Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці


Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 461. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб): 4. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб): 16. Фонд оплати працi: 23204,3 тис. грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: -34,1%. Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам емiтента. Протягом 2012 року пiдвищили свою квалiфiкацiю 32 працiвники пiдприємства. Iз загальної чисельностi працiвникiв пiдприємства: - 148 осiб - спецiалiсти, якi мають вищу освiту; - 9 осiб - фахiвцi вищої квалiфiкацiї;