Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
23.06.2011 341/1/11 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000124168 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 3.5 16400000 57400000 100
Опис У звiтному роцi торгiвля акцiями здiйснювалась на позабiржевому неорганiзованому ринку цiнних паперiв України. Акцiї не включенi в лiстинг фондових бiрж.