв та договорiв, в т.ч. договорiв застави, вчинення необхiдних дiй та пiдписання всiх документiв, пов’язаних з укладенням та вчиненням змiн до вищевказаних договорiв, договорiв забезпечення, а також нових контрактiв та договорiв, в т.ч. договорiв застави, вiдповiдно до цього Протоколу. 4. Рiшення, прийняте по четвертому питанню порядку денного: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новiй редакцiї. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Затвердити нову редакцiю Статуту Товариства. Надати повноваження Головi Загальних зборiв та Секретарю Загальних зборiв Товариства пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства. Надати повноваження Головi Правлiння Товариства (з правом передоручення) здiйснити всi необхiднi дiї щодо державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.10.2012
Кворум зборів** 99.6941
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2.Обрання секретаря Зборiв та затвердження регламенту проведення Зборiв. 3.Прийняття рiшення про схвалення значних правочинiв мiж Приватним акцiонерним товариством «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» та фiнансовими установами, а також погодження умов правочинiв та надання повноваження Головi правлiння на укладення цих правочинiв. Розгляд питань порядку денного. Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 1. Голова Загальних Зборiв - Герман Сергiй Миколайович. 2. Голова Загальних Зборiв - Герман Сергiй Миколайович. 3. Акцiонер Товариства - Соколовський Василь Iванович. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Рiшення, прийняте по першому питанню порядку денного: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Краснянський Павло Васильович - голова Лiчильної комiсiї та Тiщенко Станiслав Геннадiйович - член Лiчильної комiсiї. Повноваження лiчильної комiсiї припиняються пiсля складання протоколу про пiдсумки голосування, але не пiзнiше 10 робочих днiв з дати закриття загальних зборiв Товариства. 2. Рiшення, прийняте по другому питанню порядку денного: Обрати секретарем загальних зборiв – Соколовську Наталю Вiкторiвну. Затвердити регламент загальних зборiв: для доповiдей надавати час тривалiстю до 25 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання пропонується ставити пiсля виступу в письмовому виглядi через секретаря зборiв. У запитаннях повнiстю вказувати прiзвище, iм’я та по батьковi акцiонера, що ставить запитання. За умови, коли результати голосування з питань порядку денного лiчильною комiсiєю ще не будуть оголошенi, Голова зборiв переходить до розгляду наступного питання порядку денного з наступним оголошенням результатiв голосування. Голосування по питаннях порядку денного проводиться за принципом - одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крiм проведення кумулятивного голосування, з використанням бюлетенiв для голосування, якi надаються акцiонерам (їх представникам) реєстрацiйною комiсiєю пiд час реєстрацiї. Бюлетень має бути пiдписаний акцiонером (представником акцiонера) i в разi вiдсутностi такого пiдпису вважається недiйсним. 3. Рiшення, прийняте по третьому питанню порядку денного: 3.1.Погодити наступнi правочини з АТ СБЕРБАНК РОСIЇ»: -вiдкриття у 2013 роцi АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» Товариству невiдновлюваної кредитної лiнiї АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» з лiмiтом кредитування в сумi 12 675 000,00 доларiв США строком на 60 мiсяцiв iз сплатою 11,75 % рiчних з метою рефiнансування заборгованостi за Генеральним кредитного договору №12-47/1-10 вiд 30.06.2010 р., укладеним мiж Товариством та ПАТ «КБ «Хрещатик». Вiдкриття Банком Товариству невiдновлюваної кредитної лiнiї оформити шляхом укладення мiж Товариством та Банком вiдповiдного Кредитного договору. - вiдкриття у 2013 роцi вiдновлювальної кредитної лiнiї з лiмiтом кредитування в сумi 1 875 000,00 доларiв США строком до 31 грудня 2013 року iз сплатою 11,75 % рiчних з метою поповнення обiгових коштiв Товариства. Вiдкриття Банком Товариству вiдновлюваної кредитної лiнiї оформити шляхом укладення мiж Товариством та Банком вiдповiдного Кредитного договору. - укладення договору про авалювання векселiв з загальним лiмiтом авалювання 5 000 000,00 грн. та максимальним строком дiї авальованого векселя 90 днiв, з метою забезпечення зобов’язань Товариства по сплатi акцизного збору. - укладення з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» договору банкiвської гарантiї з лiмiтом в розмiрi 450 000,00 ЄВРО з метою забезпечення оплати за постачання фiрмою «Capri Sun AG» (г. Цуг Швейцарiя) товару по Контрактах № 03-2006 та № 04-2006 вiд 03.04.2006 р. 3.2.Передати Банку в iпотеку/заставу Майно з метою забезпечення виконання Товариством зобов’язань перед Банком: -майновий комплекс ПрАТ «КЗБН «Росинка», а саме: лiт. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, О, Р, Л, Н, И, К, загальною площею 22 536,40 кв.м., що знаходиться за адресою: мiсто Київ, вул. Ежена Потьє 6 та належить ПрАТ «КЗБН «Росинка» на правi власностi; -простi iменнi акцiї, емiтованi ПрАТ “КЗБН “Росинка”, в загальнiй кiлькостi 2 100 977 814 штук, що становить 99,6941% статутного фонду емiтента, номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна, зокрема: 525 244 453 штук (24,9235% СФ), що належать гр. України Соколовськiй Наталi Вiкторiвнi; 525 244 454 штук (24,9235% СФ), що належать гр. України Соколовському Василю Iвановичу; 525 244 453 штук (24,9235% СФ), що належать гр. України Лебеденко Валентинi Миколаївнi; 525 244 454 штук (24,9235% СФ), що належать гр. України Лебеденко Руслану Миколайовичу; -основнi засоби (технологiчне та допомiжне обладнання по виготовленню безалкогольних напоїв в кiлькостi 2 974 одиницi), що належать ПрАТ «КЗБН «Росинка»; -транспортнi засоби у кiлькостi 57 одиниць, що належать ПрАТ «КЗБН «Росинка» та знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6; -майновi права на знак для товарiв i послуг «Росинка», який зареєстровано в Державному реєстрi свiдоцтв України на знаки для товарiв i послуг №124755 вiд 25.06.2010 та виданий Державним департаментом iнтелектуальної власностi Мiнiстерства освiти i науки України. Передачу Майна Банку в iпотеку/заставу оформити шляхом укладення мiж Товариством та Банком вiдповiдних договорiв iпотеки/застави Майна. 3.3.Погодити умови проектiв договорiв: ?Кредитних договорiв та Договорiв iпотеки/застави; ?iнших, пов'язаних з Кредитними договорами та Договорами iпотеки/застави, договорiв, в тому числi договорiв страхування Майна (надалi - Пов’язанi договори); ?договору про авалювання векселiв; ?договору банкiвської гарантiї. 3.4.Надати повноваження Головi правлiння ПрАТ «КЗБН «Росинка» Герману Сергiю Миколайовичу на укладання та пiдписання з АТ «СБЕРБАНК РОСIЇ» Кредитних договорiв, Договору iпотеки/застави та iнших документiв, пов‘язаних з пiдписанням вищевказаних договорiв, в тому числi: •визначати iстотнi умови з урахуванням положень цього протоколу: ?Кредитних договорiв та Договорiв iпотеки/застави; ?Договору про авалювання векселiв; ?Договору банкiвської гарантiї; ?iнших, пов'язаних з Кредитним договором та Договором iпотеки/застави, договорiв, в тому числi договорiв страхування Майна (надалi - Пов’язанi договори); ?додаткових угод до Кредитного договору, Договору застави, Договору про авалювання векселiв та/або Пов’язаних договорiв, що можуть бути укладенi в майбутньому пiсля укладення та пiдписання вказаних в цьому пунктi договорiв (надалi – Додатковi угоди), якi будуть вносити змiни та/або доповнення до умов Кредитного договору, Договору iпотеки/застави та/або Пов’язаних договорiв, а також припиняти їх дiю. ?будь-яких документiв, пов’язаних з Кредитним договором, Договором iпотеки/застави, Пов’язаними договорами, Додатковими угодами (надалi – Документи). •укладати та пiдписувати вiд iменi Товариства: ?Кредитнi договори; ?Договори iпотеки/застави; ?Договiр про авалювання векселiв; ?Договiр банкiвської гарантiї; ?Пов’язанi договори; ?Додатковi угоди; ?Документи. •здiйснювати iншi дiї, що необхiднi для виконання рiшень, вказаних в цьому протоколi, в тому числi видавати довiреностi на здiйснення дiй, необхiдних для реалiзацiї рiшень.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.