Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності


Примiтки до фiнансової звiтностi,
складеної до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi

1. Iнформацiя про Товариство
Фiнансова звiтнiсть Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., затверджена у вiдповiдностi до Статуту рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Протокол № 26 вiд 25.04.2015 р.
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., була погоджена Наглядовою Радою Товариства (Протокол засiдання Наглядової Ради № 1 вiд 19.02.2015 р.).
Товариство є акцiонерним товариством, акцiї якого станом на кiнець звiтного перiоду не обертались на вiдкритому ринку цiнних паперiв. Товариство зареєстроване та має постiйне мiсцезнаходження (фактичну адресу): м. Львiв, вул. Стороженка, 32, 79018. Юридична та фактична адреса спiвпадають.
Основна дiяльнiсть Товариства описана у Примiтцi 10.

2. Застосування МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть за рiк, що завершився 31 грудня 2014 р., є фiнансовою звiтнiстю Товариства, пiдготовленою згiдно з МСФЗ.
Товариство готувало першу фiнансову звiтнiсть вiдповiдно МСФЗ щодо звiтних перiодiв, що завершується 31 грудня 2012 р., разом з порiвняльною iнформацiєю за станом на 31 грудня 2011 р та за рiк, що завершився на зазначену дату, як описано в облiковiй полiтицi.
За звiтнi перiоди, закiнчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 р., Товариство пiдготовляло фiнансову звiтнiсть згiдно з нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (нацiональними ПСБО).

3. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
Пiдготовка фiнансової звiтностi Товариства вимагає вiд керiвництва винесення суджень i визначення оцiночних значень i припущень на кiнець звiтного перiоду, якi впливають на представленi в звiтностi суми доходiв, витрат, активiв i зобов'язань. Проте невизначенiсть у вiдношеннi цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати в майбутньому iстотних коригувань до балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких приймаються подiбнi припущення та оцiночнi значення.

4. Судження
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво використовувало такi судження, якi здiйснюють найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi.

5.Зобов'язання з операцiйної оренди Товариство в якостi орендодавця.
Основнi засоби, що надаються Товариством в оренду це вiльнi примiщення у адмiнiстративнiй будiвлi Товариства. Керiвництво не видiляє iнвестицiйної нерухомостi у зв'язку iз наданням частини примiщень будiвлi у операцiйну оренду, оскiльки бiльша частина будiвлi використовується Товариством пiд адмiнiстративнi цiлi. Крiм того, окремий продаж надаваних в оренду примiщень без продажу iншої частини будiвлi неможливий, i достовiрна оцiнка таких примiщень окремо вiд iншої частини будiвлi неможлива.
Товариство уклало договори оренди нерухомостi, облiкованої в складi основних засобiв. На пiдставi оцiнки умов угод Товариство встановило, що у нього зберiгаються всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням зазначеним майном i, отже, застосовує до цих договорiв порядок облiку, визначений для договорiв операцiйної оренди.
6 . Оцiночнi значення i припущення
Основнi припущення про майбутнi подiї та iншi основнi джерела невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть бути причиною суттєвих коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року, розглядаються нижче. Допущення та оцiночнi значення Товариства заснованi на вихiдних даних, якi воно мало у своєму розпорядженнi на момент пiдготовки фiнансової звiтностi. Однак поточнi обставини i припущення щодо майбутнього можуть змiнюватися, зважаючи на ринковi змiни або непiдконтрольнi Товариству обставини.
Такi змiни вiдображаються у припущеннях у мiру того, як вони вiдбуваються.
У вiдношеннi визначення сум резервiв пiд дебiторську заборгованiсть iснує невизначенiсть. Ґрунтуючись на припущеннях, Товариство створює резерви пiд ризик неповернення частини заборгованостi. Величина подiбних резервiв залежить, наприклад, вiд можливостей повернення коштiв дебiтором, оголошення процесу реорганiзацiї дебiтора, судових рiшень, що вступили в дiю.
7. Iнвестицiї в дочiрнi пiдприємства
1. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi Телевiзiйний завод "Електрон", що займається виробництвом та продажем телевiзорiв.
Телевiзiйний завод "Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 10980 10823 10733
Оборотнi активи 16533 1863 1668
Власний капiтал 13185 10290 10354
Зобов'язання 14328 2396 47

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 9113 81
Фiнрезультат пiсля оподаткування -2895 64

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
13185 10290 10354

2. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi Завод "Полiмер-Електрон", що займається виробництвом та продажем пластмасових виробiв, полiстирольних виробiв, iнструменту та оснащення.
Завод "Полiмер-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 48425 49048 49462
Оборотнi активи 4866 6584 5386
Власний капiтал 49333 49348 47898
Зобов'язання 3958 6284 6950

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 20899 14346
Фiнрезультат пiсля оподаткування 15 -1450

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн. тис.грн.
49333 49348 47898


3. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi НВП "Карат", що є спецiалiзованим пiдприємством з матерiалознавства для радiоелектронiки.
НВП "Карат" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2043
тис. грн.
Необоротнi активи 20111 19518 20867
Оборотнi активи 6712 7387 4881
Власний капiтал 26610 26645 25677
Зобов'язання 213 260 71

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 13518 9269
Фiнрезультат пiсля оподаткування 355 43

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
26610 26645 25677

4. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi "ЕлектронМаш", що виготовляє багатофункцiональнi автомобiлi. Пiдприємство засноване у 2012 роцi.
"ЕлектронМаш" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 863 3051 2929
Оборотнi активи 3587 8613 9452
Власний капiтал -377 -3318 -6846
Зобов'язання 4827 14982 19227

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї з ПДВ 2516 375
Фiнрезультат пiсля оподаткування -2941 -3528

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
-377 -3318 -6846

5. Товариству належить 64% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ СП "ЕлектронТранс", що виготовляє трамваї та iншi види мiського транспорту. Пiдприємство засноване у 2012 роцi.
ТзОВ СП "ЕлектронТранс" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про частку Товариства у активах, зобов'язаннях, доходах та фiнансових результатах пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 1866 24877 30866
Оборотнi активи 18816 17288 23549
Власний капiтал -1222 -9467 -15187
Зобов'язання 21904 51633 69602

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї з ПДВ 6883 14049
Фiнрезультат пiсля оподаткування -8245 - 5720

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис.грн.
-1222 -9467 -15187

6. Товариству належить 95,64% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад", що виготовляє електром'ясорубки та iншi види побутової технiки.
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про частку Товариства у активах, зобов'язаннях, доходах та фiнансових результатах пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 7115 7226 6925
Оборотнi активи 2128 1335 1300
Власний капiтал 6473 6314 6423
Зобов'язання 2770 2246 1802

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис.грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї з ПДВ 4859 5692
Фiнрезультат пiсля оподаткування -159 109


Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
6473 6314 6423

7. Товариству належить 80% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ СП "Сферос-Електрон", що виготовляє пiдiгрiвачi та теплообмiнники для автомобiлiв.
ТзОВ СП "Сферос-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про частку Товариства у активах, зобов'язаннях, доходах та фiнансових результатах пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 6668 6090 6546
Оборотнi активи 13533 15062 20614
Власний капiтал 17088 17171 17657
Зобов'язання 3112 3981 9503

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 26626 35744
Фiнрезультат пiсля оподаткування 829 4858

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
17088 17171 17657

8. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi Завод телевiзiйної технiки "Електрон", що виготовляє продукцiю для вiйськово-промислового комплексу.
Завод телевiзiйної технiки "Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi результати пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис.грн.
Необоротнi активи 11978 11673 11408
Оборотнi активи 7485 7266 8414
Власний капiтал 19017 18790 18633
Зобов'язання 446 149 1189

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис.грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без пдв 109 43
Фiнрезультат пiсля оподаткування -227 -

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
19017 18790 18633

9. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ДП "Енергоцентраль-Електрон", що виконувало будiвельнi роботи, на теперiшнiй час знаходиться у станi припинення дiяльностi.
ДП "Енергоцентраль-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi результати пiдприємства:
Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 1636 1614 1599
Оборотнi активи 165 59 17
Власний капiтал 1323 1323 1368
Зобов'язання 478 350 248

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ - -
Фiнрезультат пiсля оподаткування - 45

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
1323 1323 1368


10. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ПХП "Електрон", що займається фасуванням та торгiвлею сипучими продуктiв, крупами.
ПХП "Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi результати пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 1129 1055 993
Оборотнi активи 1229 1064 913
Власний капiтал 1370 1369 1323
Зобов'язання 988 750 583

Звiт про прибутки та збитки 2312 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiїбез ПДВ 2833 2448
Фiнрезультат пiсля оподаткування 9 -44

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 311.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
1370 1369 1323

11. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ТзОВ "Iнститут iнформацiйних технологiй", що займається наданням в оренду вiльних площ.
ТзОВ "IСТ" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi результати пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 1750 1852 1883
Оборотнi активи 205 180 144
Власний капiтал 1208 1180 1202
Зобов'язання 747 852 825

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 1461 1132
Фiнрезультат пiсля оподаткування -50 22

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
1208 1180 1202

12. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ФЛК "Електрон-Лiзинг", що займається наданням в оренду обладнання та вiльних площ.
ФЛК "Електрон-Лiзинг" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi результати пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
Необоротнi активи 65978 73504 78407
Оборотнi активи 30574 29166 27823
Власний капiтал 95610 99523 103732
Зобов'язання 942 3147 2498

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис. грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 20713 23685
Фiнрезультат пiсля оподаткування 4058 4209

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
95610 99523 103732

13. Товариству належить 100% частка в дочiрньому пiдприємствi ОКБ "Текон-Електрон", що займається конструкторськими розробками у вiйськовiй сферi.
ОКБ "Текон-Електрон" приватна компанiя, не котирується на бiржi. Наведена нижче таблиця мiстить узагальнену фiнансову iнформацiю про активи, зобов'язання, доходи та фiнансовi результати пiдприємства:

Звiт про фiнансовий стан 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис.грн.
Необоротнi активи 1008 1008 686
Оборотнi активи 1577 1666 1493
Власний капiтал 2234 2118 1950
Зобов'язання 351 556 229

Звiт про прибутки та збитки 2013 2014
тис.грн.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї без ПДВ 211 1366
Фiнрезультат пiсля оподаткування -116 152

Балансова вартiсть iнвестицiй, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
2234 2118 1950

Сума показникiв балансової вартостi iнвестицiй кожного дочiрнього пiдприємства вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (баланс) Товариства за вiдповiдний перiод:
Сума iнвестицiй у ДП, вiдображена у звiтi про фiнансовий стан (балансi) Товариства 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
тис. грн.
232618 221287 214184


8. Iнформацiя по сегментам.
Оскiльки iнструменти власного капiталу Товариства станом на 31.12.2014 не обертаються на ринку цiнних паперiв, Товариство не повинно розкривати iнформацiю по сегментам.
Однак, в цiлях управлiння доходи (без ПДВ), результати та активи Товариства розподiленi за напрямками: холдингова дiяльнiсть, iнша операцiйна дiяльнiсть (в основному отримання вiдсоткiв за депозитами), оренда, послуги зв'язку. Нижче показана iнформацiя по основних показниках для кожного напрямку (тис. грн.).

Показник Холдингова дiяльнiсть Iнша операцiйна дiяльнiсть Оренда Послуги зв'язку Разом
на 31.12.2012
Операцiйнi активи 1974 - 2177 145
за 2013 рiк:
Дохiд (без ПДВ) (9681) 15919 710 518 7466
Фiнансовий результат (9681) 4576 431 28 (4646)
Амортизацiя ОЗ та НА 10 462 77 7 556
на 31.12.2013:
Операцiйнi активи 1726 2002 145
за 2014 рiк:
Дохiд (без ПДВ) (1240) 11716 787 458 14201
Фiнансовий результат (1240) 1064 503 9 336
Амортизацiя ОЗ та НА 10 451 80 6 547
на 31.12.2014:
Операцiйнi активи 5170 2060 146

9. Розкриття iнформацiї за статтями доходiв i витрат.
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт послуг) включають доходи вiд надання послуг зв'язку без ПДВ. За 2013 рiк такi доходи становлять 518 тис. грн., за 2014 рiк 458 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї включає собiвартiсть послуг зв'язку, яка за 2013 рiк становить 484 тис. грн., за 2014 рiк 447 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи без ПДВ за видами доходiв показанi у табл.(тис.грн.)
Види доходiв 2013 2014
Операцiйна оренда 710 787
Дохiд вiд продажу активiв 94 178
Вiдсотки за депозитами 15919 11716
Змiни в оцiнках резервiв 149 -
Курсовi рiзницi 39 365
Iншi доходи - 2
Разом 16911 13048

Iншi операцiйнi витрати за видами витрат показанi у табл.:
Види витрат 2013 2014
Витрати по орендi 178 173
Собiвартiсть проданих активiв 56 113
Курсовi рiзницi 17 25
Iншi операцiйнi витрати 116 121
Разом 367 432

Iншi фiнансовi доходи включають отриманi вiдсотки по облiгацiях випущених Мiнiстерством фiнансiв для фiнансування податку на додану вартiсть.

10. Податок на прибуток
Поточнi платежi по податку на прибуток вiдображенi у звiтi про прибутки та збитки. У зв'язку iз вiдсутнiстю тимчасових рiзниць мiж податковим та
бухгалтерським облiком, вiдстроченi податковi зобов'язання та активи не визнавались.

11. Прибуток на акцiю
Суми базового прибутку на акцiю розрахованi шляхом дiлення рiчного чистого прибутку, що припадає на власникiв звичайних акцiй Товариства, на середньозважену кiлькiсть звичайних акцiй в обiгу протягом року.
Оскiльки потенцiйних звичайних акцiй з розбавляючим ефектом Товариство не випускало (та не випускає), суми розбавленого прибутку на акцiю не розраховуються.
Iнформацiя про прибуток i кiлькiсть акцiй, яка використана в розрахунках базового прибутку на акцiю показана в роздiлi IУ звiту про прибутки та збитки (про фiнансовi результати).

12. Основнi засоби (ОЗ)
Первiсна вартiсть ОЗ:
Показники Будiвлi та споруди Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнструмент, прилади, iнвентар Багат.
насадж Разом
Первiсна вартiсть ОЗ на 01.01.2013
16705 936 4 844 - 18489
2013 р.
Придбання ОЗ 194 104 - 28 - 326
Вибуття ОЗ - 106 - 24 - 130
Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2013 16899 934 4 848 - 18685
2014 р.:
Придбання ОЗ 782 29 - 139 41 991
Вибуття ОЗ 809 9 - 39 - 857
Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2014 16872 954 4 948
41 18819

Амортизацiйнi вiдрахування:
Показники Будiвлi та споруди Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнстрмент, прилади, iнвентар Багат.
насадж Разом
Амортизацiя (знос)
ОЗ на 31.12.2012 4363 712 3 588 5666
2013 р.:
Амортизацiйнi вiдрахування 444 33 1 72 550
Вибуття - 51 - 20 71
Амортизацiя (знос)
ОЗ на 31.12.2013 4807 694 4 640 6145
2014 р.:
Амортизацiйнi вiдрахування 451 40 - 50 1 542
Вибуття 323 8 - 32 363
Амортизацiя (знос)
ОЗ 31.12.2013 4935 726 4 658 1 6324
Ступiнь зносу основних засобiв 29,25 76,10 100 69,40
2,44 33,60

Чиста балансова вартiсть ОЗ:
Показники Будiвлi та споруди Машини i обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Багат.
насадж. Разом
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2012 12342 224 1 256
- 12823
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2013 12092 240 - 208 - 12540
Чиста балансова вартiсть ОЗ на 31.12.2014 11938 228 - 289
40 12495

Переоцiнка основних засобiв за звiтнi перiоди не проводилась.
На балансi Товариства облiковуються власнi основнi засоби. Майно, яке тимчасово не задiяне, але має перспективу експлуатацiї (виробничi, складськi, офiснi примiщення, спецiальне обладнання тощо) надано в оперативний лiзинг вiдповiдно до умов договору оренди. Обмеження на використання майна не має.
13. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи (НА) включають затрати на розробку трамваїв, права на товарнi знаки, лiцензiї на комп'ютернi програми.

Первiсна вартiсть НА:
Показники Затрати на розробку Права на товарнi знаки Лiцензiї та iншi НА Разом
Первiсна вартiсть НА
на 31.12.2012 250 28 39 317
2013 р.:
Прирiст НА
Вибуття НА
Первiсна вартiсть НА
на 31.12.2013 250 28 39 317
2014 р.:
Прирiст НА - - 9 9
Вибуття НА - - - -
Первiсна вартiсть НА
на 31.12.2014 250 28 48 326

Амортизацiя НА:
Показники Затрати на розробку Права на товарнi знаки Лiцензiї та iншi НА Разом
Амортизацiя НА
на 31.12.2012 - 7 35 42
2013 р.:
Прирiст НА - 2 3 5
Вибуття НА - - - -
Амортизацiя НА
на 31.12.2013 - 9 38 47
2014 р.:
Прирiст НА - 3 2 5
Вибуття НА - - - -
Амортизацiя НА
на 31.12.2014 - 12 40 52

Чиста балансова вартiсть НА:
Показники Затрати на розробку Права на товарнi знаки Лiцензiї та iншi Разом
Чиста балансова вартiсть НА на 31.12.2012 250 21 4 275
Чиста балансова вартiсть НА на 31.12.2013 250 19 1 270
Чиста балансова вартiсть НА на 31.12.2014 250 16 8 274


14. Iншi необоротнi активи
Iншi фiнансовi активи, що облiковуються у звiтi про фiнансовий стан, (балансi) включають облiгацiї, випущенi Мiнiстерством фiнансiв з погашення заборгованостi по податку на додану вартiсть. Такi облiгацiї утримуються Товариством до погашення. Повне погашення вiдбудеться у серпнi 2015 р. Погашення вiдбувається 2 рази на рiк по 10% початкової суми тобто по 13,5 тис. грн. Додатково в момент погашення сплачуються вiдсотки (купон) в розмiрi 5% залишкової вартостi облiгацiй, якi облiковуються в складi фiнансових доходiв у звiтi про прибутки та збитки (звiтi про фiнансовi результати).
Довгострокова дебiторська заборгованiсть включає поворотну фiнансову допомогу дочiрнiм пiдприємствам.

15. Поточна дебiторська заборгованiсть
Поточна дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги включає заборгованiсть по наданим послугам зв'язку та операцiйнiй орендi.
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом включає заборгованiсть з податку на додану вартiсть.
Поточна дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами:
на 31.12.2012 на надання послуг з нормативно-грошової оцiнки;
на 31.12.2013 на надання послуг з нормативно-грошової оцiнки та ремонту лiфта;
на 31.12.2014 - на надання послуг з нормативно-грошової оцiнки, роботи ро ремонту прохiдної корпусу .
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв включає заборгованiсть з дивiдендiв вiд дочiрнiх пiдприємств та заборгованiсть банкiв за вiдсотками по депозитах:
на 31.12.2012 1975 тис. грн. дивiденди, 101 т. грн. вiдсотки;
на 31.12.2013 1726 тис. грн. дивiденди, 77 т. грн. вiдсотки;
на 31.12.2014 5170,0 тис. грн. дивiденди, 233,0 т. грн. вiдсотки;
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть включає короткострокову поворотну фiнансову допомогу дочiрнiм пiдприємствам Товариства.

16. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошовi кошти на поточному рахунку та депозити в банках:
на 31.12.2012 – 2982 тис. грн. – кошти на поточному рахунку, 108071 тис. грн. кошти на депозитних рахунках
на 31.12.2013 – 266 тис. грн. – кошти на поточному рахунку, 82677 тис. грн. кошти на депозитних рахунках
на 31.12.2014 – 1234,0 тис. грн. – кошти на поточному рахунку, 68902 тис. грн. кошти на депозитних рахунках
Частина грошових коштiв в депозитах знаходиться в заставi пiд кредити дочiрнiх пiдприємств:
на 31.12.2012 в сумi _______51700 тис.грн.
на 31.12.2013 – в сумi _______60225 тис.грн.
на 31.12.2014 – в сумi _______58325 тис.грн.

На виданi кредити пiд заставу активiв Товариство уклало договори поруки.


17. Капiтал та фонди
Статутний капiтал Товариства становить 57400 тис. грн., розподiлений на 16400000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 3,5 грн. Статутний фонд повнiстю сплачений.
Викуп та продаж акцiй у звiтних перiодах проводився Товариством за цiною номiналу.
Вилучений капiтал включає викупленi Товариством акцiї на кiнець звiтного перiоду.
Iнший додатковий капiтал включає капiтал, створений пiд внесення активiв до статутних фондiв дочiрнiх пiдприємств (нарахований за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв та за рахунок дооцiнки основних засобiв).
Резервний капiтал включає резерв на виплату дивiдендiв та iнший резервний капiтал:
на 31.12.2012 – 4627 тис. грн. на виплату дивiдендiв, 51856 тис. грн. iнший резервний капiтал;
на 31.12.2013 – 4627 тис. грн. на виплату дивiдендiв, 51856 тис. грн. iнший резервний капiтал;
на 31.12.2014 - 44587 тис. грн. – iнший резервний капiтал;

18. Виплаченi та запропонованi дивiденди

Дивiденди 2013 р. 2014 р.
Оголошенi i виплаченi протягом року дивiденди по звичайних акцiях, тис. грн. 7761 7754
Дивiденди (остаточнi) на акцiю, грн. 0,50 0,50
Запропонованi до затвердження на рiчних зборах акцiонерiв (не визнанi як зобов'язання на 31 грудня) дивiденди по звичайних акцiях, тис. грн. 7800 -
Дивiденди (остаточнi) на акцiю, грн. 0,50 -


19. Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть є безпроцентною та як правило погашається протягом 30-ти денного термiну.
Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом включають заборгованiсть за податком на прибуток, податком на доходи фiзичних осiб, податок на землю, вiйськовий збiр.
У всiх звiтних перiодах Товариство було платником податку на прибуток на загальних пiдставах та платником податку на додану вартiсть, вiдповiдно до вимог Податкового Кодексу України.
?000
Податки 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Податок на прибуток 705 - -
Податок на доходи фiзичних осiб 27 11 44
Податок на землю 3 3 4
Вiйськовий збiр - - 4

Поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування включає заборгованiсть з єдиного соцiального внеску перед державним пенсiйним фондом, нарахованим на оплату працi працiвникiв згiдно з чинним законодавством.

20.Iнформацiя операцiй з пов'язаними особами

Повязанi особи дочiрнi пiдприємства Товариства:
Назва Країна реєстрацiї Доля участi, %
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014
Завод "Полiмер-Електрон" Україна 100 100 100
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" Україна 95,64 95,64 95,64
ДП "Енергоцентраль-Електрон" Україна 100 100 100
ФЛК "Електрон-Лiзинг" Україна 100 100 100
НВП "Карат" Україна 100 100 100
ДП "ЕлектронМаш" Україна 100 100 100
ТзОВ СП "Електронтранс" Україна 64 64 64
ТЗ "Електрон" Україна 100 100 100
ТзОВ СП "Сферос-Електрон" Україна 80 80 80
ЗТТ "Електрон" Україна 100 100 100
ОКБ "Текон-Електрон" Україна 100 100 100
ПХП "Електрон" Україна 100 100 100
ТзОВ "IСТ" Україна 100 100 100
Товариство проводить операцiї з продажу та купiвлi товарiв та iнших активiв пов'язаним сторонам виключно за звичайними цiнами (аналогiчними до продажу /купiвлi товарiв та iнших активiв необiзнаним, неупередженим непов'язаними особам).
Дебiторська заборгованiсть дочiрнiх пiдприємств перед Товариством включає в основному заборгованiсть по поворотнiй фiнансовiй заборгованостi та дивiдендах, а також незначнi суми заборгованостi за зв'язок, оренду та iншi.
Пiдприємство ДЗ по фiндопомозi ДЗ по дивiдендам
31.12.2012
ЖЕК "Електрон" 530
Завод "Полiмер-Електрон" 670 600
ЗТТ "Електрон" 231
ОКБ "Текон-Електрон" 280
ПХП "Електрон" 500 42
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" 400 89
СП "Електронтранс" 1820
ТзОВ "IСТ" 648
ФЛК "Електрон-Лiзинг" - 61
НВП "Карат" - 149
ПГХiТ "Електрон" - 1
ТзОВ "Сферос-Електрон" - 1032
Разом 5079 1974
31.12.2013
Завод "Полiмер-Електрон" 1045 600
ЗТТ "Електрон" 78 -
ОКБ "Текон-Електрон" 273 -
ПХП "Електрон" 300 48
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" 650 89
СП "Електронтранс" 24319 -
ТзОВ "IСТ" 648 -
ФЛК "Електрон-Лiзинг" - 125
НВП "Карат" - 117
ТзОВ "Сферос-Електрон" - 746
ДП завод "Електромаш" 2530 -
Разом 29843 1725
31.12.2014
Завод "Полiмер-Електрон" 600 600
ЗТТ "Електрон" 78 -
ОКБ "Текон-Електрон" -
ПХП "Електрон" 100 42
ТзОВ "Завод "Електронпобутприлад" 250 89
СП "Електронтранс" 26449
ТзОВ "IСТ" 648
ФЛК "Електрон-Лiзинг" 1000
НВП "Карат" 66
ТзОВ "Сферос-Електрон" 4373
ДП завод "Електромаш" 5442
Разом 34567 5170

Балансовi залишки заборгованостi дочiрнiх пiдприємств на кiнець року не забезпеченi i є безпроцентними. Жодного поручительства не було надано або отримано в вiдношеннi кредиторської або дебiторської заборгованостi пов'язаних сторiн. За рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 р., Товариство не зафiксувало знецiнення дебiторської заборгованостi вiд пов'язаних сторiн. Така оцiнка проводиться кожний звiтний рiк за допомогою перевiрки фiнансового стану пов'язаної сторони та ринку, на якому вона здiйснює свою дiяльнiсть.


21. Вплив та управлiння ризиками
Ризик змiни процентної ставки це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв по фiнансовому iнструменту коливатиметься зважаючи на змiни ринкових процентних ставок. Товариство управляє ризиком змiни процентних ставок, використовуючи депозити з фiксованою процентною ставкою.
Управлiння кредитним ризиком, обумовленим залишками коштiв на рахунках в банках та фiнансових органiзацiях, здiйснюється управлiнням економiки та фiнансiв Товариства у вiдповiдностi з результатами фiнансового монiторингу контрагентiв (аналiз фiнансової звiтностi, поточна iнформацiя щодо лiквiдностi, аналiз можливостей солiдарної вiдповiдальностi власникiв фiнустанов). Надлишки грошових засобiв iнвестуються лише на рахунки затверджених Головою Правлiння контрагентiв в рамках кредитних лiмiтiв, встановлених для кожного контрагента.
Валютний ризик це ризик того, що справедлива вартiсть майбутнiх грошових потокiв за фiнансовим iнструментом коливатиметься внаслiдок змiн у валютних курсах. Схильнiсть Товариства до ризику змiни обмiнних курсiв iноземних валют обумовлена, насамперед, операцiйною дiяльнiстю Товариства (коли виручка чи витрати деномiнованi у валютi, вiдмiннiй вiд функцiональної валюти Товариства).
З метою зменшення впливу валютного ризику активи Товариства в основному вираженi у нацiональнiй валютi гривнi, виробничi операцiї проводяться у гривнi, облiк та звiтнiсть ведеться у гривнi.
Товариство здiйснює контроль над ризиком дефiциту грошових коштiв, використовуючи iнструмент планування поточної лiквiдностi. Метою Товариства є пiдтримка балансу мiж величиною оборотних активiв та сумою зобов'язань. Станом на початок та кiнець звiтних перiодiв оборотнi засоби складали лише лiквiднi активи. Зобов'язання Товариства становили менше 1% його оборотних активiв, що свiдчить про високу лiквiднiсть капiталу.
Основною метою Товариства щодо управлiння капiталом є забезпечення стабiльної кредитоспроможностi та адекватного рiвня капiталу для ведення дiяльностi Товариства i максимiзацiї прибутку акцiонерiв. Товариство управляє структурою капiталу та змiнює її вiдповiдно до змiн економiчних умов. З метою збереження структури капiталу Товариство в основному може регулює розмiр виплат дивiдендiв. Товариство здiйснює контроль за капiталом за допомогою порiвняння обсягiв власного капiталу на початок та кiнець звiтного перiоду.

Головний бухгалтер Бабин С.С.