Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 419214 443929 1894 1880 421108 445809
будівлі та споруди 384756 407004 1894 1880 386650 408884
машини та обладнання 1500 18215 0 0 15000 18215
транспортні засоби 8629 6894 0 0 8629 6894
інші 10829 11816 0 0 10829 11816
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 838428 887858 3788 3760 842216 891618
Опис Облiк основних засобiв ведеться вiдповiдно до Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.12.2005 року № 480 iз змiнами i доповненнями. Первiсна оцiнка, визнання та подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку № 7 «Основнi засоби», затвердженого наказом Мiнiстерством фiнансiв України вiд 27.04.2000 № 92 та МСФО 16 «Основнi засоби». Основнi засоби оприбутковуються за первiсною (фактичною) вартiстю (яка на момент придбання вважається справедливою) - за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення (включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, для приведення їх у робочий стан). Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення - добудови, дообладнання, реконструкцiї (з вiдображенням витрат по рахунках капiтальних вкладень), лiквiдацiї об’єкта, перегляду його корисностi або його пеpеоцiнки . Майбутнi витрати капiталiзуються (збiльшують вартiсть основних засобiв) у тому разi, якщо iснує вiрогiднiсть того, що в результатi цих витрат Банк отримає майбутнi економiчнi вигоди. Пiсля первiсного визнання об’єкта основних засобiв як активу, його подальший облiк здiйснюється iз застосуванням одного з таких двох методiв: а) за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi; б) за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. В ПАТ “УКРIНБАНК” за переоцiненою вартiстю облiковуються основнi засоби, вiдповiдно до класифiкатора, у групi “Будинки, споруди та передавальнi пристрої”. Переоцiнка групи основних засобiв проводиться, якщо залишкова вартiсть об’єкта групи суттєво (бiльше нiж на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi. Переоцiнка групи основних засобiв, об`єкти якої вже зазнали переоцiнки, надалi проводиться з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не вiдрiзнялася вiд справедливої вартостi. При нарахуваннi амортизацiї здiйснюється прямолiнiйний метод. Норми амортизацiї основних засобiв встановлюються банком самостiйно, виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Встановлено Наказом ПАТ “УКРIНБАНК ”на 2014 рiк термiни корисного використання основних засобiв, а саме: «нежитловi будiвлi». Метод нарахування амортизацiї протягом звiтного року не змiнився. При реалiзацiї основних засобiв або нематерiальних активiв визначається рiзниця мiж цiною реалiзацiї та їх балансовою вартiстю. У разi перевищення балансової вартостi об’єкта над виручкою вiд реалiзацiї або навпаки результат вiд продажу вiдображається на рахунках 7-го або 6-го класу Плану рахункiв бухгалтерського облiку. Безоплатна передача основних засобiв вiдображається в облiку аналогiчно реалiзацiї основних засобiв. При обмiнi одного об’єкта основних засобiв на iнший, вартiсть об’єкта, що оприбутковується, має дорiвнювати балансовiй вартостi обмiнюваного об’єкта з врахуванням суми, яка сплачена або отримана в процесi обмiну. Датою оприбуткування нового об’єкта вважається дата передачi права власностi. Основнi засоби, не придатнi до роботи в результатi зносу або старiння, пiдлягають списанню на пiдставi Актiв на списання основних засобiв та вiдповiдно до процедури, визначеної облiковою полiтикою Банку. Iнформацiю та суми, що характеризують операцiї з придбання, надходження, передавання, вибуття, переоцiнки основних засобiв за звiтний та попереднi роки зазначено за вирахуванням сум зносу та розкрито у рядку 13 Балансу та Примiтцi 12 «Основнi засоби та нематерiальнi активи».