Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності б/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)591-04-04
Факс (044) 482-52-07
Вид діяльності здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв
Опис Договiр про обслуговування випускiв цiнних паперiв вiд 06.05.2014 №ОВ-5118

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "ВiЕс Банк"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Kод за ЄДРПОУ 19358632
Місцезнаходження 79000, м.Львiв, вул.Грабовського, 11
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 286795
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2014
Міжміський код та телефон (032) 297-69-77
Факс (032) 297-69-75
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Договiр про вiдкриття рахункiв в цiнних паперах власникам iменних акцiй випуску, що дематерiалiзується № 11-Е вiд 14.07.2011 року

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ера-Аудит"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Kод за ЄДРПОУ 35287068
Місцезнаходження 79007, м.Львiв, вул.Шолом-Алейхема, 7/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4033
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.09.2007
Міжміський код та телефон (032) 244 43 22
Факс (032) 244 43 22
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис Договiр б/н на проведення аудиту вiд 26 лютого 2015 року