Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 31094 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 31094 X X
облiгацiї 26.04.2013 25237 0 30.10.2015
акцiї 20.06.2014 5030 0 30.09.2015
iнвестицiйнi сертифiкати 26.12.2014 827 0 30.04.2015
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 4 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 24 X X
Усього зобов'язань X 31122 X X
Опис: Зобов’язання за цiнними паперами складають на кiнець звiтного перiоду 31094 тис. грн. в тому числi iншими цiнними паперами (облiгацiями 25237 тис. грн., акцiями 5030 тис. грн. акцiї внесено до iнших цiнних паперiв оскiльки вони придбанi з метою перепродажу, що пов’язана з госп. дiяльнiстю емiтента, iнвестицiйними сертифiкатами 827), iншi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду складають 24 тис. грн., податковi зобов’язання на кiнець звiтного перiоду 4 тис. грн., усього зобов’язань 31122 тис. грн.