Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Герман Сергiй Миколайович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член правлiння Попова Оксана Iванiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Соколовський Василь Iванович д/н д/н д/н 525244454 24.9235 525244454 24.9235 0 0
Член Наглядової ради Лебеденко Руслан Миколайович д/н д/н д/н 525244454 24.9235 525244454 24.9235 0 0
Ревiзор акцiонерного товариства Немний Iван Сергiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 1050488908 49.847 1050488908 49.847 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.