Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1
2
3
30.04.2015 27.03.2015 Відомості про проведення загальних зборів
17.04.2015 17.04.2015 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
30.04.2015 30.04.2015 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента