Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III. Основні відомості про емітента


1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ IННОВАЦIЙНИЙ БАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 768627
3. Дата проведення державної реєстрації
02.10.1991
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
405000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0.001
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
918
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19Iншi види грошового посередництва
..
..
10. Органи управління підприємства
Вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту в Банку створюються i дiють такi органи управлiння: - Загальнi збори Акцiонерiв - Наглядова рада Банку - Виконавчий орган - Правлiння Банку Органом контролю Банку є внутрiшнiй аудит Банку. Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
в Головному Управлiннi НБУ по м. Києву i обл.,
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
32008170901
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Deutsche Bank Trust Cjmpany Americas
5) МФО банку
.
6) поточний рахунок
04-093-849