Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про дивіденди


За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 7754064.52 0 7760905.52 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.5 0 0.5 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 7754064.52 0 7760905.52 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 30.05.2014 01.01.1970
Дата виплати дивідендів 01.01.1970 01.01.1970 23.06.2014 01.01.1970
Опис Рiшення про виплату дивiдендiв прийнято 26.04.2014 р.черговими Загальними зборами акцiонерiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 30.05.2014р. Виплата дивiдендiв здiйснюється шляхом перерахування на розрахунковi рахунки: - юридичних осiб - у вiдповiдному обслуговуючому банку; - фiзичних осiб, якi проживають в Українi - у мiсцевих вiддiленях Ощадного банку України або в ПАТ "ВiЕс Банк". Нарахування та виплата дивiдендiв проводиться не пiзнiше 6-ти мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного року. У 2014 роцi нараховано i виплачено дивiденди за результатами роботи фiнансово-господарської дiяльностi за 2013 рiк з розрахунку 0,50 грн. на 1 акцiю.