Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Комунiкацiйний фондовий центр"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37006207
Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30
Опис ПраТ "МТ" був засновником ПАТ "КФЦ" у 2010р. Станом на 31.12.2014р. ПрАТ "МТ" є прямим акцiонером ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр" , який володiє 169963 шт. акцiй на загальну суму 1696,93 грн., що складає 0,0034% вiд статутного капiталi ПАТ "Комунiкацiйний фондовий центр". Як акцiонер ПрАТ "МТ" має наступнi права: 1) брати участь в управлiннi Товариством, в тому числi брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з усiх питань, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, крiм випадкiв, передбачених законом; 2) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звiтностi Товариства та його внутрiшнiх положень забороняється; 3) виходу iз Товариства шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Товариства, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Товариства; 4) на переважне придбання акцiй Товариства в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства на момент прийняття рiшення про розмiщення акцiй; 5) вимагати обов'язкового викупу Товариством всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Товариства; 6) одержувати, у разi лiквiдацiї Товариства, частину його майна або вартiсть частини майна, пропорцiйну частцi акцiонера у Статутному капiталi Товариства; 7) реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та законом.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова Бiржа "Перспектива"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33718227
Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9А
Опис ПрАТ "МТ" є одним з засновникiв ПАТ "ФБ "Перспектива" Станом на 31.12.2014р. ПрАТ "МТ" є прямим акцiонером ПАТ "ФБ "Перспектива", який володiє 329806 шт. акцiй на загальну суму 28536.59 грн., що складає 0,0066% вiд статутного капiталi ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА". Як акцiонер ПрАТ "МТ" має наступнi права: 1) брати участь в управлiннi Бiржi, в тому числi брати участь у Загальних зборах акцiонерiв Бiржi та голосувати на них особисто або через своїх представникiв з усiх питань, якi належать до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Бiржi, крiм випадкiв, передбачених законом; 2) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Бiржi. Встановлення обмеженого доступу до фiнансової звiтностi Бiржi та його внутрiшнiх положень забороняється; 3) виходу iз Бiржi шляхом вiдчуження належних йому акцiй. Акцiонер має право вiльно розпоряджатися належними йому акцiями Бiржi, зокрема, продавати чи iншим чином вiдчужувати їх на користь iнших юридичних та фiзичних осiб без попереднього iнформування та (або) отримання на це дозволу iнших акцiонерiв або Бiржi; 4) придбавати розмiщуванi Бiржею простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй в процесi реалiзацiї переважного права; 5) вимагати обов'язкового викупу Бiржею всiх або частини належних йому акцiй у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрiшнiми документами Бiржi 6) одержувати, у разi лiквiдацiї Бiржi, частину його майна або вартiсть частини майна, пропорцiйну частцi акцiонера у Статутному капiталi Бiржi; 7) реалiзовувати iншi права, встановленi Статутом та законом.