Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

XVI. Текст аудиторського висновку


Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси», директор I.О. Каштанова
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 34619277
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора вул. О.Гончара 41, мiсто Київ, Україна, 01054
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0000019 17.09.2012
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 000019 П 000019 до 17.09.2017
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв (акцiонерам) ПАТ «УКРIНБАНК» та керiвництва, фiнансовий звiт якого перевiряється, i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК» (далi – «Банк»), що додається, яка включає звiт про фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2014 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про рух грошових коштiв та звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Вiдповiдальнiсть аудитора Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та Мiжнародних стандартiв аудиту, а також з урахуванням вимог та рекомендацiй Нацiонального банку України щодо проведення аудиторських перевiрок банкiв України. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На нашу думку, фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2014 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на примiтки 2 та 40 до фiнансової звiтностi, в яких описується полiтична та економiчна нестабiльнiсть, що триває в Українi i яка може чинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан як Банку, так i iнших компанiй. Наразi достовiрно неможливо оцiнити характер та мiру такого впливу. Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Нами у вiдповiдностi з вимогами ст. 69 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого Постановою Нацiонального банку України вiд 09.09.2003 р. № 389 надається додаткова iнформацiя (оцiнка), яка стосується рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк щодо: • вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв банку за строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається банком для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним; • якостi управлiння активами та пасивами банку; • достатностi резервiв та капiталу банку, яка повинна визначатися на пiдставi аналiзу якостi активiв банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку, у тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями; • адекватностi системи управлiння ризиками банку; • адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю банку. Питання, якi викладенi у цьому звiтi розглядалися лише у рамках проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту. Цей звiт призначено для керiвництва Банку та Нацiонального банку України. При ознайомленнi з цим звiтом необхiдно враховувати обмежений, як зазначено вище, характер процедур з оцiнки питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку та органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю. Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку i органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України. Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище. Виконуючи вимоги п. 3.3 «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi» щодо аналiзу статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 № 124, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 07.05.2003 за № 353/7674 (iз змiнами), яка не є складовою частиною комплекту рiчної фiнансової звiтностi, можна зробити наступнi висновки. Банком дотримано вимоги Нацiонального банку України щодо вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу активiв i пасивiв за строками до погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками» що складена для подання до Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним. Якiсть управлiння активами i пасивами Банку, на думку аудиторiв, можна вважати прийнятною.
За станом на 31 грудня 2014 року (кiнець дня) регулятивний капiтал Банку, розрахований у вiдповiдностi iз вимогами Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28 серпня 2001 року № 368, складає 833 239 тис. грн. Величина капiталу на кiнець звiтного перiоду є достатньою для виконання операцiй, якi передбаченi банкiвською лiцензiєю, а його абсолютний розмiр вiдповiдає нормативним вимогам щодо його величини. Розмiр капiталу Банку зазнає змiн в бiк зменшення, якщо врахувати зауваження, якi стосуються оцiнки резервiв пiд кредитнi ризики. За розрахунками Банку, резерви пiд активнi операцiї, яким притаманнi ризики (зокрема, кредитнi операцiї, операцiї з iншими банками) сформовано в повному обсязi, а їх розмiр є достатнiм для покриття вiдповiдних ризикiв. В той же час, в ходi перевiрки таких операцiй були виявленi окремi зауваження щодо дотримання Банком нормативних вимог, що призвело до необхiдностi збiльшення величини резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, якi розраховуються вiдповiдно до вимог Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями (затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.01.2012 N 23), на 66 680 тис. грн. Слiд зазначити, що на дату складання цього звiту, Банк здiйснив заходи, щодо доформування додаткової суми резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями в розмiрi 56 826 тис.грн. Ми оцiнюємо ризик за операцiями з iнсайдерами/пов'язаними особами як помiрний. В ходi виконання аудиторської перевiрки ми не виявили порушень нормативних вимог в частинi здiйснення операцiй з пов’язаними особами. На думку аудиторiв, система управлiння ризиками Банку, яка пов‘язана з банкiвськими операцiями, вiдповiдає потребам Банку. Ми не знайшли свiдчень, згiдно з якими бухгалтерський облiк Банку не можна було б визнати таким, який вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку. На нашу думку, заходи внутрiшнього контролю та процедури внутрiшнього аудиту забезпечують контроль за ризиками вiдповiдно до обсягу операцiй та потреб Банку.
Директор ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» I.О. Каштанова Директор з аудиту ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» Т.С. Пашина (сертифiкат на право здiйснення аудиту банкiв № 0089) ТОВ «АФ «ПКФ Аудит-фiнанси» здiйснює дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв вiд 26.10.2006 р. № 3886, видане за рiшенням Аудиторської палати України 26.10.2006 р. №167/3. Чинне до 30.06.2016 р. Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм, якi проводити мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв № 0000019 вiд 17.09.2012 р. Чинне до 17.09.2017 р. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 28.09.2006 р. № 1 074 102 0000 019892. Iдентифiкацiйний код юридичної особи 34619277. 14 квiтня 2015 року вул. О.Гончара 41, мiсто Київ, Україна, 01054