Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Голова Наглядової ради Банку
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Клименко Володимир Олександрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** Освiта повна вища. Ворошиловградський машинобудiвний iнститут, спецiальнiсть - технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати iнструменти, квалiфiкацiя - iнженер-механiк, Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка спецiальнiсть - фiнанси, к
6)Стаж роботи (років)** 39
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння ПАТ "УКРIНБАНК", Перший заступник Голови правлiння АБ "БРОКБIЗНЕСБАНК", Голова ради директорiв ТОВ "Енергетична група". Освiта повна вища ? Ворошиловградський машинобудiвний iнститут, спецiальнiсть - технологiя машинобудування, металорiзальнi верстати iнструменти, квалiфiкацiя - iнженер-механiк, Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка спецiальнiсть ? фiнанси, квалiфiкацiя економiст; Аспiрантура.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Петруньок Олександр Васильович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** Освiта повна вища. Київський iнститут народного господарства ( економiст).
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Акцiонерний банк "Лiга", Начальник вiддiлу кредитування.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 28.11.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Заступник Голови Правлiння - директор Правового департаменту
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Щадко Марат Валерiйович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** Освiта повна вища. Київський унiверситет iм. Тараса Шевченка, спецiальнiсть правознавство, квалiфiкацiя юрист.
6)Стаж роботи (років)** 15
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник юридичної служби ВАТ Банк "БIГ Енергiя"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Заступник Голови Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Макеєнко Жанна Вiталiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** Повна вища освiта за спецiальнiстю «Фiнанси», квалiфiкацiя: економiст
6)Стаж роботи (років)** 16
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займала посади у ВАТ «ВАБанк» ( ПАТ «ВiЕйБi Банк») провiдного бухгалтера, старшого економiста управлiння контролю за дiяльнiстю банку, начальника Управлiння контролю за дiяльнiстю банку, начальника Управлiння внутрiшнього контролю та аудиту, заступника Голови Правлiння банку, Першого заступника Голови Правлiння банку. 2011 – заступник Голови Правлiння ПАТ «ВiЕйБiбанк». З 03.2013 – Радник Голови Правлiння ПАТ «УКРIНБАНК» З 07.2013 – Заступник Голови Правлiння ПАТ «УКРIНБАНК»
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 18.07.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Заступник Голови Правлiння-директор Фiнансового департаменту
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вiвчар Марiя Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1960
5)Освіта** Освiта повна вища. Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, спецiальнiсть фiнанси i кредит, квалiфiкацiя економiст
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер Подiльського вiддiлення "Промислово-будiвельний банк СРСР". Головний бухгалтер КБ "Енергобанк". Начальник фiнансового управлiння - головний бухгалтер АБ "Енергобанк". З березня 2010 року - заступник Голови Правлiння ПАТ "УКРIНБАНК".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Член Правлiння - Начальник Управлiння цiнних паперiв
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бронiн Олег Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** Освiта повна вища. Нацiональний аграрний унiверситет, спецiальнiсть аграрний менеджмент, квалiфiкацiя менеджер-економiст (зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть), кандидат економiчних наук зi спецiальностi економiка сiльського господарства i АПК.
6)Стаж роботи (років)** 18
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** В.о. Казначея - начальник Управлiння цiнних паперiв Казначейства АБ "Енергобанк"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Член Правлiння - Головний бухгалтер банку
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Батич Галина Никифорiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** Освiта повна вища - Львiвський облiково-кредитний технiкум, спецiальнiсть грошовий обiг i кредит, квалiфiкацiя кредитний iнспектор, Львiвський нацiональний унiверситет iм. I. Франка, спецiальнiсть бухгалтерський облiк i аудит, квалiфiкацiя - економiс
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник начальника Управлiння-начальник вiддiлу тимчасового адмiнiстрування Управлiння кризового менеджменту Департаменту кризового менеджменту та контролю операцiй на вiдкритому ринку Нацiонального банку України.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Заступник Голови Наглядової ради Банку
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Леонiдов Вiктор Дмитрович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** Повна вища, спецiальнiсть - економiст.
6)Стаж роботи (років)** 32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займав посади Голови Правлiння "Кредитпромбанк", радника Голови Правлiння "Кредитпромбанк".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Морозов Олексiй Вадимович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1977
5)Освіта** Освiта повна вища. Схiдно - Український державний унiверситет, спецiальнiсть - менеджмент.
6)Стаж роботи (років)** 8
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник управлiння регiональної мережi ВАТ АКБ "Автокразбанк". Радник Голови Правлiння ВАТ АКБ "АВТОКРАЗБАНК". Радник Голови Спостережної ради АТ "УКРIНБАНК"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада член Наглядової ради
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бабiчев Володимир Павлович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1946
5)Освіта** Повна вища. Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть: будiвельнi i дорожнi машини та устаткування; квалiфiкацiя : iнженер-механiк.
6)Стаж роботи (років)** 42
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Займав посади Керiвника Секретарiату Правлiння Нацiонального банку України.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коляда Вiктор Володимирович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1976
5)Освіта** Освiта повна вища.
6)Стаж роботи (років)** 11
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Генеральний директор ТОВ "Вiконiка"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2012, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Член Ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мiтченко Олена Сергiївна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи **** **
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** Освiта повна вища.
6)Стаж роботи (років)** 6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** заступник головного бухгалтера ТОВ "Енергетична група"
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.04.2012, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

1)Посада Голова Правлiння
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Жуков Андрiй Якович
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ** *
4)Рік народження** 1978
5)Освіта** Освiта повна вища - Черкаський банкiвський коледж Нацiонального банку України за спецiальнiстю "Банкiвська справа" присвоєно квалiфiкацiю: молодший спецiалiст банкiвської справи
6)Стаж роботи (років)** 17
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Черкаський iнститут управлiння за спецiальнiстю "Економiка пiдприємства", квалiфiкацiя: економiст. Займав посади заступника директора з iндивiдуального бiзнесу Черкаського ГРУ КБ "Приватбанк", Голови Правлiння ЗАТ" Український кредитний банк" (ЗАТ "Акцент-Банк"), Голови Наглядової Ради ВАТ "АВАНТ БАНК" та з грудня 2011 року посаду радника Голови Правлiння ПАТ "Укрiнбанк".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 11.04.2013, 3 роки
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у вiдповiдних внутрiшнiх положеннях, iнструкцiях та розпорядчих документах. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини зазначена особа не має. **Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не дала.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.