Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.04.2014
Кворум зборів** 70
Опис 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2013 рiк, розподiл прибутку, затвердження розмiру дивiдендiв по результатах роботи за 2013 рiк. 2. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки дiяльностi Товариства у 2013 роцi. 3. Звiт про дiяльнiсть Наглядової ради в перiод мiж Зборами акцiонерiв. Рiшення з цих питань порядку денного прийнятi бiльшiстю голосiв. 4. Про обрання членiв Наглядової ради. Усi члени Наглядової ради обранi кумулятивним голосуванням.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.