Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність підприємства


Коди
Дата
(рік, місяць, число)
2013 | 04 | 18
Підприємство Приватне акцiонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» за ЄДРПОУ 00382496
Територія за КОАТУУ 8000000000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 233
Орган державного управління   за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки за КВЕД 11.07
Середня кількість працівників 465    
Одиниця виміру: тис. грн.    
Адреса: вулиця Ежена Потьє, буд. 6, м. Київ, М.КИЇВ обл., 03057
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності


Баланс станом на 2012 рік

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 1080 1013
- первісна вартість 011 3261 3807
- накопичена амортизація 012 ( 2181 ) ( 2794 )
Незавершене будівництво 020 0 95
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 86697 116409
- первісна вартість 031 200951 325718
- знос 032 ( 114254 ) ( 209309 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 5703 5703
- інші фінансові інвестиції 045 14 14
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 )
Відстрочені податкові активи 060 10438 10438
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 103932 133672
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 9508 18903
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 6413 8540
Товари 140 22 38
Векселі одержані 150 222 201
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 25010 29755
- первісна вартість 161 27617 31816
- резерв сумнівних боргів 162 ( 2607 ) ( 2061 )
Дебіторська заборгованість за рахунками:
- за бюджетом 170 2089 2562
- за виданими авансами 180 2615 2524
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 903 14725
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 344 320
- у т.ч. в касі 231 19 11
- в іноземній валюті 240 97 13
Інші оборотні активи 250 54 41
Усього за розділом II 260 47277 77622
III. Витрати майбутніх періодів 270 110 71
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 151319 211365

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 21074 21074
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 2691 39972
Резервний капітал 340 5015 5015
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -28507 -12751
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 273 53310
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 1352 0
Інші забезпечення 410 1488 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 2840 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 470 1506 0
Усього за розділом III 480 1506 0
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 110171 107211
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 107 0
Векселі видані 520 2390 15534
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 30094 32348
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 328 91
- з бюджетом 550 1652 1068
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 398 463
- з оплати праці 580 1084 1023
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 476 317
Усього за розділом IV 620 146700 158055
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 151319 211365

Примітки Облiк нематерiальних активiв протягом 2012 року здiйснювався Товариством в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 8 "Нематерiальнi активи", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.10.99р., а саме: - об`єкти, включенi до рядку 011 Балансу "Нематерiальнi активи: первiсна вартiсть" вiдповiдають визначенню нематерiальних активiв; - всi об`єкти нематерiальних активiв фактично використовуються в господарськiй дiяльностi Товариства. Облiк основних засобiв протягом 2012 року здiйснювався Товариством в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.00р., а саме: - об`єкти, включенi до рядку 031 Балансу "Основнi засоби: первiсна вартiсть" вiдповiдають визначенню основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв. Облiк витрат на придбання або створення матерiальних i нематерiальних необоротних активiв вiдображено вiдповiдно до норм чинного законодавства. Облiк довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариством в цiлому у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 12 "Фiнансовi iнвестицiї", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 26.04.00р. №91. Облiк запасiв Товариством здiйснювався у вiдповiдностi до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 9 "Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №246 вiд 20.10.99р. Облiк iнших оборотних активiв здiйснювався Товариством протягом 2012 року з порушеннями вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №237 вiд 08.10.99р. Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. вiдображено резерв сумнiвних боргiв у сумi 2061 тис. грн. У Примiтках до рiчної фiнансової звiтностi не розкрита iнформацiя щодо методу визначення величини резерву сумнiвних боргiв, що суперечить нормам П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть». У вiдповiдностi до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, величина резерву сумнiвних боргiв визначається за методом застосування коефiцiєнту сумнiвностi на основi класифiкацiї дебiторської заборгованостi по термiнам непогашення за останнi три роки (пункт другий роздiлу 16 Наказу). Згiдно з нормами П(с)БО 10 «Дебiторська заборгованiсть», аудитором здiйснено перерахунок резерву сумнiвних боргiв iз застосуванням методу, встановленому у Наказi про облiкову полiтику Товариства. У ходi перерахунку встановлено, що розмiр резерву сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 р. повинен складати 757 тис. грн. Товариством завищено резерв сумнiвних боргiв станом на 31.12.2012 р. на суму 1304 тис. грн. Зобов`язання облiковувались Товариством протягом 2012 року з порушеннями Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 11 "Зобов`язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України №20 вiд 31.01.00р. Вiдповiдно до норм П(с)БО 11 «Зобов’язання», зобов’язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення. Вiдповiдно до Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, забезпечення створюються для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат, зокрема на виплату вiдпусток працiвникам у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк. Фiнансова звiтнiсть Товариства складена з припущенням управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, що є вiдповiдним (думка аудитора з цього питання висловлена у пояснювальному параграфi) Беручi до уваги припущення управлiнського персоналу про безперервнiсть дiяльностi, на думку аудитора, оцiнка забезпечення виплат персоналу може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому в наслiдок його погашення. Товариством у балансi станом на 31.12.2012 р. не вiдображено забезпечення виплат персоналу, що є порушенням норм П(с)БО 11 «Зобов’язання» та Наказу Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями. Аудитором розраховано забезпечення виплат персоналу за методом, встановленим Наказом Товариства «Про облiкову полiтику» вiд 30.12.2010 р. № 397 iз змiнами та доповненнями, а саме у розмiрi фактичних витрат на виплату вiдпусток працiвникам за попереднiй рiк. Таким чином, розмiр забезпечення виплат персоналу станом на 31.12.2012 р. повинен складати 1463 тис. грн. На думку Аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться вище, статтi балансу в цiлому справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо забезпечень, довгострокових та поточних зобов`язань ПрАТ "КЗБН "Росинка" станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. На думку Аудитора, за винятком впливу питань, про якi йдеться вище, статтi балансу в цiлому справедливо достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу ПрАТ "КЗБН "Росинка" станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, статутний капiтал сплачений повнiстю у встановленi законодавством термiни.
Керівник Герман Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Задвiрна Наталiя Анатолiївна


Звіт про фінансові результати за 2012 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 299814 291289
Податок на додану вартість 015 49415 47653
Акцизний збір 020 ( 11677 ) ( 11621 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 3935 ) ( 2520 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 234787 229495
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 157917 ) ( 173379 )
Валовий прибуток:
- прибуток 050 76870 56116
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 80302 39121
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 12756 ) ( 12892 )
Витрати на збут 080 ( 98775 ) ( 64269 )
Інші операційні витрати 090 ( 19374 ) ( 38555 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 26267 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 20479 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 6 0
Інші доходи 130 13530 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 14736 ) ( 15581 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 9299 ) ( 15 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 15768 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 36075 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 11 ) ( -1085 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 15757 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 34990 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 15
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 15757 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 34975 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0


II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 138872 152239
Витрати на оплату праці 240 23845 36862
Відрахування на соціальні заходи 250 8122 11571
Амортизація 260 26086 12234
Інші операційни витрати 270 75348 45956
Разом 280 272273 258862


III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2107423800 2100978009
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.00748 -0.01665
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0

Примітки В полях FP300_03, FP300_04, FP320_03, FP320_04 вказана недостовiрна iнформацiя через переповнення формату полiв i неможливiсть розмiщення на сайтi stockmarket.gov.ua. Iстиннi значення цих показникiв такi: FP300_03 - 2107423800; FP300_04 - 2100978009; FP320_03 - 0,00748; FP320_04 - (0,01665). Облiк доходiв протягом 2012 року здiйснювався Товариством в цiлому iз дотриманням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 15 "Дохiд", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 290 вiд 29.11.1999р. Облiк витрат дiяльностi протягом 2012 року здiйснювався Товариством в цiлому вiдповiдно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 16 "Витрати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 318 вiд 31.12.1999р. За результатами фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк Товариством одержано прибуток в розмiрi 15757 тис. грн. Методика визначення кiнцевого результату дiяльностi в цiлому вiдповiдає вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 3 "Звiт про фiнансовi результати", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.03.1999р. № 87.
Керівник Герман Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Задвiрна Наталiя АнатолiївнаЗвіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 257970 264054
Погашення векселів одержаних 015 21 110
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 128 723
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 7 3
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 1 2
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 771 30007
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 151691 149753
Авансів 095 30791 37479
Повернення авансів 100 202 131
Працівникам 105 20114 31078
Витрат на відрядження 110 316 353
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 3457 7886
Зобов'язань з податку на прибуток 120 0 0
Відрахувань на соціальні заходи 125 9433 13009
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 21472 28623
Цільових внесків 140 0 0
Інші витрачання 145 469 29247
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 20953 -2660
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 20953 -2660
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 13468 143
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 9100 0
- необоротних активів 250 5837 1845
- майнових комплексів 260 0 0
Інші платежі 270 1243 4641
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 2712 6343
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 2712 6343
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 45833 102356
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 48833 76912
Сплачені дивіденди 350 0 0
Інші платежі 360 15306 15911
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -18306 9533
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -18306 9533
Чистий рух коштів за звітній період 400 -65 530
Залишок коштів на початок року 410 441 19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -43 -108
Залишок коштів на кінець року 430 333 441

Примітки Станом на 31.12.2012 р. Товариство мало залишки коштiв в сумi 333 тис. грн., в тому числi: - в касi у нацiональнiй валютiу розмiрi 11 тис. грн. – в касi в iноземнiй валютi 13тис. грн. - на поточних рахунках банку в нацiональнiй валютi у розмiрi 309 тис. грн. У 2012 роцi отримано позики у розмiрi 45833 тис. грн., а також погашено позики у сумi 48833 тис. грн.
Керівник Герман Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Задвiрна Наталiя АнатолiївнаЗвіт про власний капітал за 2012 рік

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 21074 0 0 2691 5015 -28507 0 0 273
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 21074 0 0 2691 5015 -28507 0 0 273
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 64097 0 0 0 0 64097
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 26816 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 26816 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Використання дооцінки необоротних активів 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 15757 0 0 15757
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 37281 0 15756 0 0 53037
Залишок на кінець року 300 21074 0 0 39972 5015 -12751 0 0 53310

Примітки Станом на 31.12.2012р. Розмiр статутного капiталу Товариства становить 21 074 238,00 грн., статуний капiтал подiлений на 2 107 423 800 шт. простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 0,01 грн. кожна. Станом на 31.12.2012р. Додатковий капiтал Товариства не облiковується. Станом на 31.12.2012р. Iнший додатковий капiтал Товариства становить - 39972 тис. грн. Протягом 2012 року резервний капiтал Товариства не збiльшувався, станом на 31.12.2012р. становить 5015 тис. грн. Розмiр не розподiлениго прибутку, накопиченого на звiтну дату, становить -12751 тис. грн. Розмiр заявленого статутного капiталу (фонду) станом на 31.12.2012р. Складає 21 074 238, 00 грн. сплачений повнiстю. На думку Аудитора, статтi балансу в усiх суттєвих аспектах справедливо й достовiрно вiдображають iнформацiю щодо власного капiталу ПрАТ "КЗБН "Росинка" станом на 31 грудня 2012 року, вiдповiдно до вимог Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Керівник Герман Сергiй Миколайович
Головний бухгалтер Задвiрна Наталiя Анатолiївна