Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.04.2014
Кворум зборів** 90.4666
Опис Порядок денний: 1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2 питання: Обрання лiчильної комiсiї Товариства. 3 питання: Звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк та визначення основних напрямкiв дiяльностi на 2014 рiк. 4 питання: Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 5 питання: Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк. 6 питання: Затвердження висновку Ревiзора, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 фiнансовий рiк. 7 питання: Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. 8 питання: Розподiл прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2013 рiк. 9 питання: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 10 питання: Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12 питання: Припинення повноважень Ревiзора Товариства. 13 питання: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора) Товариства. 14 питання: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї (Ревiзором) Товариства. 15 питання: Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення. Визначення характеру та граничної сукупної вартостi таких правочинiв. Пропозицiй до перелiку питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення прийнятi. Рiшення про проведення загальних зборiв приймалось Наглядовою радою Товариства. 1 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Обрати Головою чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Антонова Сергiя Михайловича, Секретарем чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства – Таранову Оксану Юрiївну. 2 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Обрати лiчильну комiсiю у складi: Член лiчильної комiсiї: Зданевич Євгенiя Сергiївна; Член лiчильної комiсiї: Нiколенко Ганна Олександрiвна. 3 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: 1. Затвердити звiт Директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк; 2. Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2014 рiк. 4 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк. 5 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк. 6 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Затвердити висновок Ревiзора Товариства, складеного за результатами перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 фiнансовий рiк. 7 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2013 рiк. 8 питання: Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: 1. Сто вiдсоткiв нерозподiленого прибутку Товариства, отриманого у 2013 роцi, направити на формування Резервного капiталу Товариства. 2. Дивiденди за акцiями Товариства не нараховувати та не сплачувати. 9 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Припинити з 11.04.2014 року повноваження членiв Наглядової ради Товариства у попередньому складi: Член Наглядової ради – Антонов Сергiй Михайлович; Член Наглядової ради – Таранова Оксана Юрiївна; Член Наглядової ради – Руденко Тетяна Миколаївна. 10 питання. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1. Обрати строком на три роки Наглядову раду Товариства в новому складi у кiлькостi трьох осiб: Член Наглядової ради – Антонов Сергiй Михайлович; Член Наглядової ради – Глазунова Олена Євгенiївна; Член Наглядової ради – Таранова Оксана Юрiївна. 2. Антонова Сергiя Михайловича обрати членом Наглядової ради за основним мiсцем роботи та встановити йому неповний робочий час тривалiстю чотири години на день з оплатою згiдно вiдпрацьованого часу, у звязку iз сiмейними обставинами. 3. Ухвалили рiшення про те, що згiдно з ч. 2 ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» Наглядова рада Товариства у новому складi приймає на себе обов’язки з 11.04.2014 року. 11 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: 1.Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити директора Товариства Фещенко Н.А на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: Припинити з 11.04.2014 року повноваження Ревiзора Товариства Донця С.М. 13 питання. Рiшення прийнято. Вирiшили: 1.Обрати строком на три роки Ревiзора Товариства в особi Донця Сергiя Михайловича. 2.Ухвалили рiшення про те, що Ревiзор Товариства приймає на себе обов’язки з 14.04.2014 року. 14 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: 1. Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства. 2.Уповноважити директора Товариства Фещенко Н.А. на пiдписання цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства. 15 питання. Рiшення прийнято одностайно. Вирiшили: 1. Попередньо схвалити значнi правочини, якi будуть вчинятися Товариством в ходi його поточної господарської дiяльностi протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, предметом яких може бути майно, послуги або роботи, вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, зокрема, договори купiвлi-продажу часток в статутному капiталi, купiвлi-продажу, мiни товарiв, цiнних паперiв, рухомого та нерухомого майна, залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, укладення договору вiдступлення права вимоги. Гранична сукупна вартiсть таких значних правочинiв не повинна перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) гривень. 2. Надати повноваження щодо пiдписання вищевказаних правочинiв Директору Товариства.
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.