Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 342845 351015
Статутний капітал (тис. грн.) 57400 57400
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 57350 57302
Опис Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31.12.2014 року розраховано вiдповiдно до Методичних рекомандацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17 листопада 2004 року № 485. Визначення вартостi чистих активiв проводилось за формулою: Чистi активи= Необоротнi активи+оборотнi активи - довгостроковi зобовязання-поточнi зобовязання-забезпечення наступних виплат i платежiв-доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Станом на 31.12.2014 року розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства забезпечує скоригований статутний капiтал в повному обсязi, тобто для Товариства за результатами звiтного перiоду не настають вiдповiднi наслiдки, зазначенi у ч.3 статтi 155 Цивiльного Кодексу України (щодо зменшення розмiру статутного капiталу до рiвня чистих активiв).