Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 12474 12424 0 0 12474 12424
будівлі та споруди 12092 11937 0 0 12092 11937
машини та обладнання 240 228 0 0 240 228
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 142 259 0 0 142 259
2. Невиробничого призначення: 66 71 0 0 66 71
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 66 71 0 0 66 71
Усього 12540 12495 0 0 12540 12495
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 01.01.2015 року всього становить 18819 тис.грн. Знос - 6324 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв 33,6%. в т.ч.: Первiсна вартiсть будинкiв i споруд становить 16872 тис грн. , знос - 4935 тис. грн., ступiнь зносу -29,25%. Первiсна вартiсть машин i обладнання становить 954 тис. грн., знос - 626 тис. грн., ступiнь зносу - 76,10%. Первiсна вартiсть транспортних засобiв становить 4 тис.грн., знос - 4 тис. грн., ступiнь зносу - 100%. Первiсна вартiсть iнструментiв, приладiв, iнвентаря становить 679 тис. грн., знос - 538 тис.грн. ступiнь зносу 79,23%. Первiсна вартiсть iнших основних засобiв становить 183 тис.грн., знос 34 тис грн., ступiнь зносу - 18,58%. На балансi Товариства облiковуються власнi основнi засоби. Майно, яке тимчасово не задiяне, але має перспективу експлуатацiї (виробничi, складськi, офiснi примiщення, спецiальне обладнання тощо) надано в оперативний лiзинг вiдповiдно до умов оренди. Обмеження на використання майна немає.