Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 10.04.2014
Кворум зборів** 95.7476
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Банку. Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння про результати роботи Банку за 2013 рiк. 3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради про результати роботи Банку за 2013 рiк. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку за 2013 рiк. 5. Затвердження висновкiв Ревiзiйної Банку комiсiї Банку. 6. Затвердження рiчного звiту та балансу Банку за 2013 рiк. Затвердження висновкiв зовнiшнього аудитора. 7. Розподiл прибутку Банку за 2013 рiк. 8. Внесення змiн до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для пiдписання змiн до Статуту Банку та здiйснення реєстрацiї змiн до Статуту Банку у державних органах. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.10.2014
Кворум зборів** 96.7927
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Банку. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2. Припинення повноважень членiв Лiчильної комiсiї. Визначення кiлькiсного складу Лiчильної комiсiї. Обрання нового складу членiв Лiчильної комiсiї. 3. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй та затвердження Рiшення про приватне розмiщення акцiй (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення). 5. Визначення уповноважених органiв та уповноважених осiб Банку, яким надаються повноваження, визначенi нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, що встановлюють порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного товариства. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi.
 
Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 30.12.2014
Кворум зборів** 89.422
Опис Пропозицiї до перелiку питань порядку денного поданi Наглядовою радою Банку. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання Секретаря зборiв. Затвердження регламенту зборiв. 2. Внесення змiн до Статуту Банку пов’язаних зi збiльшенням статутного капiталу Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для пiдписання змiн до Статуту Банку та здiйснення реєстрацiї змiн до Статуту Банку у державних органах. Результати розгляду питань порядку денного: з усiх питань, запропонованих у порядку денному Загальних Зборiв акцiонерiв рiшення прийнятi та затвердженi
 

_______________

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.