Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Менеджмент Технолоджiз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
-
3. Дата проведення державної реєстрації
10.06.2004
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
30000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
66.12Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
66.19Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення
--
10. Органи управління підприємства
Акцiонернi товариства не заповнюють iнформацiю про органи управлiння
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "БАНК АВАНГАРД"
2) МФО банку
380946
3) поточний рахунок
26501000036001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ БАНК АВАНГАРД"
5) МФО банку
380946
6) поточний рахунок
26500000036002