Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
26.03.2014 28.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
28.04.2014 29.04.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
29.04.2014 30.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента