Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВI ТЕХНОЛОГIЇ" за ЄДРПОУ 31088991
Територія 8036600000 за КОАТУУ 8036600000
Організаційно-правова форма господарювання 230 за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності 99.00 за КВЕД 99.00
Середня кількість працівників, осіб 5
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон: 02002, м. Київ, Степана Сагайдака, 101, (044) 517-03-33


1. Баланс на 01.01.2015 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 61.2 62.5
Основні засоби: 1010 5219 4960.5
- первісна вартість 1011 7899.3 7899.3
- знос 1012 ( 2680.3 ) ( 2938.8 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0
Інші необоротні активи 1090 0
Усього за розділом I 1095 5280.2 5023
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6.3 24
- у тому числі готова продукція 1103 3.6
Поточні біологічні активи 1110 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 70.1 72.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.2 0.9
- у тому числі податок на прибуток 1136
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 273.7 519.2
Поточні фінансові інвестиції 1160 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 46.9 4
Витрати майбутніх періодів 1170 0
Інші оборотні активи 1190 29.3 41.7
Усього за розділом II 1195 427.5 662.2
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0
Баланс 1300 5707.7 5685.2

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 342.6 342.6
Додатковий капітал 1410 6104.8 6104.8
Резервний капітал 1415 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -2184.9 -2347
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( )
Усього за розділом I 1495 4262.5 4100.4
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 139.5 119.5
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0
- товари, роботи, послуги 1615 960.6 947.6
розрахунками з бюджетом 1620 6.8 7
у тому числі з податку на прибуток 1621
- зі страхування 1625 3.9 4.5
- з оплати праці 1630 6.1 6.1
Доходи майбутніх періодів 1665 0
Інші поточні зобов'язання 1690 328.3 500.1
Усього за розділом IІІ 1695 1305.7 1465.3
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0
Баланс 1900 5707.7 5685.2

Звіт про фінансові результати за 2014 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 886.6 794.8
Інші операційні доходи 2120 ( 18.6 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 905.2 794.8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 1107.3 ) ( 793.6 )
Інші витрати 2270 ( ) ( 0 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 1107.3 ) ( 793.6 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -202.1 ) ( 1.2 )
Податок на прибуток 2300 ( 5.2 ) ( 0 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -207.3 1.2


Примітки до балансу
Примітки до звіту про фінансові результати
Керівник Марчук Iрина Олександрiвна
Головний бухгалтер Данилюк Вiра Петрiвна