Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Консолідованa річна фінансова звітність емітента


КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
Територія за КОАТУУ 2310137500
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання за КВЕД 30.30
Середня кількість працівників 27053
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса пр. Моторобудівників, 15, м.Запоріжжя, Шевченківський, Запорiзька область, 69068, 0617204211
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2015 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 1153 1949 0
первісна вартість 1001 1750 2448 0
накопичена амортизація 1002 597 499 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4530683 5220418 0
первісна вартість 1011 6217061 7468398 0
знос 1012 1686378 2247980 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 30797 29136 0
первісна вартість 1016 34015 34015 0
знос 1017 3218 4879 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

303897

49442

0
інші фінансові інвестиції 1035 8848 32290 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 17018 8986 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Гудвіл при консолідації 1055 0 736 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 4892396 5342957 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5491212 7224122 0
Виробничі запаси 1101 1513502 2030373 0
Незавершене виробництво 1102 3662841 4741669 0
Готова продукція 1103 306945 439854 0
Товари 1104 7924 12226 0
Поточні біологічні активи 1110 209 139 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 444 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 454282 893798 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

531456

1123363

0
з бюджетом 1135 244103 297871 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 19646 6732 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 113674 107073 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 916327 551005 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 457258 950503 0
Готівка 1166 250 11628 0
Рахунки в банках 1167 430834 592524 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 84568 78049 0
Усього за розділом II 1195 8293089 11226367 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 954 10130 0
Баланс 1300 13186439 16579454 0

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 280529 280529 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 7647 7761 0
Додатковий капітал 1410 500016 541524 0
Емісійний дохід 1411 408077 408578 0
Накопичені курсові різниці 1412 1276 51337 0
Резервний капітал 1415 73982 71184 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 8361515 9887100 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 29856 ) ( 14670 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Неконтрольована частка 1490 44588 -10999 0
Усього за розділом I 1495 9238421 10762429 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 75265 33256 0
Пенсійні зобов’язання 1505 176761 171290 0
Довгострокові кредити банків 1510 41359 23148 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 47615 29168 0
Довгострокові забезпечення 1520 75446 71733 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 983656 1500909 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 1400102 1829504 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 440015 494668 0
Векселі видані 1605 4903 367 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 50217 86950 0
за товари, роботи, послуги 1615 279907 592548 0
за розрахунками з бюджетом 1620 13246 15481 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 1455 566 0
за розрахунками зі страхування 1625 34122 38854 0
за розрахунками з оплати праці 1630 57996 78133 0
за одержаними авансами 1635 1560788 2580029 0
за розрахунками з учасниками 1640 39020 49768 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 35137 33218 0
Доходи майбутніх періодів 1665 1031 1326 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 31534 16179 0
Усього за розділом IІІ 1695 2547916 3987521 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 13186439 16579454 0

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2014 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10730122 8583924
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 5514991 ) ( 4974227 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0 0
Валовий: прибуток 2090 5215131 3609697
Валовий: збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 7550857 5664497
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 ( 0 ) ( 0 )
Адміністративні витрати 2130 ( 774110 ) ( 657976 )
Витрати на збут 2150 ( 565950 ) ( 446726 )
Інші операційні витрати 2180 ( 7781602 ) ( 5978638 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 3644326 2190854
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток 2195 ( 0 ) ( 0 )
Дохід від участі в капіталі 2200 2892 4257
Інші фінансові доходи 2220 15749 9572
Інші доходи 2240 181248 92620
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 70923 ) ( 31898 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 619 ) ( 2827 )
Інші витрати 2270 ( 1465816 ) ( 199029 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 2306857 2063549
Фінансовий результат до оподаткування: збиток 2295 ( 0 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -746490 -744358
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 1560367 1319191
Чистий фінансовий результат: збиток 2355 ( 0 ) ( 0 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 3726 10051
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 35175 -434
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 12 53
Інший сукупний дохід 2445 -9400 119328
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 29513 128998
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 -1268 23288
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 28245 105710
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1588612 1424901
Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

1561450

1324005
неконтрольованій частці 2475 -1083 -4814
Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

1604295

1426377
неконтрольованій частці 2485 -15683 -1476
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 4486747 4323006
Витрати на оплату праці 2505 1378749 1238935
Відрахування на соціальні заходи 2510 495925 445817
Амортизація 2515 559064 475336
Інші операційні витрати 2520 8704217 6730657
Разом 2550 15624702 13213751
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 2077990 2077990
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 2077990 2077990
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 750.9 634.84
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 750.9 634.84
Дивіденди на одну просту акцію 2650 24 12

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

3533765

2544458
Повернення податків і зборів 3005 583566 541663
у тому числі податку на додану вартість 3006 580197 535813
Цільового фінансування 3010 35751 7416
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 116 97
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 7535581 5942212
Надходження від повернення авансів 3020 37842 92817
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 14809 5327
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1010 0
Надходження від операційної оренди 3040 7431 5709
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 365035 962075
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 1789247 ) ( 1825181 )
Праці 3105 ( 1113573 ) ( 1051498 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 567046 ) ( 519348 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 264600 ) ( 227805 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 47873 ) ( 37873 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 14046 ) ( 8742 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 202681 ) ( 155056 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 6299516 ) ( 4757605 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 4200 ) ( 25889 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 9950 ) ( 4930 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 685794 ) ( 589077 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1380864 1100344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 64375 6101
необоротних активів 3205 247 28710
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 11412 908
дивідендів 3220 202 4906
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 5061 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 54356 0
Інші надходження 3250 9974 50573
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 599366 ) ( 397307 )
необоротних активів 3260 ( 431659 ) ( 388199 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 13008 ) ( 46586 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 1446 ) ( 42 )
Інші платежі 3290 ( 14005 ) ( 67 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -913857 -741003
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 10626 5380
Отримання позик 3305 276160 320964
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 4302 1504
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 10485 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 429469 390367
Сплату дивідендів 3355 ( 12645 ) ( 16060 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 65063 ) ( 39445 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 177 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 8542 ) ( 1041 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -235293 -119065
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 231714 240276
Залишок коштів на початок року 3405 457258 218523
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 261531 -1541
Залишок коштів на кінець року 3415 950503 457258

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОТОР СIЧ" за ЄДРПОУ 14307794
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2014 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 280529 6379 494578 73982 8363194 0 -29856 9188806 53736 9242542
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 1268 5438 0 -1679 0 0 5027 -9148 -4121
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 280529 7647 500016 73982 8361515 0 -29856 9193833 44588 9238421
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 1561450 0 0 1561450 -1083 1560367
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 1838 41007 0 0 0 0 42845 -14600 28245
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 1838 0 0 0 0 0 1838 1232 3070
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 50061 0 0 0 0 50061 -14886 35175
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 12 0 0 0 0 12 0 12
Інший сукупний дохід 4116 0 0 -9066 0 0 0 0 -9066 -946 -10012
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 -24841 0 0 -24841 0 -24841
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 384 -384 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 -10485 -10485 0 -10485
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 501 0 0 0 10125 10626 0 10626
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -1724 0 -3182 -10640 0 15546 0 -39904 -39904
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 114 41508 -2798 1525585 0 15186 1579595 -55587 1524008
Залишок на кінець року 4300 280529 7761 541524 71184 9887100 0 -14670 10773428 -10999 10762429

Примітки Див. "Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"
Керівник С.А. Войтенко
Головний бухгалтер А.О. Тиханський