Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Клименко Володимир Олександрович ** ** ** 10095694801 24.9276 10095694801 0 0 0
Заступник Голови Правлiння Петруньок Олександр Васильович ** ** ** 561200 0.0014 561200 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Коляда Вiктор Володимирович ** ** ** 2260253073 5.5809 2260253073 0 0 0
Член Наглядової ради Морозов Олексiй Вадимович ** ** ** 4049158579 9.9979 4049158579 0 0 0
Начальник Управлiння цiнних паперiв Бронiн Олег Володимирович ** ** ** 2194651748 5.4189 2194651748 0 0 0
Усього 11097668817 36.39 11097668817 0 0 0

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.