Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
06.02.2014 10.02.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2014 27.06.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
04.07.2014 04.07.2014 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
05.03.2014 05.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів
01.10.2014 01.10.2014 Відомості про проведення загальних зборів
27.11.2014 27.11.2014 Відомості про проведення загальних зборів