Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Бубес Ю. Г.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 23.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
13801109
4. Місцезнаходження
79018Львівська-м.ЛьвiвСтороженка, 32
5. Міжміський код, телефон та факс
(032) 233-51-96(032) 239-52-88
6. Електронна поштова адреса
office@electron.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Річна інформація опублікована у  
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці www.electron.ua в мережі Інтернет
  (адреса сторінки)   (дата)