Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)


Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 885 849 0 0 885 849
будівлі та споруди 840.7 806.5 0 0 840.7 806.5
машини та обладнання 1.95 1.92 0 0 1.95 1.92
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 42.3 40.58 0 0 42.3 40.58
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 885 849 0 0 885 849
Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 2097.4 тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 2097,4 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 885,0 тис.грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного перiоду становить 849,0 тис.грн. Сума зносу основних засобiв початок звiтного перiоду становить 1212,4 тис.грн., Сума зносу основних зособiв на кiнець звiтного перiоду становить 1248,4 тис.грн. Ступень зносу основних засобiв на початок року становить 53,89%, на кiнець року 56,49%, будiвельних споруд: на початок року 43,8%, на кiнець року 40,8 %,машин та обладнання: на початок року 36%, на кiнець року 38 %. Будiвлi та споруди виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 1969 роцi, машини та обладнання виробничого призначення введенi в експлуатацiю в 2007 роцi, основнi засоби виробничого призначення вводились в експлуатацiю в 2007 роцi. Будiвлi та споруди невиробничого призначення введенi в експлуатацiю 2007 роцi. Всi основнi засоби використовуються для господарчої дiяльностi. Ступiнь їх використання - вiдповiдно до виробничих потреб. Основних засобiв, якi перебували б в орендi,пiд заставою або пiд арештом немає. Товариство не орендувало i не надавало в оперативну оренду основнi засоби. Обмежень на використаннi майна емiтента - не має. Термiни та умови користування основними засобами - основнi засоби використовуються з моменту вводу в експлуатацiю i вiдповiдно до технiчних характеристик.