Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Опис бізнесу


Товариство є акцiонерним товариством, акцiї якого станом на кiнець звiтного перiоду не обертались на вiдкритому ринку цiнних паперiв. Товариство зареєстроване та має постiйне мiсцезнаходження (фактичну адресу): м. Львiв, вул. Стороженка, 32, 79018. Юридична та фактична адреса спiвпадають.
Протягом звiтного року на пiдприємствi "Електронтранс" забезпечено розробку конструкторської документацiї та виготовлено новi сучаснi тролейбуси "Електрон", якi успiшно працюють на маршрутах мiст Львова та Хмельницького. Окрiм того, виготовлено та передано мiсту трисекцiйний трамвай, що гармонiйно вписався у транспортну iнфраструк-туру Львова. Проте стратегiчним завданням для успiшного розвитку проекту з виробництва електротранспорту залишається орiєнтацiя на експорт. Для забезпечення цього завдання, протягом минулого року проведено чисельнi зустрiчi, перемовини з представниками торгово-промислових палат Польщi, Нiмеччини, Iталiї, Угорщини, мунiципалiтетiв мiст Кракова, Лодзi, Катовiце, Тампере (Фiнляндiя), та iнших, де використовується електротранспорт. Вiдбулись переговори з провiдними виробниками транспорту, зокрема Сiменс (Австрiя), Песа (Польща), Бомбардьє (Канада). Трамвай "Електрон" також був представлений на Мiжнароднiй виставцi електротранспорту "InnoTrans-2014" у Берлiнi. Проте процес отримання необхiдних сертифiкатiв для продажу наших виробiв у країни Європи є довгим та складним, однак безумовна перспективнiсть цього напрямку обумовлює доцiльнiсть обраного курсу.
ДП "ЕлектронМаш" продовжено роботу з розробки та виготовлення автомашин для комунальних потреб та автомобiлiв швидкої медичної допомоги. У зв'язку iз вiдмiною тендерiв, що мали проводитись органами мiсцевого само-врядування, у минулому роцi не вдалось вийти на запланованi показники реалiзацiї авто-машин, через що завод опинився у збитках. У звiтному роцi основну увагу було придiлено покращенню якостi машин при здешевленнi окремих вузлiв, а також пiдготовцi до участi у тендерах наступного року.
Для СП "Сферос-Електрон" минулий рiк був успiшним. У порiвняннi з 2013 р. збiльшено доходи майже по всiх позицiях виробiв. Оперативнi дiї з повернення дебiторської заборгованостi вiд iноземних замовникiв в умовах стрiмкої змiни валютних курсiв дозволили значно перевищити плани прибуткiв заводу.
Збiльшено доходи у звiтному роцi i по ФЛК "Електрон-Лiзинг". Вiд основного виду дiяльностi - надання вiльних площ концерну в оперативний лiзинг - дохiд збiльшився на 18% в порiвняннi з 2013 р. На фiнансовий результат компанiї за звiтний рiк негативно вплинуло подорожчання енергоносiїв, тим не менш загальний прибуток пiдприємства зростає рiк до року.
НВП "Карат" у звiтному роцi вимушене було скоротити обсяги дiяльностi. Дохiд вiд проведення науково-технiчних робiт, якi у минулих роках складали левову частку доходiв пiдприємства, скоротився втричi через майже повне припинення фiнансування державою наукових розробок. I хоч доходи вiд iнших напрямiв дiяльностi зросли, загальний дохiд пiдприємства зменшився на 30% в порiвняннi з 2013 р. Оптимiзацiя витрат та вивiльнення частини працiвникiв дозволили НВП "Карат" залишитись з прибутком, проте власнi обiговi кошти пiдприємства зменшились.
Значне падiння обсягiв дiяльностi у звiтному роцi вiдбулось на заводi "Полiмер-Електрон". Зменшення обсягiв у замовникiв вiдiграло вирiшальну роль у скороченнi виручки заводу. Фiрма "Флекстронiкс", яка у минулому озвучувала плани по замовленню на заводi "Полiмер-Електрон" кожухiв для телевiзорiв, через нестабiльнiсть у економiцi фактично припинила дiяльнiсть на територiї України. Вiд фiрми "Електролюкс" протягом минулого року теж не надходило замовлень на пiнополiстирольну продукцiю заводу. У зв'язку з падiнням обсягiв та вiдсутнiстю замовлень зросла частка накладних витрат у структурi собiвартостi, що призвело до отримання значних збиткiв. На заводi були розпочатi процедури скорочення та оптимiзацiї витрат, однак рiчний результат залишився негативним.
У звiтному роцi на заводi "Електронпобутприлад" почала реалiзовуватись цiльова програма правлiння щодо перепрофiлювання заводу з виробника побутової технiки (що є сьогоднi економiчно недоцiльно) у пiдприємство по виробництву широкої гами електродвигунiв для рiзних галузей промисловостi. Завод почав поставляти електродвигуни на пiдприємства залiзничного транспорту (двигун приводу склоочисника електровоза), харчової промисловостi (двигун приводу медогонки), пасажирського електротранспорту (двигун приводу вiдкривання дверей трамваю). Протягом другого пiврiччя вдалось значно збiльшити обсяги дiяльностi та по результатам року на 17% перевищити минулорiчнi показники доходiв при втричi меншiй чисельностi персоналу. Завдяки вчасному переорiєнтуванню заводу вдалось вийти на прибутки за результатами року та збiльшити робочий капiтал пiдприємства.
Пiсля багаторiчної збиткової роботи ОКБ "Текон-Електрон" у звiтному роцi вийшло на позитивний фiнрезультат. У звiтному роцi були проведенi дослiдно-конструкторськi роботи для КБ "Пiвденне", що у поєднаннi з послiдовними дiями керiвництва пiдприємства по економiї витрат дозволило отримати прибутки.
Телевiзiйний завод "Електрон" у звiтному роцi не здiйснював дiяльнiсть з виробництва та продажу телевiзорiв. Загальна ситуацiя на ринку побутової технiки України не залишала можливостей для прибуткової роботи у цьому напрямку. Аналiз продажiв телевiзiйної технiки у торгових мережах наприкiнцi року пiдтвердив, що рiшення про призупинення заводу було прийнято вiрно. У звiтному роцi на Телевiзiйному заводi запроваджено новий напрямок дiяльностi - розробку та виробництво електронних систем управлiння електротранспортом. Реалiзуючи цiльову програму правлiння щодо локалiзацiї виробництва електротранспорту зусиллями трьох заводiв налагоджено виробництво власних дверей трамваю (якi до цього часу iмпортувались): електронних модулiв управлiння- на Телевiзiйному заводi, мотор-редуктора - на заводi "Електронпобутприлад", дверей трамваю - на СП "Електронтранс".

Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова рада Товариства; Ревiзiйна комiсiя; Правлiння - на чолi з Головою Правлiння Товариства. Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада Товариства здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння в перiод мiж Загальними зборами Товариства. Виконавчим органом товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю є Правлiння. Роботою Правлiння керує Голова Правлiння Товариства. На 31.12.2014 року в органiзацiйну структуру Товариства входять 12 дочiрнiх пiдприємств.
Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв, осiб - 43. Фонд оплати штатних працiвникiв за 2014 рiк - 5424,9 тис.грн. Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 13, фонд оплати працi - 672,6 тис.грн. Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня) -1.
У 2014 роцi вiдбулося збiльшення розмiру фонду оплати працi вiдносно фонду оплати працi за 2013 рiк на 7,0 %.
Для виконання виробничої програми Товариства емiтент забезпечений кадрами вiдповiдного рiвня квалiфiкацiї. Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента.
ПАТ "Концерн-Електрон" не належить до жодних об'єднань пiдприємств.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Товариство не проводить.
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтньому роцi не було.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком статей фiнансових активiв, що наявнi для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми заокругленi до цiлих тисяч гривень (тис.грн.), крiм випадкiв, де вказано iнше.
Товариство не подає консолiдовану фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ оскiльки вiдповiдає умовам абз. б п. 10. МСБО 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти".
Iстотнi положення облiкової полiтики:
Iнвестицiї Товариства в дочiрнi пiдприємства враховуються за методом участi в капiталi.
Дочiрнє пiдприємство - це пiдприємство, що його контролює Товариство (материнське пiдприємство).
У вiдповiдностi до методу участi в капiталi iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства враховуються у звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю плюс змiни, що виникли пiсля придбання, в частцi чистих активiв дочiрнього пiдприємства, що належить Товариству.
Звiт про прибутки i збитки вiдображає частку фiнансових результатiв дiяльностi дочiрнiх пiдприємств. Якщо мала мiсце змiна, безпосередньо визнана в капiталi дочiрнього пiдприємства, Товариство визнає свою частку такої змiни i розкриває цей факт, коли це застосовано, в звiтi про змiни у капiталi. Частка в прибутку дочiрнiх пiдприємств представлена безпосередньо у звiтi про прибутки та збитки (звiтi про фiнансовi результати).
Фiнансова звiтнiсть дочiрнього пiдприємства складається за той самий звiтний перiод, що й фiнансова звiтнiсть Товариства. У разi необхiдностi в неї вносяться коректування з метою приведення облiкової полiтики у вiдповiднiсть до облiкової полiтики Товариства.
Пiсля застосування методу участi у капiталi Товариство визначає необхiднiсть визнання додаткового збитку вiд знецiнення з iнвестицiй Товариства в дочiрнi пiдприємства. На кожну звiтну дату Товариство встановлює наявнiсть об'єктивних свiдчень знецiнення iнвестицiй в дочiрнi пiдприємства. У разi наявностi таких свiдоцтв Товариство розраховує суму знецiнення як рiзницю мiж сумою очiкуваного вiдшкодування дочiрнього пiдприємства та його балансовою вартiстю, та визнає цю суму у звiтi про прибутки i збитки (звiтi про фiнансовi результати) за статтями "Доход вiд участi в капiталi" та "Втрати вiд участi в капiталi".
Перерахунок iноземної валюти:
Фiнансова звiтнiсть Товариства представлена в гривнях.
Операцiї в iноземнiй валютi первiсно враховуються Товариством в їх функцiональнiй валютi за курсом, чинним на дату операцiї.
Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються за офiцiйним курсом Нацiонального банку України, що дiє на звiтну дату.
Всi курсовi рiзницi включаються в звiт про прибутки i збитки (звiт про фiнансовi результати).
Визнання доходiв:
Доходи визнаються в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод Товариством оцiнюється як ймовiрне, i якщо доходи можуть бути надiйно оцiненi, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Дохiд оцiнюється за справедливою вартiстю отриманої, або яка пiдлягає отриманню, винагороди з урахуванням визначених у договорi умов платежу i за вирахуванням податкiв.
Товариство аналiзує укладенi ним договори, що передбачають одержання доходiв, вiдповiдно до певних критерiїв з метою визначення того, чи виступає воно у якостi принципала або агента (посередника). Товариство виступає в якостi принципала за всiма наявними договорами.
Для визнання виручки також повиннi виконуватися такi критерiї:
Продаж продукцiї (товарiв)
Дохiд (виручка) вiд продажу продукцiї (товарiв) визнається, при доставцi товару, коли iстотнi ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця.
Надання послуг, виконання робiт.
Дохiд (виручка) вiд надання послуг, виконання робiт визнається, виходячи iз стадiї завершеностi робiт.
Якщо фiнансовий результат вiд договору не може бути достовiрно оцiнений, дох1д визнається тiльки в межах суми понесених витрат, якi можуть бути вiдшкодованi.
Процентний дохiд.
Процентний дохiд включається до складу iнших операцiйних доходiв у звiтi про прибутки i збитки (звiтi про фiнансовi результати).
Дивiденди.
Дивiденди вiд дочiрнiх пiдприємств визнаються при нарахуваннi в момент встановлення права Товариства на отримання платежу. Дивiденди вiдображаються за методом участi у капiталi через зменшення суми довгострокових фiнансових iнвестицiй у звiтi про фiнансовий стан (баланс).
Дохiд вiд оренди.
Дохiд вiд нерухомостi, наданої в операцiйну оренду, враховується за прямолiнiйним методом протягом строку оренди.
Податки:
Поточний податок на прибуток:
Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуванiй до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку даних сум - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату в Українi, де Товариство здiйснює свою дiяльнiсть i отримує оподатковуваний дохiд.
Поточний податок на прибуток, визнається у звiтi про прибутки i збитки (звiтi про фiнансовi результати).
Вiдстрочений податок розраховується за методом зобов'язань шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими рiзницями, крiм випадкiв, коли вiдстрочений податковий актив, що вiдноситься до тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання, в ходi угоди на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток.
Вiдстроченi податковi активи визнаються за всiма тимчасовими рiзницями, невикористаними податковими пiльгами i невикористаними податковими збитками, в тiй мiрi, в якiй iснує значна ймовiрнiсть того, що буде iснувати оподатковуваний прибуток, проти якої можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, невикористанi податковi пiльги й невикористанi податковi збитки, крiм випадку, коли вiдстрочений податковий актив, що вiдноситься до тимчасових рiзниць, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов'язання i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток або збиток;
Вiдносно тимчасових рiзниць, пов'язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї, асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна ймовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i буде мати мiсце оподатковуваний прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, що дозволить використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй мiрi, в якiй з'являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються за податковими ставками, якi, як передбачається, будуть застосовуватися у тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а зобов'язання погашено, на основi податкових ставок (та податкового законодавства), якi за станом на звiтну дату були прийнятi або фактично прийнятi.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не в прибутку або збитку, також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно до вiдповiдних операцiй або в складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання зараховуються один проти одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов'язань, i вiдкладенi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу.
Податок на додану вартiсть:
Дохiд (виручка), витрати й активи визнаються за вирахуванням суми податку, крiм випадкiв, коли:
податок на додану вартiсть, що виник при купiвлi активiв або послуг, не вiдшкодовується податковим органом; у цьому випадку податок визнається вiдповiдно як частина витрат на придбання активу або частина статтi витрат;
дебiторська i кредиторська заборгованостi вiдображаються з урахуванням суми податку на додану вартiсть.
Чиста сума податку на додану вартiсть, що вiдшкодовується податковим органом або сплачується йому, включається в дебiторську i кредиторську заборгованiсть, вiдображену в звiтi про фiнансовий стан.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть:
Необоротнi активи та групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу, оцiнюються за меншим iз двох значень - балансової вартостi та справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи та групи вибуття класифiкуються як утримуванi для продажу, якщо їх балансова вартiсть пiдлягає вiдшкодуванню, в основному, за допомогою угоди по продажу, а не в результатi тривалого використання. Дана умова вважається дотриманою лише в тому випадку, якщо ймовiрнiсть продажу висока, а актив або група вибуття можуть бути негайно проданi в своєму поточному станi. Керiвництво в цьому випадку має твердий намiр здiйснити продаж, вiдносно якого очiкується вiдповiднiсть здiйснення операцiї продажу протягом одного року з дати класифiкацiї.
У звiтi про сукупний дохiд за звiтний перiод, а також за порiвняльний перiод минулого року, доходи та витрати вiд припиненої дiяльностi враховуються окремо вiд доходiв та витрат вiд дiяльностi, що триває, з пониженням до рiвня прибутку пiсля оподаткування, навiть якщо пiсля продажу Товариство зберiгає неконтрольну частку участi в дочiрньому пiдприємствi. Результуючий прибуток або збиток (пiсля вiдрахування податкiв) вiдображається у звiтi про сукупний дохiд.
Основнi засоби та нематерiальнi активи пiсля класифiкацiї як утримуванi для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Основнi засоби:
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний строк корисного використання, яких перевищує один рiк, вартiсть перевищує 2500 гривень i Товариство утримує їх для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi послуг, для надання в оренду або в адмiнiстративних цiлях.
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та / або накопичених збиткiв вiд знецiнення в разi їх наявностi. Така вартiсть включає вартiсть замiни частин обладнання i витрати по позиках у разi довгострокових будiвельних проектах, якщо виконуються критерiї визнання. При необхiдностi замiни значних компонентiв основних засобiв через певнi промiжки часу Товариство припиняє визнання замiненого компоненту i визнає новi компоненти з вiдповiдними термiнами корисного використання та амортизацiєю.
Аналогiчним чином, при проведеннi основного технiчного огляду, витрати, пов'язанi з ним, визнаються в балансовiй вартостi основних засобiв як замiна обладнання, якщо виконуються критерiї визнання. Усi iншi витрати на ремонт i технiчне обслуговування визнаються у звiтi про прибутки i збитки (звiтi про фiнансовi результати) в момент понесення.
Будiвлi оцiнюються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї по будiвлях та збиткiв вiд знецiнення, визнаних пiсля дати переоцiнки. Переоцiнка здiйснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненостi в тому, що справедлива вартiсть переоцiненого активу не вiдрiзняється iстотно вiд його балансової вартостi.
Прирiст вартостi вiд переоцiнки, за винятком тiєї його частини, яка вiдновлює зменшення вартостi цього самого активу, що вiдбулося внаслiдок попередньої переоцiнки i визнане ранiше в звiтi про прибутки i збитки, визнається у складi iншого сукупного доходу i накопичується у фондi переоцiнки активiв, що входить до складу капiталу. В iншому випадку збiльшення вартостi активу визнається у звiтi про прибутки i збитки. Збиток вiд переоцiнки визнається у звiтi про прибутки та збитки, за винятком тiєї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцiнку по тому ж активу, яка ранiше було визнана у складi фонду переоцiнки.
Рiзниця мiж амортизацiєю, розрахованою на основi переоцiненої балансової вартостi активу, та амортизацiєю, розрахованою на основi первiсної вартостi активу, переводиться з фонду переоцiнки активiв до нерозподiленого прибутку. Крiм того, накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартостi активу, i потiм чиста сума дооцiнюється до переоцiненої вартостi активу. При вибуттi активу фонд переоцiнки, що вiдноситься до конкретного активу, переноситься в нерозподiлений прибуток.
Амортизацiя розраховується лiнiйним методом протягом оцiночного строку корисного використання активу, але не менше строку визначеного у Податковому кодексi України для вiдповiдного виду активiв та зупиняється на момент його виведення з експлуатацiї.
Припинення визнання ранiше визнаних основних засобiв або їх значного компонента вiдбувається при їх вибуттi або у випадку, якщо в майбутньому не очiкується отримання економiчних вигод вiд їх використання або вибуття. Дохiд та витрати, що виникають в результатi списання активу, включаються в звiт про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому визнання активу було припинено.
Лiквiдацiйна вартiсть, строк корисного використання та методи амортизацiї активiв коректуються при необхiдностi.
Оренда:
Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, засноване на аналiзi змiсту угоди. При цьому на дату початку дiї договору вимагається встановити, чи залежить його виконання вiд використання конкретного активу або активiв, i чи переходить право користування активом в результатi даної угоди.
Товариство як орендар.
Фiнансова оренда, за якою до Товариства переходять практично всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням орендованим активом, капiталiзується на дату початку строку оренди за справедливою вартiстю орендованого майна.
Платежi з операцiйної оренди визнаються як операцiйнi витрати у звiтi про прибутки i збитки рiвномiрно протягом усього термiну оренди.
Товариство в якостi орендодавця.
Договори оренди, за яким у Товариства залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння активом, класифiкуються як операцiйна оренда. Первiснi прямi витрати, понесенi при укладеннi договору операцiйної оренди, включаються до балансової вартостi переданого в оренду активу i визнаються протягом термiну оренди на тiй же основi, що й дохiд вiд оренди.
Iнвестицiйна нерухомiсть:
Iнвестицiйна нерухомiсть початково оцiнюється за первiсною вартiстю, включаючи витрати по угодi. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за моделлю собiвартостi, вiдповiдно до вимог МСБО 16, визначених для вiдповiдного об'єкту основних засобiв.
Визнання iнвестицiйної нерухомостi в звiтi про фiнансовий стан припиняється при її вибуттi, або у випадку, якщо вона виведена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується економiчних вигод у майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю активу визнається у звiтi про прибутки i збитки за той звiтний рiк, в якому було припинено його визнання.
Перевiд в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi i тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. При переведеннi з iнвестицiйної нерухомостi в займаний власником об'єкт нерухомостi умовна первiсна вартiсть для цiлей подальшого облiку являє собою амортизовану балансову вартiсть на момент змiни цiлей використання. У разi, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Товариство враховує таку нерухомiсть у вiдповiдностi з полiтикою облiку основних засобiв до моменту змiни мети використання.
Нематерiальнi активи:
Нематерiальнi активи, якi були придбанi окремо, при первiсному визнаннi оцiнюються за первiсною вартiстю. Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення (у разi їх наявностi).
Нематерiальнi активи, виробленi всерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на розробку продуктiв, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображається у звiтi про прибутки i збитки за звiтний рiк, в якому вiн виник.
Строк корисного використання нематерiальних активiв може бути або обмеженим, або невизначеним.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються при необхiдностi в межах ставок амортизацiї, визначених у Податковому кодексi України.
Змiна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутнiх економiчних вигiд, утiлених в активi, вiдображається у фiнансовiй звiтностi як змiна перiоду або методу нарахування амортизацiї, в залежностi вiд ситуацiї, i враховується як змiна облiкових оцiнок. Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання визнаються у звiтi про прибутки i збитки в тiй категорiї витрат, яка вiдповiдає функцiї нематерiальних активiв.
Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецiнення щорiчно. Строк корисного використання нематерiального активу з невизначеним термiном використання переглядається з метою визначення того, наскiльки прийнятно продовжувати вiдносити даний актив в категорiю активiв з невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, змiна оцiнки строку корисного використання – з невизначеного на обмежений термiн - здiйснюється на перспективнiй основi.
Дохiд або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу вимiрюються як рiзниця мiж чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу, та визнаються у звiтi про прибутки та збитки в момент припинення визнання даного активу.
Витрати на дослiдження i розробки:
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Нематерiальний актив, який виникає в результатi витрат на розробку конкретного продукту, визнається тiльки тодi, коли Товариство може продемонструвати наступне:
технiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу, так, щоб вiн був доступний для використання або продажу;
свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;
те, як нематерiальний актив генеруватиме майбутнi економiчнi вигоди;
наявнiсть достатнiх ресурсiв для завершення розробки;
здатнiсть надiйно оцiнити витрати, що вiдносяться до нематерiального активу, в ходi його розробки.
Пiсля первiсного визнання витрат на розробку в якостi активу застосовується витратна модель, яка вимагає, щоб активи враховувалися за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя активу починається пiсля закiнчення розробки, коли актив уже готовий до використання. Амортизацiя проводиться протягом передбачуваного перiоду отримання майбутнiх економiчних вигод. Амортизацiя вiдображається у складi собiвартостi. Протягом перiоду розробки актив щорiчно тестується на предмет знецiнення.
Лiцензiї:
Лiцензiї на права використання iнтелектуальної власностi виданi на термiн вiд 5 до 10 рокiв, в залежностi вiд характеру наданої лiцензiї.
Лiцензiї можуть бути продовженi в кiнцi даного термiну, якщо Товариство буде виконувати попередньо встановленi умови. Продовження може бути здiйснено за невелику додаткову плату або безкоштовно (бiльш докладно це питання розглядається в Примiтцi 15). Тому строк корисного використання цих лiцензiй оцiнюється як невизначений.
Фiнансовi iнструменти - первiсне визнання та подальша оцiнка:
Фiнансовi активи .
Фiнансовi активи, що знаходяться у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi активи, що переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток; позики i дебiторська заборгованiсть; iнвестицiї, утримуванi до погашення; фiнансовi активи, наявнi в наявностi для продажу. Товариство класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi активи Товариства включають грошовi кошти та короткостроковi депозити, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, позики та iншi суми до отримання.
Позики та дебiторська заборгованiсть являють собою непохiднi фiнансовi активи з встановленими або обумовленими виплатами, якi не котируються на активному ринку. Пiсля первiсного визнання фiнансовi активи такого роду оцiнюються за чистою реалiзацiйною вартiстю, яка визначається зменшенням первiсної вартостi на суму нарахованих резервiв. Нарахованi резерви вiдображаються у складi iнших операцiйних витрат у звiтi про прибутки i збитки. Витрати, обумовленi знецiненням, визнаються у звiтi про прибутки i збитки у складi iнших операцiйних витрат.
Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами та фiксованим строком погашення класифiкуються як iнвестицiї, утримуванi до погашення, коли Товариство твердо має намiр i здатне утримувати їх до строку погашення. Пiсля первiсної оцiнки iнвестицiї, утримуванi до погашення, оцiнюються за первiсною вартiстю, зменшеною на суму отриманих погашених платежiв. Проценти облiковуються окремо у складi фiнансових доходiв.
Визнання фiнансового активу припиняється, якщо:
термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;
Товариство передало свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяло на себе зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без суттєвої затримки по угодi;
i або (a) Товариство передало практично всi ризики та вигоди вiд активу.
Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу.
Свiдчення знецiнення можуть включати в себе вказiвки на те, що боржник або група боржникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, не можуть обслуговувати свою заборгованiсть або несправно здiйснюють виплату вiдсоткiв або основної суми заборгованостi, а також ймовiрнiсть того, що ними буде проведена процедура банкрутства або фiнансової реорганiзацiї iншого роду. Крiм того, до таких свiдчень вiдносяться спостережуванi данi, якi вказують на наявнiсть оцiнки зниження очiкуваних майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту, зокрема, такi як змiна обсягiв простроченої заборгованостi або економiчних умов, що знаходяться в певному взаємозв'язку з вiдмовами вiд виконання зобов'язань по виплатi боргiв.
Балансова вартiсть активу знижується за допомогою використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у звiтi про прибутки i збитки. Нарахування процентного доходу за зниженою реалiзацiйною вартiстю продовжується.
Процентнi доходи вiдображаються у складi iнших операцiйних доходiв у звiтi про прибутки i збитки. Позики разом з вiдповiдними резервами виключаються зi звiту про фiнансовий стан, якщо вiдсутня реалiстична перспектива їх вiдшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалiзовано або передано Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахункового збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується зважаючи на подiї пiсля визнання знецiнення, сума ранiше визнаного збитку вiд знецiнення збiльшується або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо попереднє списання вартостi фiнансового iнструмента згодом вiдновлюється, сума вiдновлення визнається як зменшення витрат по фiнансуванню в звiтi про прибутки i збитки.

Фiнансовi зобов'язання - Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов'язання, що перебувають у сферi дiї МСФЗ (IAS) 39, класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi зобов'язання, переоцiнювати за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Товариство класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi.
Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються за справедливою вартiстю, i в разi позик i кредитiв їх первiсна вартiсть включає також витрати по угодi, безпосередньо пов'язанi з їх випуском або придбанням.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, банкiвськi овердрафти, кредити i позики, договори фiнансової гарантiї.
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити та позики оцiнюються за собiвартiстю. Процентнi витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаються у звiтi про прибутки та збитки в складi фiнансових витрат у мiру нарахування з використанням ефективної процентної ставки.
Визнання фiнансового зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан припиняється, якщо зобов'язання погашено, анульовано, або термiн його дiї закiнчився.
Якщо наявне фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором, та умови наявного зобов'язання значно змiненi, така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про прибутки i збитки.
Взаємозалiк фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання пiдлягають взаємозалiку, а в звiтi про фiнансовий стан нетто-сума подається тодi i тiльки тодi, коли є здiйсненне юридичне право на взаємозалiк визнаних сум, а також намiр провести розрахунок на нетто-основi, або реалiзувати активи i одночасно з цим погасити зобов'язання.
Запаси:
Запаси оцiнюються за найменшою з двох величин: вартiстю придбання та чистої вартостi реалiзацiї.
Витрати, понесенi при доставцi кожного продукту до мiсця призначення i приведення його в належний стан, враховуються таким чином:
Сировина i матерiали: прямi витрати на купiвлю за цiною придбання.
Готова продукцiя та незавершене виробництво: прямi витрати на матерiали i оплату працi, iншi прямi витрати, а також частка виробничих непрямих витрат, виходячи з нормальної виробничої потужностi, але не включаючи витрати на позики.
Чиста вартiсть реалiзацiї визначається як передбачувана цiна продажу в ходi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва i продаж.
Знецiнення нефiнансових активiв:
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки можливого знецiнення активу. Якщо такi ознаки мають мiсце або якщо потрiбне проведення щорiчної перевiрки активу на зменшення корисностi, Товариство проводить оцiнку очiкуваного вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу за вирахуванням витрат на продаж i цiннiсть вiд використання активу.
Збитки вiд знецiнення активiв (включаючи знецiнення запасiв) визнаються в звiтi про прибутки i збитки в складi тих категорiй витрат, якi вiдповiдають функцiї знецiненого активу, за винятком ранiше переоцiнених об'єктiв нерухомостi, коли переоцiнка була визнана у складi додаткового капiталу. У цьому випадку збиток вiд знецiнення також визнається у складi додаткового капiталу в межах суми ранiше проведеної переоцiнки.
На кожну звiтну дату Товариство визначає, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд знецiнення активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо наявна така ознака Товариство розраховує суму очiкуваного вiдшкодування активу. Ранiше визнанi збитки вiд знецiнення вiдновлюються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для визначення суми очiкуваного вiдшкодування активу, з часу останнього визнання збитку вiд знецiнення.
Грошовi кошти i депозити:
Грошовi кошти i депозити в звiтi про фiнансовий стан включають грошовi кошти в банках i в касi та депозити з первiсним строком погашення до року (або якщо iснує юридичне право достроково повернути депозити в межах року).
Власнi викупленi акцiї:
Власнi iнструменти капiталу, викупленi Товариством (власнi викупленi акцiї), визнаються за первiсною вартiстю i вiднiмаються з капiталу. У звiтi про прибутки та збитки не визнаються доходи i витрати, пов'язанi з купiвлею, продажем, випуском або анулюванням власних iнструментiв Товариства. Рiзниця мiж балансовою вартiстю та сумою винагороди (у разi повторного випуску) визнається у складi емiсiйного доходу. Права голосу, якi вiдносяться до власних викуплених акцiй, анулюються, i такi акцiї не беруть участь в розподiлi дивiдендiв.
Забезпечення:
Забезпечення визнаються, якщо Товариство має поточне зобов'язання, що виникло в результатi минулої подiї, вiдтiк економiчних вигод для погашення цього зобов'язання є ймовiрним, i може бути отримана надiйна оцiнка суми такого зобов'язання. Якщо Товариство планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх забезпечень, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли отримання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву. Витрати, що вiдносяться до забезпечення, вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки за вирахуванням вiдшкодування.
ПАТ "Концерн-Електрон" та його дочiрнi пiдприємства є виробником таких видiв продукцiї та послуг: пiдiгрiвачi для автомобiлiв та автобусiв; вироби з пластмас та пiнополiстиролу; вiконнi конструкцiї; матерiали для радiоелектронiки та вироби з них; електродвигуни малої потужностi та побутова технiка на їх основi; фасованi сипучi продукти харчування; телевiзори кiнескопнi та рiдкокристалiчнi; виготовлення та ремонт iнструментальної оснастки ; послуги iнфраструктурного забезпечення; послуги телефонного зв'язку; вироби спецiального призначення; гальванопокриття; дослiдно-контрукторськi роботи; оперативний та фiнансовий лiзинг, електротранспорт, багатофункцiональнi автомобiлi.
Найбiльш перспективними галузями дiяльностi Товариства є: виробництво полiмерної євротари (завод "Полiмер-Електрон"); послуги з виготовлення точних iнструментiв та оснастки (завод "Полiмер-Електрон"); виробництво мiкролазерiв та свiтлодiодних систем освiтлення (НВП "Карат"); виробництво електротоварiв широкого вжитку (ТзОВ "Завод "Електропобутприлад"); Оренда нерухомостi та фiнансовий лiзинг (ФЛК "Електрон-Лiзинг"); виробництво LЕD-телевiзорiв (ТЗ "Електрон"), спiльне українсько-нiмецьке виробництво трамваїв, тролейбусiв та iнших видiв мiського транспорту (СП Електронтранс), виробництво багатофункцiональних автомобiлiв малої вантажопiдйомностi (ДП "ЕлектронМаш").
Пiдприємства Товариства практично не залежать вiд сезонних змiн попиту, окрiм виробникiв побутової технiки, в попитi на продукцiю яких присутнi деякi сезоннi змiни, пов'язанi з перiодами свят та вiдпусток, що вiдповiдно пiдвищує та зменшує купiвельну активнiсть.
Основними ринками збуту для пiдприємств Концерну є Україна та країни СНД, частково країни Європи. Основними клiєнтами є мережi магазинiв, що торгують побутовою технiкою, науковi установи та промисловi пiдприємства України та країни СНД.
Основними ризиками дiяльностi Концерну є нестабiльнiсть економiчної та полiтичної обстановки в державi, що призводить до рiзких коливань курсу валют, якi змiнюють рiвень закупiвельних цiн на комплектацiю для виробництва телевiзорiв та ряд найменувань деталей та матерiалiв, необхiдних для виробничих потреб.
Джерела постачання сировини - здебiльшого українськi постачальники, комплектуючi для електротранспорту - Нiмеччина, Чехiя, Туреччина.
Плани перспективного розвитку передбачають збiльшення частки виробiв Товариства на ринку України, ближнього зарубiжжя, зокрема у галузях виробництва великого мiського транспорту, телевiзорiв, матерiалiв для радiоелектронiки, пластмасових виробiв та полiмерної тари, пiнополiстирольної упаковки, дiодних систем освiтлення, а також у сферi надання послуг з виготовлення високоточної оснастки.
Значнi iнвестицiї здiйсненi у 2014 роцi для впровадження виробництва трамваїв, iнших видiв мiського транспорту, багатофункцiонального автомобiля - в основному вiдновлення виробничих площ ( бiля 15 млн. грн.) та пристосування їх до потреб виробництва.
Правочинiв, укладених протягом звiтного року мiж емiтентом або його дочiрними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i членами Наглядової ради або членами Правлiння, з iншого боку, не було.
Товариство володiє, користується i розпоряджається своїм майном вiдповiдно до чинного законодавства i характеру своєї дiяльностi. Обмеження на використання майна немає. Капiтальне будiвництво не планується. Основнi засоби Товариства розмiщенi переважно на основному (по вул.Стороженка) та Ряснянському проммайданчиках, на проммайданчиках по вул. Стрийськiй, 202 (НВП "Карат") та вул.Зеленiй, 251 ("Завод "Електронпобутприлад"). На основному проммайданчику розмiщенi виробничi потужностi телевiзiйного заводу "Електрон", комплекс офiсних примiщень ФЛК "Електрон-Лiзинг" та iн.
На Ряснянському проммайданчику розмiщенi виробничi потужностi Заводу "Полiмер-Електрон", ЗТТ "Електрон", ТзОВ "Сферос-Електрон" та ПХП "Електрон". Ступiнь завантаженостi виробничих площ пiдприємств Ряснянського проммайданчика - близько 70%. Екологiчних питань, що можуть позначитись на використаннi активiв, не передбачається.
Пiдприємство залежить вiд загального рiвня економiки України, нових законодавчих iнiцiатив, що створюють нестабiльнiсть та невизначенiсть у подальшiй дiяльностi, бюрократичних затримок та перепон рiзних державних органiв.
Дiяльнiсть пiдприємства здiйснюється вiдповiдно до законодавства України. У 2014 роцi сплати штрафiв за порушення податкового законодавства немає.
В цiлому рiвень фiнансової стiйкостi, лiквiдностi, платоспроможностi та незалежностi Товариства достатнiй. Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних коштiв.
Укладенi, але не виконаннi договори, що суттєво впливають на фiнансовий стан Товариства, на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Стратегiя дiяльностi на найближчий рiк передбачає серiйне виробництво багатофункцiональних автомобiлiв широкого призначення та електротранспорту , освоєння нових видiв побутової технiки, виробництво дiодних систем освiтлення та систем на основi мiкрочiпових лазерiв, збiльшення обсягу виробництва полiмерної тари та пiнополiстирольної упаковки, розширення спектру надаваних послуг з виробництва точного iнструменту та оснастки.
Витрати на дослiдження вiдносяться на витрати по мiрi їх виникнення. Нематерiальний актив, який виникає в результатi витрат на розробку конкретного продукту, визнається тiльки тодi, коли Товариство може продемонструвати наступне:
- технiчну здiйсненнiсть створення нематерiального активу, так, щоб вiн був доступний для використання або продажу;
- свiй намiр створити нематерiальний актив i використовувати або продати його;
- те, як нематерiальний актив генеруватиме майбутнi економiчнi вигоди;
- наявнiсть достатнiх ресурсiв для завершення розробки;
- здатнiсть надiйно оцiнити витрати, що вiдносяться до нематерiального активу, в ходi його розробки.
Пiсля первiсного визнання витрат на розробку в якостi активу застосовується витратна модель, яка вимагає, щоб активи враховувалися за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. Амортизацiя активу починається пiсля закiнчення розробки, коли актив уже готовий до використання. Амортизацiя проводиться протягом передбачуваного перiоду отримання майбутнiх економiчних вигод. Амортизацiя вiдображається у складi собiвартостi. Протягом перiоду розробки актив щорiчно тестується на предмет знецiнення.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, його дочiрнi пiдприємства, або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
Фiнансовий стан Товариства за останнi 3 роки характеризується наступними даними
Показники Од. 2011 рiк 2012 рiк 2013рiк
1 Балансовий прибуток тис.грн. 10457 -3330 845
в т.ч. чистий прибуток тис.грн. 8138 -4646 336
2 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй шт. 16337158 16387288 16383884
3 Чистий прибуток на 1 акцiю грн. 0,50 -0,28 0,02
4 Дивiденди на 1 акцiю грн. 0,50 0,50 -
5 Власний капiтал тис.грн. 363740 351015 342845
6 Довгостроковi зобовязання тис.грн. - - -
7 Поточнi зобовязання тис.грн. 1168 366 637
8 Сумарний розмiр активiв
(валюта) балансу - всього тис. грн. 364908 351381 343842
в т.ч. оборотних активiв тис.грн. 118431 116543 112373
з них: - грошовi кошти тис.грн. 111053 82943 70136
-поточнi фiн.iнвестицiї тис.грн. - - -
9 Коефiцiєнт абсолютної
лiквiдностi, (орiєнт.позит.знач.
показн. = 0,2-0,5) К1 коеф. 95,08 226,62 110,10
10 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi
(покриття) (орiєнт.позит.знач.
показн. = 1,0-2,0) К2 коеф. 101,40 318,42 176,41
11 Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi
(платоспроможн.автономiї) (орiєнт.
позит.знач.показн. = 0,25-0,5) К3 коеф. 1,0 1,0 1,0
12 Коефiцiєнт структури капiталу
(фiнансування) (орiєнт.позит.знач.
показн. = 0,5-1,0) К4 коеф. 0,0 0,0 0,0
В 2014 роцi головним джерелом формування доходiв Товариства були отриманi вiдсотки вiд розмiщення вiльних коштiв в депозитах банкiв. Капiтал Товариства в основному сформований за рахунок власних коштiв, про що свiдчить коефiцiєнт фiнансової незалежностi 1,0. Значне перевищення оборотних коштiв , зокрема грошових, над короткостроковими зобов'язаннями (коефiцiєнт середньої та абсолютної лiквiдностi) свiдчать про високу платоспроможнiсть та стiйкий фiнансовий стан Товариства. Виконання затверджених планiв прибутку дозволить сформувати всi фонди передбаченi статутом ПАТ "Концерн-Електрон", якi забезпечать можливiсть фiнансування розвитку Товариства.