Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада Директор
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Марчук Iрина Олександрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1987
5)Освіта** неповна вища
6)Стаж роботи (років)** 3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник головного бухгалтера ПрАТ "Новi технологiї.
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.07.2013, на три роки
9)Опис Має право без довiреностi дiяти вiд iменi товариства, в тому числi представляти iнтереси товариства, вчиняти правочини вiд iменi товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками товариства. Здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю товариства i має право, вiдповiдно до вимог Статуту товариства, вирiшувати питання, пов'язанi з керiвництвом поточною дiяльнiстю товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв. Користується правом розпоряджатися коштами товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 3 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник головного бухгалтера. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

1)Посада Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Данилюк Вiра Петрiвна
3)Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 37
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** гол.бухгалтер ТОВ "Мегаполiс ЛТД".
8)дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.04.2013, безстроково
9)Опис Повноваження та обов'язки: забезпечення ведення бухгалтерського облiку, контролю за вiдображенням на рахунках, бухгалтерський облiк всiх господарських операцiй, складання звiтностi пiдприємства, її пiдписання та подання в установленi строки в компетентнi органи. Змiни посадової особи не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 37 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

_______________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.