Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТзОВ "Ера-Аудит"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 35287068
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 79007, м.Львiв, вул.Шолом-Алейхема, 7/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 4033 27.09.2007
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** - - - -
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок (звiт незалежних аудиторiв) щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Концерн-Електрон” за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року Адресат: Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства «Концерн-Електрон». Нами, незалежною аудиторською компанiєю Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Ера-Аудит” (надалi – “ми”, або “аудитори”), проведено аудит рiчної фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства “Концерн-Електрон” (надалi – “Товариство”) в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ( форма № 2) за 2014 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2014рiк, Звiту про власний капiтал (форма № 4) за 2014рiк та Примiток до рiчної звiтностi за 2014рiк,. що мiстять стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. Вступний параграф Основнi вiдомостi про юридичну особу: Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство «Концерн-Електрон». Код за ЄДРПОУ: 13801109. Мiсцезнаходження: 79018, Україна, Львiвська обл., м. Львiв, вул. Стороженка, 32. Дата державної реєстрацiї: 03.07.1996 року, запис у Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – пiдприємцiв за № 1 415 120 0000 010253. Згiдно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв вiд 15.03.2013року, основними видами дiяльностi Товариства за КВЕД – 2010 є: • 64.20 Дiяльнiсть холдингових компанiй; • 26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та вiдтворювання звуку й зображення; • 61.10 Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв’язку; • 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; • 72.11 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi бiотехнологiй; • 72.19 Дослiдження й експериментальнi розробки у сферi iнших природничих i технiчних наук. У своїй дiяльностi Товариство використовує Лiцензiю серiї АВ №613827 на надання послуг фiксованого мiсцевого телефонного зв’язку з ємнiстю мережi до 1 000 номерiв з правом технiчного обслуговування та експлуатацiї телекомунiкацiйних мереж i надання в користування каналiв електрозв’язку на територiї м Львiв та Львiвської областi, виданої Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв’язку та iнформатизацiї 09.02.2012р.. Термiн дiї лiцензiї з 04.05.2012року по 03.05.2017р. Чисельнiсть штатних працiвникiв Товариства станом на 31.12.2014року становить 44 особи. Станом на 31.12.2014 року у складi Товариства вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi. За Товариством станом на 31.12.2014року числяться довгостроковi iнвестицiї в: - ДП окреме конструкторське бюро «Текон-Електрон»; - ДП завод «ЕлектронМаш»; - ДП науково-виробниче пiдприємство «Карат»; - ДП фiнансово-лiзингова компанiя «Елекрон-Лiзинг»; - ДП пiдприємство « Енергоцентраль-Електрон»; - ДП завод телевiзiйної технiки «Електрон»; - ДП завод» Полiмер-Електрон»; - ДП побутово-харчове пiдприємство «Електрон»; - ДП телевiзiйний завод «Електрон»; - ТзОВ «Завод Електронпобутприлад»; - СП ТзОВ « Сферос-Електрон»; - ТзОВ «Iнститут соцiальних технологiй»; - ТзОВ «СП «Елекронтранс»; - ДП «Iнститут суспiльних технологiй «Електрон»; - ДП «Навчальний науково-виробничий комплекс «Електрон». Перевiрка фiнансової звiтностi дочiрнiх пiдприємств та пiдприємств, в якi внесенi iнвестицiї, договором на проведення аудиту, не передбачалось. Статут Товариства (нова редакцiя) затверджений Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №22 вiд 16.04.2011р.) та зареєстрований Державним реєстратором Львiвської мiської ради Карпа О.П. 31.05.2011р. за № 14151050023010253. Статутний капiтал Товариства становить 57 400 000грн., який подiлено на 16 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,5грн. кожна. Товариство користується послугами депозитарiю - ПАТ «Нацiональний депозитарiй України» код ЄДРПОУ:30370711 м. Київ вул. Б. Грiнченка, 3. Згiдно даних Iнформацiйної довiдки депозитарiю вiд 20.02.2015р. власникiв акцiй, що володiють 10 та бiльше вiдсотками статутного капiталу Товариства не має. Власниками акцiй в кiлькостi 16400000шт. на суму 57 400 000грн. є: - юридичнi особи - 72шт., якi володiють акцiями в кiлькостi 1 252 999шт на суму 4 385 496,5грн., або 7,64% загального розмiру статутного капiталу - фiзичнi особи – 20885чол., якi володiють акцiями в кiлькостi 15 132 737шт. на суму 52 964 579,5грн., або 92,273% загального розмiру статутного капiталу; - Товариство (емiтент), яким здiйснено викуп власних акцiй в 2014р. в кiлькостi 14 264шт. на суму 49 924грн., або 0,087% загального розмiру статутного капiталу, якi станом на 31.12.2014р. залишилися не розмiщенi. Органами управлiння Товариства є: - Загальнi збори Товариства; - Наглядова рада; - Правлiння; - Ревiзiйна комiсiя. Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122 вiд 18 квiтня 2003 року «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв», в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора» . Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять сут¬тєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу¬ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин¬ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв. Нами були виконанi процедури аудиту, згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для обґрунтування аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi виконувались в процесi аудиту. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере¬вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi. Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо¬вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах, згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi. При складаннi цього висновку аудитором у вiдповiдностi до роздiлу 290 «Незалежнiсть» Кодексу етики професiйних бухгалтерiв (у редакцiї 2010р.) було виконано усi вiдповiднi етичнi процедури стосовно незалежностi. Загрози власного iнтересу, власної оцiнки, захисту, особистих та сiмейних стосункiв та тиску при складаннi цього висновку не виникало. Опис перевiреної фiнансової iнформацiї Для проведення аудиту Товариством наданi наступнi документи з бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi: - Статут Товариства (остання редакцiя); - Фiнансову звiтнiсть Товариства у складi: Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року; Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ( форма № 2) за 2014 рiк; Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2014рiк; Звiту про власний капiтал (форма № 4) за 2014рiк Примiток до рiчної звiтностi за 2014рiк, що мiстять стислий виклад суттєвих принципiв облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю. - Регiстри бухгалтерського облiку; - Первиннi бухгалтерськi документи (вибiрково). Концептуальною основою складання фiнансової звiтностi є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi Товариством складена на основi бухгалтерських записiв за українським законодавством, шляхом проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно з вимогами МСФЗ. Вiдповiдальнiсть керiвництва Товариства за фiнансовi звiти Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог чинного законодавства, за достовiрнiсть i повноту вiдображення фактичних фiнансово-господарських операцiй в регiстрах бухгалтерського облiку, а також за достовiрнiсть наданих для перевiрки первинних документiв. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв на предмет вiдсутностi суттєвих помилок, незалежно вiд їх причин (шахрайство чи помилка); дотримання вимог законодавства при виконаннi значних правочинiв та забезпеченнi стану корпоративного управлiння; належного застосування припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства; вибiр та застосування належної облiкової полiтики та пiдготовку облiкових оцiнок, що є коректними за даних обставин. Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв нашої аудиторської перевiрки. На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення нашої думки. Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок у вiдповiдностi з МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», статтi 75 Закону України «Про акцiонернi товариства», з врахуванням вимог пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок». Пiдстава для модифiкацiї висновку Ми не спостерiгали за iнвентаризацiями активiв, проведену станом на 01.12.2014 року, передбаченими наказом про облiкову полiтику пiдприємства № 80 вiд 24.12.2012р., оскiльки ця дата передувала нашому призначенню аудиторами Товариства та через обмеження в часi. Вказану процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя Товариства. Нами були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що цi активи та зобов'язання наявнi. Вiдображення у фiнансовiй звiтностi основних фондiв, переданих в оренду, здiйснюється без врахування вимог МСБО 17 «Оренда» та МСФЗ 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». У зв’язку з тим, що за умовами договору з надання аудиторських послуг, не було передбачено проведення поглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитор не виключає, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення. Умовно – позитивний висновок Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31грудня 2014року була пiдготовлена у рамках звiтування Товариства вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi . На нашу думку, рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства в складi Балансу (Звiту про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2014 року, Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) ( форма № 2) за 2014 рiк, Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма №3) за 2014рiк, Звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2014рiк та Примiток до рiчної звiтностi за 2014рiк, за винятком впливу зауважень, наведених у попередньому параграфi, складена в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до концептуальної основи загального призначення, та ґрунтується на застосуваннi положень МСФЗ. Пояснювальний параграф Не змiнюючи нашої умовно – позитивної думки звертаємо увагу на такий факт. Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2014 рiк пiдготовлена на основi припущення, зробленого управлiнським персоналом, щодо безперервного функцiонування пiдприємства в майбутньому, яке передбачає спроможнiсть пiдприємства реалiзувати активи та виконувати свої зобов’язання у ходi здiйснення звичайної дiяльностi. Використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства перевiрено шляхом проведення фiнансового аналiзу дiяльностi товариства згiдно МСА 570 «Безперервнiсть». Згiдно з результатом проведеного аналiзу щодо здатностi подальшого функцiонування Товариства на безперервнiй основi, не виявлено умов, якi викликають сумнiви у можливостi подальшого функцiонування товариства. Проте, слiд врахувати факт, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, що спричинене полiтичною та фiнансовою нестабiльнiстю в Українi. Тому ми не можемо впевнено виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на безперервнiсть дiяльностi товариства в ближчому майбутньому. Iнша допомiжна iнформацiя Розмiр чистих активiв Товариства Розмiр чистих активiв Товариства, визначений згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485, становить 342845тис.грн., що є бiльшим вiд розмiру статутного капiталу Товариства на суму 285445тис.грн. та вiдповiдає вимогам статей 155 Цивiльного кодексу України та 14 Закону України "Про акцiонернi товариства". Виявлення суттєвих невiдповiдностей у фiнансовiй звiтностi Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 " Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". В ходi аудиту не встановлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Наявнiсть значних правочинiв В звiтному перевiреному перiодi Товариство не здiйснювало значних правочинiв у розмiрах, що перевищують 10% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi, згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „ Про цiннi папери та фондовий ринок”. Iнформацiя, про дiї, якi вiдбулись протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Змiна складу органiв управлiння емiтента В зв’язку з закiнченням у 2014роцi термiну повноваження членiв Наглядової ради Товариства, вiдповiдно з Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №25 вiд 26.04.2014р), проведено переобрання членiв Наглядової ради в складi 8 чоловiк. Рiшення емiтента про утворення, припинення його фiлiй, представництв та iнше За iнформацiєю, отриманою вiд Товариства, протягом 2014 року рiшення про утворення фiлiй не приймалося. Змiна власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Власникiв акцiй, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй немає. Акцiонерiв, якi володiють 10 та бiльше вiдсоткiв статутного капiталу Товариства, станом на 31.12.2014р. немає. Вiдповiднiсть даних фiнансової звiтностi даним облiку та вiдповiднiсть даних окремих форм звiтностi одна однiй. Показники вiдповiдних статей Балансу, Звiту про фiнансовi результати, Звiту про рух грошових коштiв та Звiту про власний капiтал взаємопов'язанi та вiдповiдають даним бухгалтерського облiку Товариства. У Балансi станом на 31.12.2014року показники статей на початок звiтного перiоду вiдповiдають показникам статей на кiнець звiтного перiоду, вiдображеним у Балансi станом на 31.12.2013року. Опис важливих аспектiв облiкової полiтики та бухгалтерського стану Товариства. Товариство веде бухгалтерський облiк згiдно з обраною облiковою полiтикою, затвердженою Наказом про облiкову полiтику Товариства № 80 вiд 24.12.2012року, принципи якої залишалися незмiнними впродовж перевiреного звiтного перiоду, та вiдповiдає законодавчим i нормативним вимогам постановки бухгалтерського облiку Облiкова полiтика Товариства достатньо розкриває основи, стандарти, правила та процедури облiку, якi Товариство використовує при веденi облiку згiдно з П(С)БО та складаннi фiнансової звiтностi вiдповiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика Товариства встановлює принципи визнання та оцiнки об’єктiв облiку, визначення та деталiзацiї окремих статей фiнансової звiтностi Товариства. Основними якiсними характеристиками фiнансової звiтностi є зрозумiлiсть, доречнiсть, iстотнiсть, надiйнiсть, правдиве вiдображення, переважання сутi над формою, нейтральнiсть, обачнiсть, повнота, порiвняннiсть, автономнiсть пiдприємства. Використання основних якiсних характеристик дозволяє забезпечити достовiрне та об'єктивне складання фiнансової звiтностi щодо фiнансового стану, результатiв дiяльностi та змiн у фiнансовому станi Товариства. У 2014 роцi Товариство було платником податку на прибуток на загальних пiдставах, вiдповiдно до вимог Податкового кодексу України. Станом на 31.12.2014р. Товариство користується наступними рахунками: Назва банку Валюта Тип рахунку Номер рахунку ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. поточний 26003000000060 ПАТ "ВiЕс Банк" Євро поточний 26003000000060 ПАТ "ВiЕс Банк" Долл. поточний 26003000000060 ПАТ "ВiЕс Банк" Руб. поточний 26003000000060 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26108000000578 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26151000000161 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26155000000156 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26154000000157 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26159600000155 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26153000000158 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. депозитний 26150000000162 ПАТ "ВiЕс Банк" Грн. картковий 26055000001103 ПАТ "ВiЕс Банк" євро картковий 26055000001103 ПАТ "ВiЕс Банк" євро транзитний 26035000000049 ПАТ "ВiЕс Банк" млд транзитний 26035000000049 ПАТ "ВiЕс Банк" руб транзитний 26035000000049 ПАТ "ВiЕс Банк" долл транзитний 26035000000049 ПАТ "ВiЕс Банк" грн соц.страх 26047000000219 ПАТ "ВiЕс Банк" грн транзитний 29247000000102 ПАТ "Альфа Банк" Грн. поточний 26009010672601 ПАТ "Альфа Банк" Грн. депозитний 26159010672603 ПАТ "Альфа Банк" Грн депозитний 26104010672603 ПАТ "Дiамант Банк" Грн. депозитний 26103341095851 ПАТ "Дiамант Банк" Грн. депозитний 26103341095851 ПАТ "Укргазбанк" Грн. депозитний 26010401232651 ПАТ "Укргазбанк" Євро. депозитний 2610401232651 ПАТ "Платинум Банк" Грн. депозитний 26007300106717 ПАТ "Платинум Банк" Грн. депозитний 26101300106710 Iнформацiя про пов’язаних осiб. Дочiрнi пiдприємства Товариства: Назва Доля участi на 31.12.2013р. Доля участi на 31.12.2014р. ДП ОКБ «Текон-Електрон», 100 100 ДП завод «ЕлектронМаш» 100 100 ДП НВП «Карат», 100 100 ДП ФЛК «Елекрон-Лiзинг», 100 100 ДП пiдприємство « Енергоцентраль-Електрон», 100 100 ДП ЗТТ «Електрон», 100 100 ДП завод» Полiмер-Електрон», 100 100 ДП ПХП «Електрон», 100 100 ДП телевiзiйний завод «Електрон», 100 100 ТзОВ «Завод Електронпобутприлад» 95,64 95,64 СП ТзОВ "Сферос-Електрон" 80 80 ТзОВ «Iнститут соцiальних технологiй" 100 100 ТзОВ «СП «Елекронтранс». 64 64 ДП « ННВК "Електрон" 0 100 ДП «Iнститут суспiльних технологiй "Електрон" 0 100 Оцiнка стану впровадження принципiв корпоративного управлiння Впродовж перiоду, охопленого перевiркою, Товариством здiйснювався ряд заходiв, направлених на полiпшення фiнансово-господарської дiяльностi. Аналiз протоколiв Загальних зборiв Товариства, пiдготовчих матерiалiв до них, листiв-запитiв акцiонерiв та iнших документiв засвiдчив, що Товариство сприяє реалiзацiї та забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, зокрема права на участь в управлiннi товариством шляхом участi та голосування на загальних зборах, в тому числi – зборах, до порядку денного яких внесено питання затвердження пiдсумкiв фiнансово-господарської дiяльностi та розподiлу отримання прибутку, внесення змiн та доповнень до Статуту товариства, iнших найважливiших питань дiяльностi Товариства. З метою проведення зборiв Товариство замовляє реєстр акцiонерiв у Нацiонального депозитарiю України, направляє повiдомлення акцiонерам за адресами, вказаними у реєстрi. Повiдомлення про проведення зборiв також висвiтлюється на сайтi Товариства та у мiсцевiй ("Високий замок") та державнiй ("Бюлетень. Цiннi папери") пресi. Повiдомлення про скликання Загальних зборiв мiстить iнформацiю про дату, час та мiсце проведення зборiв, а також повний перелiк питань порядку денного iз зазначенням способу, за допомогою якого акцiонери можуть ознайомитися з вищеназваними документами. Повiдомлення про скликання Загальних зборiв в перевiреному перiодi надсилалися акцiонерам своєчасно (не пiзнiше як за 30 днiв до дати проведення Загальних зборiв). Пропозицiї акцiонерiв про включення до порядку денного зборiв питань, пов'язаних з дiяльнiстю товариства бралися до уваги Правлiнням та Наглядовою радою та вносилися до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв. З метою пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi Товариством, у вiдповiдностi до чинного законодавства, щороку проводяться аудиторськi перевiрки фiнансової звiтностi незалежним аудитором. Окрiм незалежних аудиторiв, контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснює ревiзiйна комiсiя, що обирається Загальними зборами акцiонерiв Товариства. На пiдставi рiчних балансiв i звiтiв Товариства Ревiзiйна комiсiя готує висновки, якi в обов’язковому порядку розглядається Загальними зборами акцiонерiв. На дату складання цього звiту ревiзiйна комiсiя Товариства завершує перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2014 рiк. Впродовж звiтного перевiреного перiоду Товариство здiйснило продаж викуплених у 2012-2013рр. акцiй в кiлькостi 28119шт. за номiнальною вартiстю в сумi 3,5грн. за 1 акцiю та викуп акцiй в фiзичних осiб-акцiонерiв в кiлькостi 14264шт.i за номiнальною вартiстю в сумi 3,5грн. за 1 акцiю. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №19 вiд 25.04.2009р.) до прийняття iншого рiшення, було прийняте рiшення щодо здiйснення викупу власних акцiй Товариства у акцiонерiв – фiзичних осiб за номiнальною вартiстю 3,5грн. за 1 акцiю. Загальними зборами акцiонерiв Товариства , якi вiдбулися 26.04.2014р. (Протокол № 25), були прийнятi рiшення про вчинення Товариством в 2014роцi наступних дiй: - покриття збиткiв 2013року за рахунок резервного капiталу; - виплати акцiонерам дивiдендiв по результату дiяльностi Товариства за 2013рiк у розмiрi 0,5грн. на одну акцiю в загальнiй сумi 7,8млн.грн. за рахунок резерву виплат дивiдендiв, створеного та накопиченого впродовж минулих рокiв. За результатами виконаних процедур оцiнки стану корпоративного управлiння можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння Товариства вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту Товариства. Оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства Основна вiдповiдальнiсть за запобiгання та виявлення шахрайства покладається на управлiнський персонал Товариства. Iдентифiкацiя ризикiв викривлень у фiнансових звiтах Товариства внаслiдок шахрайства здiйснюється з метою планування вiдповiдних аудиторських процедур з отримання доказiв щодо тверджень, якi мiстять фiнансовi звiти. У вiдповiдностi до Концептуальної основи завдань з надання впевненостi, аудитор отримав достатню впевненiсть, що фiнансовi звiти в цiлому не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок. При отриманнi достатньої впевненостi аудитор дiяв у вiдповiдностi до принципу професiйного скептицизму, розглянувши можливiсть уникнення управлiнським персоналом заходiв контролю та визнав той факт, що аудиторськi процедури, якi є ефективними для виявлення помилок, можуть бути неефективними в контекстi iдентифiкованого ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. Фiнансова стiйкiсть (платоспроможнiсть) Товариства Станом на 31.12.2014 року фiнансовий стан Товариства характеризується високою платоспроможнiстю та лiквiднiстю погашення поточної заборгованостi коштами чи оборотними активами. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) (КФС), станом на 31.12.2014 року становить 1,0 при оптимальному значеннi даного показника в межах 0,25 – 0,5. Ми вважаємо, що проведений нами аудит дає обґрунтовану пiдставу для висловлення нашої думки щодо здатностi Товариства безперервно продовжувати дiяльнiсть та його платоспроможнiсть в наступних перiодах, згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть». Проте, зважаючи на те, що Товариство функцiонує в нестабiльному середовищi, пов’язаному з полiтичною та фiнансовою нестабiльнiстю в Українi, ми не можемо впевнено виключити можливi зовнiшнi негативнi фактори i спрогнозувати їх вплив на безперервнiсть дiяльностi товариства в майбутньому. Подiї пiсля дату балансу Подiй пiсля дату балансу, що можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Товариства та вимагають коригування показникiв даної фiнансової звiтностi, не встановлено. Довiдка про фiнансовий стан Товариства за Балансом, складеним станом на 31.12.2014 року 1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (КЛ 1), що характеризує наскiльки ймовiрне негайне погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i їх еквiвалентiв та поточних фiнансових iнвестицiй: рядок 1165 70136 КЛ 1 = -------------------------- = --------------------- = 110,1 рядок 1695 637 Теоретичне оптимальне значення КЛ 3 - є в межах 0,2 - 0,25. 2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (КЛ 2), що характеризує те, наскiльки ймовiрне погашення поточних зобов'язань за рахунок оборотних активiв: рядок 1195 112373 КЛ 2 = --------------------------- = ------------------ = 176,41 рядок 1595+ рядок 1695 0 + 637 Теоретичне оптимальне значення КЛ 2 - є в межах 1,0 - 2,0. 3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або платоспроможностi, або автономiї) (КФС), що визначає спiввiдношення власних коштiв (власного капiталу) до вартостi майна: рядок 1495 342845 КФС = --------------------------------- = -------------------- = 1,0 рядок1095 + рядок 1195 231109+112373 Теоретичне оптимальне значення КФС – є в межах 0,25 – 0,5. 4. Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (КСК), що характеризує розмiр залучених коштiв на 1грн. власних коштiв (власного капiталу): рядок 1510+ рядок 1515+ рядок 1695 0 + 0 + 637 КСК = ---------------------------------------- = ------------------------ = 0,002 рядок 1495 342845 Теоретичне оптимальне значення КСК – є в межах 0,5 - 1,0. 5. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом), що характеризує розмiр власних коштiв на 1грн. залучених коштiв: рядок 1495 342845 КПЗ = ---------------------------------------- = -------------------- = 538,2 рядок 1510+ рядок 1515+ рядок 1695 0 + 0 + 637 Теоретичне оптимальне значення КПЗ – є в межах 1,0 - 2,0. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму, що проводила перевiрку. Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ера- Аудит». Код ЄДРПОУ: 35287068. Юридична адреса та мiсцезнаходження: 79007 м. Львiв вул. Шолом- Алейхема буд. 7/4, телефон (050) 6903427. Номер, дата видачi Свiдоцтва про державну реєстрацiю: серiя А01 № 203785 вiд 26.07.2007р., виданий виконкомом Львiвської мiської ради (державний реєстратор Кiх С.Б.), № запису 14151050002018053. Номер, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати аудиторську дiяльнiсть: № 4033 вiд 27.09.2007 року, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України 182/10. Iншi вiдомостi: Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0157, видане вiдповiдно до Рiшення Аудиторської палати України 29.09.2011року № 239/4. Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: Договiр вiд 26.02.2015 року, Дата початку та дата закiнчення аудиторської перевiрки: з 23 березня по 08 квiтня 2015 року Даний Висновок (звiт) складено у 3-х примiрниках. Генеральний директор Наталка Головата Незалежний Аудитор (сертифiкат серiї “А” №006479, виданий за рiшенням АПУ вiд 18 грудня 2008 року №197/2)
-
-
-