Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб"єкта малого підприємництва


{##} {##} {##}
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА" за ЄДРПОУ 21379736
Територія 7125186401 за КОАТУУ7125186401
Організаційно-правова форма господарювання 111 за КОПФГ111
Вид економічної діяльності 55.20 за КВЕД55.20
Середня кількість працівників, осіб 8
Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком
Адресаб телефон: 19934 Черкаська область Чорнобаївський р-н с. Мельники - 04739-3-54-03


1. Баланс на 31.12.2015 р.
Форма № 1-м

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції 1005 70.6 70.6
Основні засоби: 1010 885 849
- первісна вартість 1011 2097.4 2097.4
- знос 1012 ( 1212.4 ) ( 1248.4 )
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 955.6 919.6
II. Оборотні активи
Запаси 1100 34 33.7
- у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 1125 41.1 40.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0 0
- у тому числі податок на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 50.5 4.5
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 125.6 79
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 1081.2 998.6

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1724.8 1724.8
Додатковий капітал 1410 292.3 292.3
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1029.3 -1039.5
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Усього за розділом I 1495 987.8 977.6
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
ІІІ. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
- товари, роботи, послуги 1615 76.9 14.4
розрахунками з бюджетом 1620 2.5 3.2
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.1 2.1
- зі страхування 1625 0 0
- з оплати праці 1630 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 14 3.4
Усього за розділом IІІ 1695 93.4 21
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 1081.2 998.6

Звіт про фінансові результати за 2015 р.
Форма № 2-м

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 474 571.3
Інші операційні доходи 2120 ( 0 ) ( 0 )
Інші доходи 2240 65.3 2.9
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 539.3 574.2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 537.1 ) ( 623.4 )
Інші операційні витрати 2180 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 10.3 ) ( 22.9 )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 ( 547.4 ) ( 646.3 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285) 2290 ( -8.1 ) ( -72.1 )
Податок на прибуток 2300 ( 2.1 ) ( 2.1 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -10.2 -74.2


Примітки до балансу д/н
Примітки до звіту про фінансові результати д/н
Керівник Хотинський Олексiй Юрiйович
Головний бухгалтер Хотинський Олексiй Юрiйович