Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 86697 116409 0 0 86697 116409
будівлі та споруди 38069 68687 0 0 38069 68687
машини та обладнання 29893 23964 0 0 29893 23964
транспортні засоби 1437 886 0 0 1437 886
інші 17298 22872 0 0 17298 22872
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 86697 116409 0 0 86697 116409
Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): вiдповiдно до положень облiкової полiтики облiк основних засобiв Товариства у 2012 р. здiйснювався наступним чином: - до основних засобiв вiдносились матерiальнi активи вiртiстю понад 2500 грн. (без ПДВ) та очiкуваним строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року; - основнi засоби Товариства класифiковано по групах вiдповiдно до вимог п. 5.1 П(С) 7 "Основнi засоби"; - лiквiдацiйна вартiсть об`єктiв основних засобiв прирiвняна до нуля; - амортизацiя основних засобiв здiйснювалась за методом, передбаченим у податковому облiку; - нарахування амортизацiї здiйснювалось щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем введення об`єкта основного засобу в експлуатацiю i припинялось починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем його вибуття; - не визнавались об`єктами основних засобiв та облiковувались у складi у складi iнших необоротних активiв матерiальнi активи з термiном корисного використання бiльше року та вартiстю менше 2500 грн. (за виключенням суми вiдповiдного ПДВ); - для списання основних засобiв, оцiнки їх звичайної цiни та прийняття рiшення по їх подальшому використанню окремим наказом Голови правлiння затверджено постiйнодiючу комiсiю. Первiсна вартiсть основних засобiв: 325718,0 тис. грн. Ступiнь зносу основних засобiв: 64,26%. Ступiнь використання основних засобiв: д/н. Сума нарахованого зносу: 209309,0 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв: 1. Дооцiнка основних засобiв на суму 37280,9 тис. грн. 2. Придбання холодильного обладнання на суму 11955,9 тис. грн. 3. Придбання торгового обладнання на суму 12390, 4 тис. грн. 4. Реалiзацiя цеху безалкогольних напоїв в Оболонському р-нi разом iз земельною дiлянкою балансовою вартiстю 32353,5 тис. грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження на використання майна вiдсутнє.