Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Голова Наглядової Ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рибинок Вiктор Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА713224 12.12.1997 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1938
5)Освіта** Вища, Запорiжський машинно-будiвний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 54
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Концерн-Електрон", Президен
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2010, 5 рокiв
9)Опис Органiзовує роботу Наглядової ради Товариства, скликає засiдання ради та головує на них, головує на загальних зборах, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та положенням про Наглядову раду. Працює на посадi Голови Наглядової ради Товариства i отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 54 роки. 2007-2009р.р. - Голова Правлiння - Президент Товариства.

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бубес Юрiй Григорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА359966 04.03.1997 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6)Стаж роботи (років)** 41
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Концерн-Електрон", Голова Наглядової Ради
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 25.04.2010, 5 рокiв
9)Опис Голова Правлiння очолює Правлiння Товариства та здiйснює його керiвництво. Самостiйно формує структуру Правлiння, визначає умови працi членiв Правлiння, керiвникiв дочiрнiх пiдприємств Товариства. У тому числi: забезпечує органiзацiю виробничо-господарської дiяльностi Товариства у вiдповiдностi до рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, кадрову полiтику ПАТ, контроль за ефективним використанням фiнансових ресурсiв дочiрнiми пiдприємствами i товариством в цiлому; забезпечення розробки рiчних фiнансових планiв; надходження грошових коштiв у цiльовi фонди Товариства; забезпечення органiзацiї та здiйснення розрахункiв ПАТ з бюджетом, акцiонерами, постачальниками, працiвниками, тощо;органiзацiю проведення комплексних перевiрок дiяльностi дочiрнiх пiдприємств ПАТ та пiдприємств, створених за участю ПАТ; стратегiчне фiнансово- та виробничо-господарське планування по Товариству;фiнансовий та бухгалтерський облiк i звiтнiсть Товариства; пошук шляхiв збiльшення прибуткiв Товариства та iнше, вiдповiдно до повноважень i функцiй, вказаних у Статутi Товариства. Голова Правлiння отримує зарплату згiдно iз штатним розписом. Винагороди в натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 41 рiк. 2006 - 2009 р.р. - Голова Наглядової Ради ВАТ.

1)Посада перший заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лесик Володимир Любомирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА647739 13.11.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6)Стаж роботи (років)** 21
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ФЛК "Електрон-Лiзинг", Генеральний директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 16.05.2006, безстроково
9)Опис Перший заступник Голови Павлiння забезпечує правове супроводження фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ згiдно з нормами дiючого законодавства, в т.ч. вiдповiднiсть вимогам законодавства рiшень Правлiння, iнших нормативних актiв; пiдготовку i реєстрацiю документiв по створенню, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, створених за участю ПАТ та внесення змiн у них; ведення справ в судах; облiк, органiзацiю та контроль за ефективним використанням майна, що є власнiстю ПАТ; аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств ПАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення; представництво iнтересiв ПАТ у вiдносинах з державними, профспiлковими та правоохоронними органами; методологiчне керiвництво та контроль юридично-правової роботи на пiдприємсвах ПАТ; представництво уповноваженого власником органу у взаємовiдносинах з трудовим колективом ПАТ. Зарплату отримує згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 21 рiк. З 2000 року обiймає посаду Генерального директора Фiнансово-лiзингової компанiї "Електрон-Лiзинг", м.Львiв, вул. Стороженка, 12.

1)Посада Заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мартьянов Сергiй Iгорович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА838927 01.06.1998 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** Вища, Львiвський державний унiверситет iм.Iв.Франка
6)Стаж роботи (років)** 32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** регiональне вiддiлення Українського союзу промисловцiй i пiдприємцiв у Львiвськiй областi, виконавчий директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.05.2010, безстроково
9)Опис Заступник Голови Правлiння забезпечує органiзацiю зовнiшнiх вiдносин Товариства; заходи з питань економiчної безпеки ПАТ, захисту комерцiйної таємницi, розробку та здiйснення сукупностi органiзацiйно-правових, режимно-охоронних та iнших заходiв, в т.ч. спрямованих на усунення потенцiйних загроз для забезпечення ефективного функцiонування Товариства; формування та реалiзацiю iнвестицiйної полiтики та вiдповiдних програм Товариства, в т.ч. пошуку iноземних iнвесторiв, нових напрямiв дiяльностi, технологiй i предметiв працi; здiйснення зв'язкiв з державними i громадськими органiзацiями, засобами масової iнформацiї, реалiзацiю iмiджевих корпоративних рекламно- iнформацiйних програм та заходiв; формування та органiзацiю виконання соцiальної полiтики ПАТ. Зарплату отримує згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи- 32 роки. 2009р.- виконавчий директор регiонального вiддiлення Українського союзу промисловцiй i пiдприємцiв у Львiвськiй областi.

1)Посада Заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Медведєв Вiктор Сергiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА520116 01.07.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1977
5)Освіта** вища, Державний унiверситет "Львiвська полiтехнiка"
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Концерн-Електрон", начальник фiнансового управлiння
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2011, безстроково
9)Опис Заступник Голови Правлiння ПАТ забезпечує роботу з акцiонерами, в т. ч. iнформацiйне обслуговування акцiонерiв та органiзацiю роботи по викупу акцiй у акцiонерiв; планування, аналiз та пiдведення пiдсумкiв виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств ПАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо їх покращення; вивчення, аналiз, подання пропозицiй щодо вiтчизняних та зарубiжних ринкiв збуту продукцiї пiдприємств ПАТ; органiзацiю пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерiв; аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств ПАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення; контроль за виконанням виробничо-господарських планiв дочiрнiх пiдприємств i Товариства вцiлому; координацiю взаємовiдносин мiж пiдприємствами Товариства в рамках внутрiшньої кооперацiї. Зарплату отримує згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Попередня посада: начальник фiнансового управлiння ВАТ "Концерн-Електрон".

1)Посада Член Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мурава Володимир Климович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ647958 24.05.2001 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** завод "Полiмер-Електрон", директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 23.05.2007, безстроково
9)Опис Член Правлiння забезпечує координацiю дiяльностi пiдприємств i органiзацiй ПАТ Рясненського проммайданчика; систематичне iнформування Правлiння та Голову Правлiння ПАТ про дiяльнiсть та перспективу пiдприємств i органiзацiй ПАТ Рясненської промзони; аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi цих пiдприємств, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення.Зарплату отримує згiдно з контрактом про виконання обов'язкiв члена Правлiння ПАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. З 2008р. обiймає посаду Генерального директора заводу "Полiмер-Електрон", м.Львiв, вул.Шевченка, 313.

1)Посада Член Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Яремчук Орест Євгенович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА770903 17.03.1998 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1956
5)Освіта** Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Концерн-Електрон", Радник Президента, заступник Президента
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.12.1997, безстроково
9)Опис Член Правлiння забезпечує формування та реалiзацiю вiдповiдних програм з виробництва складної побутової технiки; аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi пiдприємства ПАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення; представництво ПАТ з питань розробки, виготовлення, реалiзацiї складної побутової технiки у вiдповiдних органах влади, управлiння, а також з третiми особами; координацiю та органiзацiю участi пiдприємств Товариства у виставковiй дiяльностi. Зарплату отримує згiдно з контрактом про виконання обов'язкiв члена Правлiння ПАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 36 рокiв. З 2005 р. обiймає посаду Генерального директора телевiзiйного заводу "Електрон", м.Львiв, вул.Стороженка, 32.

1)Посада Член Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вакiв Микола Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА098424 26.02.1996 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** Вища, Львiвський Державний унiверситет iм.Iв.Франка
6)Стаж роботи (років)** 40
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Науково-виробниче пiдприємство "Карат", Генеральний директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.02.2008, безстроково
9)Опис Член Правлiння забезпечує формування та реалiзацiю єдиної науково-технiчної полiтики та вiдповiдних програм розвитку ПАТ; формування та реалiзацiю iнвестицiйної полiтики та вiдповiдних програм Товариства, у т.ч. шляхом пошуку вiтчизняних та iноземних iнвесторiв для пiдприємств ПАТ, нових предметiв та напрямкiв дiяльностi; аналiз фiнансової та виробничо-господарської дiяльностi пiдприємств ПАТ, вироблення та реалiзацiю пропозицiй щодо її покращення. Зарплату отримує згiдно з контрактом про виконання обов'язкiв члена Правлiння ПАТ. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 40 рокiв. З 1993р. обiймає посаду генерального директора НВП "Карат", м.Львiв, вул.Стрийська, 202.

1)Посада заступник Голови Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Медведєв Сергiй Борисович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА553088 16.09.1997 Шевченкiвським РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1954
5)Освіта** Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 38
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Концерн-Електрон ", перший заступник Голови Правлiння
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Обраний на посаду заступника Голови Наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол №22 вiд 16.04.2011р.). Отримує заробiтну плату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 38 рокiв. 2007-2010р.р. - перший заступник Голови Правлiння ВАТ "Концерн-Електрон".

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романишин Iгор Михайлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА773603 10.03.1998 Франкiвський РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1947
5)Освіта** Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ЗАТ "Телекомпанiї "Львiв-КТБ", начальник дiльницi
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв - член Наглядової ради ПАТ "Концерн-Електрон". У звiтному перiодi посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймав.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коцюх Ярослав Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА599994 30.10.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1954
5)Освіта** Вища, Львiвський Державний унiверситет iм.Iв.Франка
6)Стаж роботи (років)** 31
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПП "Славiя -Авто", директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 31 рiк. З 2001р. обiймає посаду директора ПП "Славiя-Авто", м. Львiв, вул.Стороженка, 12/66.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лоїк Вiктор Андрiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА506981 08.03.1997 Залiзничний РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1952
5)Освіта** Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 36
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** фiзична особа-пiдприємець
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. З 2007 р. - фiзична особа - пiдприємець.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Руденко Олег Анатолiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА691667 20.11.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ "Ларус", Генеральний директор
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 24.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. З 2007р. обiймає посаду фiнансового директора ТзОВ "Ларус", м. Львiв, вул. Олени Степанiвни,47.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сенiв Зеновiй Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА069557 10.02.1996 Городоцький РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 43
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Райффайзен Банк Аваль", заступник директора з фiнансiв
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 43 роки.Останнi п'ять рокiв обiймає посаду заступника директора з фiнансiв "Райффайзен Банк Аваль", м. Львiв, вул. Матейка, 8.

1)Посада Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Капарник Клавдiя Афанасiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КВ014323 20.11.1998 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** вища, Львiвський Державний унiверситет
6)Стаж роботи (років)** 45
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Фiнансово-лiзингова компанiя "Електрон-Лiзинг", головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством.Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймає посаду головного бухгалтера ФЛК "Електрон-Лiзинг", м.Львiв, вул.Стороженка,12

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабин Софiя Семенiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА423738 19.05.2000 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1949
5)Освіта** Середньо-спецiальна, Львiвський фiнансовий технiкум
6)Стаж роботи (років)** 48
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Концерн-Електрон", заступник головного бухгалтера
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 14.09.2006, безтермiново
9)Опис Головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського облiку з дотриманням єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" у вiдповiдностi зi Статутом, положенням про бухгалтерiю та iншими документами, що дiють в Товариствi. Працює на посадi головного бухгалтера Товариства i отримує зарплату згiдно iз штатним розписом. Винагороди у натуральнiй формi не отримує. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Загальний стаж роботи - 48 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв iнших посад не обiймала.

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качмар Мирослава Степанiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА429829 06.05.1997 Шевченкiвський РВ ЛМУ УМВС України у Львiвськiй областi
4)Рік народження** 1950
5)Освіта** Середньо-спецiальна, Львiвський полiграфiчний технiкум
6)Стаж роботи (років)** 45
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** СУНП ТзОВ "Вебасто -Електрон", головний бухгалтер
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.02.2009, безтермiново
9)Опис Голова Ревiзiйної комiсiї органiзовує роботу ревiзiйної комiсiї, скликає засiдання Ревiзiйної комiсiї, головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї, доповiдає про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, пiдтримує постiйнi контакти з iншими органами та посадовими особами Товариства. Голова Ревiзiйної комiсiї Товариства винагороду отримує згiдно угоди. Винагороди у натуральнiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 45 рокiв. З 2006р. обiймає посаду головного бухгалтера СУНП ТзОВ "Сферос-Електрон", м.Львiв, вул.Шевченка, 315

1)Посада член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ждиняк Зiновiй Iванович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи КА524102 11.07.1997 Залiзничний РВ УМВС України у Львiвськiй обл.
4)Рік народження** 1949
5)Освіта** вища, Львiвський полiтехнiчний iнститут
6)Стаж роботи (років)** 47
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Концерн-Електрон", член Правлiння
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 26.04.2014, 3 роки
9)Опис До виключної компетенцiї Наглядової Ради ПАТ належить затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв, прийняття рiшення по iнших органiзацiйних питаннях у вiдповiдностi до Положення про загальнi збори Товариства; прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; контроль за дiяльнiстю Правлiння по виконанню ним рiшень Загальних зборiв акцiонерiв; розгляд та затвердження звiтiв Правлiння; обрання та припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї; вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством. Винагороду за виконання покладених функцiй отримує згiдно цивiльно - правового договору про виконання обов'язкiв члена Наглядової ради. Винагороди у натуральнiй формi не отримував. Рiшення про обрання на посаду члена Наглядової ради прийнято Загальними зборами акцiонерiв (протокол №25 вiд 26.04.2014р.) у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень попереднього складу Наглядової ради Товариства та обранням нового. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 47 рокiв. З 2010 року обiймає посаду директора ТзОВ "Завод Електронпобутприлад", м.Львiв, вул.Зелена, 251.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.