Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


Посада Голова Правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Герман Сергiй Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1968
Освіта** Повна вища
Стаж керівної роботи (років)** 11
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "КЗБН "Росинка", комерцiйний директор
Опис До компетенцiї Голови Правлiння Товариства належить: -органiзацiя скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства, та прийняття рiшень про скликання рiчних Загальних зборiв; - розробка та затвердження рiчних фiнансово-господарських планiв Товариства; - затвердження рiчних фiнансово-господарських звiтiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою Голова правлiння керує роботою правлiння. Голова правлiння Товариства: - - вiдповiдає за виконання рiчного плану дiяльностi Товариства i звiтує про його виконання перед Наглядовою радою та Загальними Зборами; -на виконання рiшень Загальних зборiв чи Наглядової ради, а також у процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; - звiтує перед Загальними зборами з питань дiяльностi Правлiння Товариства; - без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство в органах державної влади та органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, установах, органiзацiях незалежно вiд форм власностi як в Українi, так i за кордоном, веде вiд iменi Товариства переговори з будь-якими юридичними та/або фiзичними особами; -без довiреностi вчиняє вiд iменi Товариства правочини, укладає угоди, договори, контракти та вчиняє iншi юридичнi акти з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; - видає довiреностi, вiдкриває i закриває в установах банкiв поточнi, вкладнi та iншi рахунки Товариства; -приймає на роботу i звiльняє працiвникiв Товариства, вирiшує iншi кадровi питання; - застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення; -забезпечує виконання заходiв з охорони працi; -забезпечує виконання заходiв пожежної безпеки; - затверджує зразки печатки, штампiв, бланкiв iз найменуванням Товариства, а також знаки для товарiв та послуг; -налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства; здiйснює iншi повноваження, якi вiдповiдно до законодавства здiйснюються керiвником юридичної особи; Виключно за попередньою письмовою згодою Наглядової ради Товариства Голова Правлiння Товариства (або особа, що виконує його обов`язки, або особа, що одержала довiренiсть на вчинення вiдповiдних дiй вiд iменi Товариства) має право на: -участь та голосування у вищому органi або на зборах учасникiв (акцiонерiв) господарських товариств або об'єднань пiдприємств, учасником (акцiонером, членом) яких є Товариство; -прийняття рiшень, що вiдносяться до повноважень Загальних зборiв суб'єктiв господарювання, єдиним учасником яких є Товариство, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; -одержання кредитiв, надання i отримання позик, безоплатне вiдчуження будь-якого майна Товариства. -надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантiй або поруки на користь третiх осiб; -передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, iпотеку чи iнше обтяження майна Товариства; -надання будь-якого майна Товариства в оренду, лiзинг, позичку або управлiння, крiм надання в оренду майна за договорами оренди торгiвельного обладнання строком менше двох рокiв; -укладення будь-яких договорiв на суму що перевищує суму в будь-якiй валютi, еквiвалентнiй 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, предметом яких є основнi засоби (основнi фонди) Товариства, якщо iнше не буде передбачено окремим рiшенням Наглядової ради якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства; -укладення договорiв, сума яких перевищує встановлений цим Статутом граничний розмiр; - видачу або прийняття Товариством векселiв незалежно вiд суми таких векселiв, а також емiсiю облiгацiй; при цьому випуск облiгацiй та векселiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; -вчинення правочинiв (укладення угод) щодо придбання або вiдчуження часток, акцiй, паїв, часток в статутних капiталах (статутних фондах) iнших суб'єктiв господарювання, в тому числi господарських товариств; пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та доповнень до таких установчих документiв. Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Посада Член правлiння
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Попова Оксана Iванiвна
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1973
Освіта** Повна вища
Стаж керівної роботи (років)** 8
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** начальник вiддiлу планування та економiчного аналiзу ПрАТ "КЗБН "Росинка"
Опис В Правлiннi Товариства здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства До компетенцiї Члена Правлiння Товариства належить: - органiзацiя скликання та проведення рiчних та позачергових Загальних зборiв Товариства, та прийняття рiшень про скликання рiчних Загальних зборiв; - розробка та затвердження рiчних фiнансово-господарських планiв Товариства; - затвердження рiчних фiнансово-господарських звiтiв Товариства; - призначення керiвникiв фiлiй та представництв товариства; укладення та виконання колективного договору; призначення та вiдкликання осiб, якi беруть участь у колективних переговорах як представники Правлiння, за погодженням iз Наглядовою радою. Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Посада Голова Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Соколовський Василь Iванович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1968
Освіта** Повна вища
Стаж керівної роботи (років)** 10
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний iнженер ТОВ "АПФ "Аваль"
Опис Наглядова рада є органом Товариства, який представляє та захищає iнтереси акцiонерiв, приймає рiшення в межах своєї компетенцiї, а також контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння Товариства в межах компетенцiї, визначеної Статутом та рiшення Загальних зборiв. Наглядова рада Товариства створюється i дiє вiдповiдно до законодавства України та Статуту. Голова Наглядової ради Товариства: - скликає засiдання Наглядової ради i головує на її засiданнях; - за рiшенням Наглядової ради укладає/переукладає контракт iз Головою Правлiння Товариства та трудовий договiр з членами Правлiння Товариства i Президентом Товариства; - органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; - виконує iншi функцiї вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Наглядова рада Товариства у межах своєї виключної компетенцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу ревiзора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; - обрання та припинення повноважень Голови i Членiв виконавчого органу Товариства; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства вiд виконання повноважень. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства, з займаної посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства> - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Наглядова рада Товариства погоджує умови та надає Правлiнню Товариства та/або Головi Правлiння Товариства попередню письмову згоду на: - участь та голосування у вищому органi або на зборах учасникiв (акцiонерiв) господарських товариств або об'єднань пiдприємств, учасником (акцiонером, членом) яких є Товариство; - прийняття рiшень, що вiдносяться до повноважень Загальних зборiв суб'єктiв господарювання, єдиним учасником яких є Товариство, крiм тих, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв Товариства; - призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдособлених пiдроздiлiв Товариства; - одержання кредитiв, надання i отримання позик, безоплатне вiдчуження будь-якого майна Товариства; - надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантiй або поруки на користь третiх осiб; - передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, iпотеку чи iнше обтяження майна Товариства; - надання будь-якого майна Товариства в оренду, лiзинг, позичку або управлiння, крiм надання в оренду майна за договорами оренди торгiвельного обладнання строком менше двох рокiв; - укладення будь-яких договорiв на суму що перевищує суму в будь-якiй валютi, еквiвалентнiй 100 000 (сто тисяч) ЄВРО, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, предметом яких є основнi засоби (основнi фонди) Товариства, якщо iнше не буде передбачено окремим рiшенням Наглядової ради якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. ; - укладення договорiв, сума яких перевищує встановлений цим Статутом граничний розмiр; - видачу або прийняття Товариством векселiв незалежно вiд суми таких векселiв, а також емiсiю облiгацiй; при цьому випуск облiгацiй та векселiв здiйснюється за рiшенням Наглядової ради; - укладення зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на суму, що перевищує суму в будь-якiй валютi, еквiвалентнiй 2 000 000 (два мiльйони) гривень, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, на один договiр, з одним контрагентом чи на 1 (один) день та якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства - вчинення правочинiв (укладення угод) щодо придбання або вiдчуження часток, акцiй, паїв, часток в статутних капiталах (статутних фондах) iнших суб'єктiв господарювання, в тому числi господарських товариств; - пiдписання вiд iменi Товариства при заснуваннi, в тому числi спiвзаснуваннi, установчих документiв господарських товариств, iнших юридичних осiб, а також змiн та доповнень до таких установчих документiв; - надання попередньої згоди Правлiнню на передачу тимчасовому реєстроутримувачу ведення реєстру на строк до прийняття рiшення про обрання нового реєстроутримувача на найближчих Загальних Зборах, але не пiзнiше нiж у двомiсячний термiн; вчинення правочинiв (договорiв) щодо вiдчуження або набуття активiв на суму, що перевищує 100 000, 00 (сто тисяч) ЄВРО або її еквiвалент у iншiй валютi, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору, а також згоду на укладення договорiв вiдчуження виробленої продукцiї, строк виконання яких становить чи перевищує один рiк, на суму, що перевищує 2 000 000,00 (два мiльйони) доларiв США або її еквiвалент у iншiй валютi, за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на день укладення такого договору якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства Якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, рiшення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства,приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Посада Член Наглядової ради
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лебеденко Руслан Миколайович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1969
Освіта** Повна вища
Стаж керівної роботи (років)** 15
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ТОВ "Буран ЛТД"
Опис Наглядова рада Товариства у межах своєї виключної компетенцiї: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу, на вимогу ревiзора Товариства; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених цим Законом; - обрання та припинення повноважень Голови i Членiв виконавчого органу Товариства; - затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), якi укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства вiд виконання повноважень. У разi прийняття рiшення про вiдсторонення особи, яка займає посаду Голови Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства, з займаної посади та призупинення її права на здiйснення зазначених повноважень, Наглядова рада зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днiв призначити нового Голову Правлiння Товариства та/або Члена Правлiння Товариства; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв - у межах граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України <Про акцiонернi товариства>; - визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв; - вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - вирiшення необхiдних питань в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених частиною першою статтi 70 Закону України <Про акцiонернi товариства> - визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до статтi 65 Закону України <Про акцiонернi товариства>; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної Компетенцiї наглядової ради згiдно iз законодавством в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею.

Посада Ревiзор акцiонерного товариства
Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Немний Iван Сергiйович
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н д/н д/н
Рік народження** 1986
Освіта** Повна вища
Стаж керівної роботи (років)** 2
Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Комерцiйний директор ПМП «Гранiт»
Опис Перевiрка господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу Товариства, його фiлiй та представництв здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Товариства, яка дiє на засадах, визначених Статутом. Ревiзор обирається i дiє вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту. Ревiзор здiйснює перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi Товариства за дорученням Загальних зборiв, Наглядової ради, з власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй. Ревiзор має право залучати до ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв. Ревiзор доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам чи Наглядовiй радi, а також готує висновки до звiтiв i балансiв Товариства. Без висновку Ревiзора Загальнi збори не мають права затверджувати фiнансовий звiт Товариства.. Ревiзор не може бути обраний до складу Наглядової ради Товариства та/або Правлiння Товариства. Iнформацiя про обiймання посад на iнших пiдприємствах вiдсутня. Iнформацiя про отримання винагороди є комерцiйною таємницею.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.