Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 736648 555105
Статутний капітал (тис. грн.) 405000 305000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 405000 305000
Опис У зв'язку з вiдсутнiстю затвердженої методики розрахунку вартостi чистих активiв для банкiвських установ, вартiсть чистих активiв була розрахована як рiзниця мiж сукупною вартiстю активiв Банку та вартiстю його зобов"язань. Розрахунок власного капiталу Банку проводиться за даними балансу (форма № 1-КБ) за станом на перше число кожного мiсяця, в якому здiйснюється внесок до статутного капiталу Банку. Розмiр власного капiталу Банку визначається вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001р. №368.
Висновок Вартiсть чистих активiв, що на кiнець дня 31.12.2014 р. склала 736348 тис.грн., розрахована правильно та перевищує розмiр статутного капiталу Банку, що вiдповiдає вимогам законодавства України