Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
№708р.
3. Дата проведення державної реєстрації
25.05.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
280528650
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
26040
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
30.30Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання
25.99Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
27.11Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
2) МФО банку
313009
3) поточний рахунок
26006001000017
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публічне акціонерне товариство "МОТОР-БАНК"
5) МФО банку
313009
6) поточний рахунок
26006001000017