Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 7 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 1577.8 X X
Усього зобов'язань X 1584.8 X X
Опис: Станом на 31.12.2014р. довгостроковi зобов'язання облiковуються у розмiрi - 119,5 тис. грн., Поточнi зобов'язання становлять: 1. Кредиторська заборгованiсть за роботи, товари, послуги - 947,6 тис. грн. 2. Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом - 7,0 тис. грн.; зi страхування - 4,5 тис. грн. з оплати працi - 6,1 тис. грн.; 3. Iншi поточнi зобов'язання - 500,1 тис. грн.