Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Концерн-Електрон"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 415 120 0000010253
3. Дата проведення державної реєстрації
03.07.1996
4. Територія (область)
Львівська
5. Статутний капітал (грн)
57400000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
56
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.20Дiяльнiсть холдингових компанiй
26.40Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та вiдтворювання звуку й зображення
61.10Дiяльнiсть у сферi проводового зв'язку
10. Органи управління підприємства
-
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "ВiЕс Банк"
2) МФО банку
325213
3) поточний рахунок
26003000000060
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ "ВiЕс Банк"
5) МФО банку
325213
6) поточний рахунок
26003000000060