Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Річна фінансова звітність


Звіт про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2014

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Активи
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 194356 281670
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 39028
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 155492 894004
Кредити та заборгованість клієнтів 10 5406389 3927603
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 528382 236675
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 40002
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 233944 210565
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 46 21
Відстрочений податковий актив 14672 0
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 227009 224863
Інші фінансові активи 17 48642 28574
Інші активи 18 27498 6157
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 164421 115499
Усього активів 7000851 6004684
Зобов'язання
Кошти банків 20 133519 877351
Кошти клієнтів 21 5704877 4354281
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 78175 80178
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 651 192
Інші фінансові зобов'язання 25 65744 25825
Інші зобов'язання 26 17266 10373
Субординований борг 27 263971 101379
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 6264203 5449579
Власний капітал
Статутний капітал 28 405000 305000
Емісійні різниці 28 50514 50514
Незареєстровані внески до статутного капіталу 26 100000 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -76943 -60086
Резервні та інші фонди банку 34182 30281
Резерви переоцінки 29 223883 229384
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 736648 555105
Усього зобов'язань та власного капіталу 7000851 6004684

д/в

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2015 року   Керівник _______________ А.Я. Жуков
      (підпис, ініціали, прізвище)
044-247-22-54 Г.Н. Батич   Головний бухгалтер _______________Г.Н. Батич
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 922083 667426
Процентні витрати 31 -782800 -570539
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 139283 96887
Комісійні доходи 32 109042 76968
Комісійні витрати 32 -24503 -14959
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 -32733 -863
Результат від операцій з іноземною валютою 36906 13700
Результат від переоцінки іноземної валюти 99353 40
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 31218 84
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 -162053 7774
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 -44321 20
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -458 1314
Інші операційні доходи 33 10504 12081
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -193624 -179806
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування -31034 13240
Витрати на податок на прибуток 35 15047 -5
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває -15987 13235
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік -15987 13235
Іншій сукупний дохід:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів -2848 -8276
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 378 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік -2470 -8276
Усього сукупного доходу за рік -17457 4959
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку -18457 4959
неконтрольованій частці 0 0
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0.00043
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0.00043
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 34, 35 0 0

д/в

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2015 року   Керівник А.Я. Жуков
      (підпис, ініціали, прізвище)
247-22-54 ____________ Г.Н. Батич   Головний бухгалтер Г.Н. Батич
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 305000 12 277999 -83378 499633 0 499633
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 50514 0 0 0 50514 0 50514
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 355514 12 277999 -83378 550147 0 550147
Усього сукупного доходу 29 0 0 -8277 13235 4958 0 4958
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 9 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 9 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 355514 12 259665 -60086 555105 0 555105
Усього сукупного доходу 29 0 0 -2471 -15986 -18457 0 -18457
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 200000 0 0 0 200000 0 200000
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 555514 12 258065 -76943 736648 0 736648

д/в

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2014 року   Керівник А.Я. Жуков
      (підпис, ініціали, прізвище)
427-22-54, Батич Г.Н.   Головний бухгалтер Г.Н. Батич
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за прямим методом
за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Грошові кошти від операційної діяльності:
Процентні доходи, що отримані 753959 622761
Процентні витрати, що сплачені -776063 -565252
Комісійні доходи, що отримані 109042 76968
Комісійні витрати, що сплачені -24503 -14959
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 203982 13203
Інші отримані операційні доходи 10494 12026
Витрати на утримання персоналу, сплачені -94074 -96388
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -80188 -77389
Податок на прибуток, сплачений 352 44
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 103001 -28986
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 38963 -5310
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 706574 -86719
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів -1479348 -795690
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів -14338 -6590
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -81876 4557
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків -743251 27022
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1343764 960871
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 39920 18065
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 9, 17 -86591 87220
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 10 -6907041 -4373850
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 10 6571604 4153627
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 14 0 -15000
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 14, 17 40000 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 44 0 0
Придбання асоційованих компаній 17 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 11, 17 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12 10700 316
Придбання основних засобів 12, 17 -11022 -18836
Надходження від реалізації основних засобів 14 2588 15927
Придбання нематеріальних активів 14, 17 -24 -199
Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0
Дивіденди, що отримані 21 93 65
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 21 -293102 -237950
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій 25 200 0
Емісія привілейованих акцій 25 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26, 27 0 0
Отримання субординованого боргу 26 78843 15000
Погашення субординованого боргу 26 0 0
Отримання інших залучених коштів 26 -1998 52795
Повернення інших залучених коштів 26, 27 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 0 0
Дивіденди, що виплачені 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 1, 4 276845 67795
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 1, 4 15534 538
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 1, 4 -87314 -82397
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1, 4 281670 364067
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1, 4 194356 281670

д/в

Затверджено до випуску та підписано    
14.04.2014 року   Керівник А.Я. Жуков
      (підпис, ініціали, прізвище)
247-22-54 Батич Г.Н.   Головний бухгалтер Г.Н.Батич
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)


Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Грошові кошти від операційної діяльності:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 9, 17 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 10 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 10 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 14 0 0
Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 14, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 44 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 17 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 11 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 11, 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 12 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 12, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 14 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 14, 17 0 0
Придбання основних засобів 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 21 0 0
Придбання нематеріальних активів 21 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 25 0 0
Дивіденди, що отримані 25 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 26 0 0
Грошові кошти від фінансової діяльності:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26, 27 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 26, 27 0 0
Погашення субординованого боргу 0 0
Отримання інших залучених коштів 0 0
Повернення інших залучених коштів 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 1, 4 0 0
Дивіденди, що виплачені 1, 4 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 1, 4 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 1, 4 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 1, 4 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 1, 4 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1, 4 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1, 4 0 0

Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом вiдсутен.

Затверджено до випуску та підписано    
18.03.2014 року   Керівник -
      (підпис, ініціали, прізвище)
-   Головний бухгалтер -
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)